IMPEL Logo

News

 • Το Εγχειρίδιο IMPEL - Συνεργασία στον τομέα των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και της πιστοποίησης των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι τώρα διαθέσιμο

  16 Nov, 2022

  Η έκτακτη ανάγκη για το κλίμα, καθώς και η αυξανόμενη συνειδητοποίηση των επιπτώσεων του πλαστικού, η μείωση της βιοποικιλότητας και τώρα οι επιπτώσεις μιας παγκόσμιας πανδημίας και η πιθανή πράσινη ανάκαμψη έχουν βαθύτατο αντίκτυπο στην πολιτική, στον τρόπο που ρυθμίζουμε και σε αυτούς που ρυθμίζουμε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το IMPEL ξεκίνησε το πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης για το κλίμα το 2021.

  [Read more]
 • Συνέδριο για την αποκατάσταση του νερού και του εδάφους 2022

  08 Nov, 2022

  Συνέδριο για την αποκατάσταση του νερού και του εδάφους 2022

  [Read more]
 • Η συνάντηση της ομάδας εμπειρογνωμόνων βιομηχανίας και αέρα πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2022.

  07 Nov, 2022

  Συνάντηση Βιομηχανίας και Αεροπορίας Γάνδη 25 Οκτωβρίου Η συνάντηση της ομάδας εμπειρογνωμόνων Industry & Air 2022 πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου, στη Γάνδη και σε απευθείας σύνδεση. Διοργανώθηκε από κοινού από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικής Ανάπτυξης της Φλαμανδικής Κυβέρνησης του Βελγίου υπό την ομπρέλα του Δικτύου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (IMPEL). Μετά τη συνάντηση όλες σχεδόν οι ομάδες εργασίας είχαν συνάντηση στις 26 Οκτωβρίου.

  [Read more]
 • Η ομάδα έργου IMPEL Wastewater in Natural Environment (WiNE) πραγματοποίησε την πρώτη της επίσκεψη στη Μαδέρα της Πορτογαλίας

  04 Nov, 2022

  Το πρόγραμμα IMPEL Wastewater in Natural Environment (WiNE) αποσκοπεί στον εντοπισμό των βέλτιστων λύσεων σε εγκαταστάσεις, δραστηριότητες και τελικά προϊόντα για την προώθηση της "επαναχρησιμοποίησης/κυκλικής αγοράς" και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα. Τα αποτελέσματα του έργου έχουν επίσης ως στόχο να συμβάλουν σε λύσεις μηδενικής ρύπανσης και, όποτε είναι δυνατόν, στο πλαίσιο της σύνδεσης νερού-τρόφιμα-ενέργεια-οικοσυστήματα. Σύμφωνα με προηγούμενα αποτελέσματα (έργο IMPEL "Ολοκληρωμένη προσέγγιση του νερού" 2018-2019), παρατηρήθηκε ότι η επαναχρησιμοποίηση του νερού δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μεμονωμένο ποσοτικό μέτρο για τη μείωση της απόληψης νερού, αλλά αντίθετα η ποιότητα πρέπει να συνδέεται με την ποσότητα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αύξηση της αξίας μέσω της αλυσίδας χρήσης, με την προώθηση των φυσικών αξιών και των δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα με το περιβάλλον υποδοχής των εκπομπών. Σε προηγούμενη φάση του έργου αναπτύχθηκε ένας δείκτης (ο δείκτης κυκλικότητας του νερού) και ένα εργαλείο excel για την αξιολόγησή του. Ο δείκτης αυτός συνδυάζει τις πτυχές της ποιότητας και της ποσότητας του νερού εντός των εγκαταστάσεων και εφαρμόστηκε σε διάφορα παραδείγματα. Σε αυτή τη νέα φάση, η ομάδα έργου σκοπεύει να βελτιώσει τον δείκτη ώστε να εφαρμοστεί σε τελικά προϊόντα, δηλαδή σε τοπικά/περιφερειακά προϊόντα με αντίκτυπο στις τοπικές οικονομίες, σε τρόφιμα που αρδεύονται/παράγονται με ανακτημένα ύδατα και σε προϊόντα από μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

  [Read more]
 • Στις 27-28 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση για το έργο "Κριτήρια για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής ζημίας" (CAED).

  03 Nov, 2022

  Η ομάδα έργου IMPEL για τα κριτήρια αξιολόγησης της περιβαλλοντικής ζημίας (CAED) πραγματοποίησε τη δεύτερη συνάντησή της για το 2022 στις 27 και 28 Οκτωβρίου. Η συνάντηση ήταν "υβριδική" με τους περισσότερους συμμετέχοντες να βρίσκονται επί τόπου στο Βερολίνο, στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης, Πυρηνικής Ασφάλειας και Προστασίας των Καταναλωτών. Παρουσιάστηκαν διάφορες μελέτες περιπτώσεων ζημιών στη βιοποικιλότητα, στο νερό και στο έδαφος, όπου οι Πρακτικοί Πίνακες του CAED δοκιμάστηκαν με επιτυχία για περαιτέρω ενίσχυση. Τα μέλη του έργου εργάζονται επί του παρόντος για την περαιτέρω βελτίωση και απλούστευση των πρακτικών πινάκων CAED και για τη δημιουργία ενός ειδικού καταλόγου ελέγχου για τους επιθεωρητές προκειμένου να εντοπίζουν πιθανές περιπτώσεις ΕΑΥ και να δρομολογούν διαδικασίες ΕΑΥ. Το έργο προβλέπει την ολοκλήρωση των τρεχουσών εργασιών έως το καλοκαίρι του 2023.

  [Read more]
 • Η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών για την επιτήρηση της παράνομης υδροληψίας

  31 Oct, 2022

  Η ομάδα έργου IMPEL Tackling Illegal Drilling and Abstraction (IMPEL TIGDA) θα ήθελε να ευχαριστήσει τη Γενική Επιθεώρηση Γεωργίας, Θάλασσας, Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (IGAMAOT) για τη φιλοξενία στη Λισαβόνα της πρόσφατης συνάντησης της ομάδας έργου στις 13 και 14 Οκτωβρίου. Η ομάδα έργου ευχαριστεί ιδιαίτερα τους Ana Garcia, Mário Gracio και Aline Silva από την IGAMAOT.

  [Read more]
 • Έργο ανακύκλωσης πλοίων IMPEL

  26 Oct, 2022

  Το έργο IMPEL Ship Recycling αποσκοπεί στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των περιβαλλοντικών και ναυτιλιακών αρχών που εμπλέκονται στον τομέα αυτό. Η διαφορετική νομοθεσία της ΕΕ και οι συναφείς αρμοδιότητες καθιστούν την εφαρμογή, την εποπτεία και την επιβολή δύσκολη. Για την πρόληψη των παράνομων μεταφορών θα αναπτυχθεί υλικό καθοδήγησης για τις αρχές και άλλους εμπλεκόμενους φορείς και θα οργανωθεί η ανάπτυξη ικανοτήτων για επιθεωρητές και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Επίσης, θα διερευνηθεί η συνεργασία με άλλα θεσμικά όργανα, οργανισμούς, δίκτυα εντός και εκτός της ΕΕ καθώς και με μη κυβερνητικούς φορείς.

  [Read more]
 • Η συνάντηση για το έργο "Αναστροφή της τάσης στη ρύπανση των υπόγειων υδάτων" πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου

  19 Oct, 2022

  Σε συνδυασμό με το συνέδριο IMPEL Water & Land Conference στη Λισαβόνα, η ομάδα έργου IMPEL για την "αντιστροφή της τάσης στη ρύπανση των υπόγειων υδάτων" πραγματοποίησε την τελική της συνεδρίαση για το 2022 στις 11 Οκτωβρίου.

  [Read more]
 • Οδηγός για επιθεωρητές: Πλαστικά Απόβλητα: Επιβολή της εθνικής νομοθεσίας για τις μεταφορές πλαστικών αποβλήτων

  13 Oct, 2022

  Οδηγός για επιθεωρητές: Enforcing National Legislation on Plastic Waste Shipments (Επιβολή της εθνικής νομοθεσίας για τις μεταφορές πλαστικών αποβλήτων) παρέχει οδηγίες για την επιβολή της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τις μεταφορές πλαστικών αποβλήτων. Ο οδηγός παρέχει μια περίληψη των αλλαγών στη Σύμβαση της Βασιλείας σχετικά με τα πλαστικά απόβλητα που ισχύουν από τον Ιανουάριο του 2021 και απαριθμεί τους τύπους πλαστικών αποβλήτων που είναι πιθανότερο να συναντήσουν οι επιθεωρητές. Βοηθά επίσης στην επιλογή των καταλληλότερων κωδικών ταξινόμησης αποβλήτων και περιλαμβάνει μια σειρά από

  [Read more]
 • IMPEL Water and Land Conference 2022

  11 Oct, 2022

  IMPEL Water and Land Conference 2022 στη Λισαβόνα, 11-12 Οκτωβρίου 2022

  [Read more]

Subscribe to our newsletter