IMPEL Logo

Ενέργειες επιβολής I - III

2006 - 2013

Ολοκληρωμένο

Περιγραφή και στόχοι του έργου

Ο κανονισμός για τη μεταφορά αποβλήτων (1013/2006/ΕΚ) απαιτεί από τα κράτη μέλη να επιθεωρούν τις μεταφορές αποβλήτων και να συνεργάζονται μεταξύ τους.

Η σειρά έργων "Δράσεις επιβολής" δημιουργήθηκε για τους ακόλουθους λόγους:

 • Κάποια κράτη μέλη εξέφρασαν την ανάγκη για ένα επίσημο πλαίσιο έργου προκειμένου να το ενσωματώσουν στις επιθεωρήσεις επιβολής στις χώρες τους;
 • Η διεθνής συνεργασία είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των διεθνών περιβαλλοντικών προβλημάτων- και
 • Το δίκτυο των επιτόπιων ελεγκτών θα πρέπει να διατηρηθεί και να επεκταθεί ώστε να καλύπτει όλα τα κράτη μέλη
 • .

Οι στόχοι αυτού του έργου είναι:

 1. Να εργαστεί για ένα επαρκές επίπεδο επιθεωρήσεων σε όλα τα κράτη μέλη και ένα συνεπές επίπεδο επιβολής σε όλα τα σημεία εξόδου της ΕΕ;
 2. Προώθηση των επιτόπιων επιθεωρήσεων στα σημεία φόρτωσης και ενθάρρυνση της προσέγγισης της επιθεώρησης από την κούνια μέχρι τον τάφο για την ελαχιστοποίηση των παράνομων αποστολών;
 3. Να επαληθεύεται ο προορισμός των αποβλήτων και η επεξεργασία στον προορισμό τους εντός ή εκτός Ευρώπης;
 4. Να παρέχει ένα εύκολα προσβάσιμο ευρωπαϊκό σχέδιο επιβολής για όλα τα κράτη μέλη και να τα ενθαρρύνει να συνεργαστούν;
 5. Να ανιχνεύσει παράνομες μεταφορές και να αποτρέψει μελλοντικές μέσω αποτελεσματικής επικοινωνίας και καθοδήγησης;
 6. Να διευκολύνει τις διαδικασίες ανάκτησης μετά την πραγματοποίηση μιας παράνομης μεταφοράς;
 7. Να διατηρηθεί και να βελτιωθεί το δίκτυο επιθεωρητών πρώτης γραμμής, οι μέθοδοι επιθεώρησης, η ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων- και
 8. Να καταδείξουν ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την επιβολή του ΠΚΕ.

Κύριες δραστηριότητες:

Οι δραστηριότητες περιλάμβαναν τη διεξαγωγή διαφόρων δράσεων επιβολής, την ανταλλαγή γνώσεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων και την επικαιροποίηση των υφιστάμενων εργαλείων. Οι δράσεις επιβολής περιελάμβαναν επιθεωρήσεις σε δρόμους, λιμάνια και εταιρείες, οι δραστηριότητες επικοινωνίας και ανάπτυξης ικανοτήτων κάλυψαν την ανταλλαγή επιθεωρητών, την επιγραμμική ανταλλαγή δεδομένων basecamp, μελέτες περιπτώσεων, διαδικτυακά σεμινάρια, συναντήσεις βέλτιστων πρακτικών και μια επιγραμμική έρευνα.

Αποτελέσματα και συστάσεις 2012-2013

Συνολικά 9335 διοικητικές και 6964 φυσικές επιθεωρήσεις μεταφορών πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 1. Οι μεταφορές αποβλήτων αντιπροσώπευαν το 21,4% αυτών των επιθεωρήσεων, εκ των οποίων το 28,5% (424) ήταν κατά παράβαση του κανονισμού για τις μεταφορές αποβλήτων (WSR). Κατά την ίδια περίοδο, πραγματοποιήθηκαν 225 επιθεωρήσεις εταιρειών, εκ των οποίων οι 184 αφορούσαν απόβλητα, ενώ διαπιστώθηκαν 42 παραβάσεις.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 2555 διοικητικές και 3560 φυσικές επιθεωρήσεις μεταφοράς καθ' όλη τη διάρκεια του έτους 2. Το ποσοστό των μεταφορών αποβλήτων ήταν 27,4% (1673) και, από αυτές τις επιθεωρήσεις μεταφορών που αφορούσαν τα απόβλητα, συνολικά 587 (35%) παραβίαζαν τον WSR. Κατά την ίδια περίοδο, πραγματοποιήθηκαν 210 επιθεωρήσεις εταιρειών, εκ των οποίων οι 170 αφορούσαν απόβλητα, ενώ διαπιστώθηκαν 58 παραβάσεις.

Συνδυάζοντας τις επιθεωρήσεις μεταφοράς και τις επιθεωρήσεις εταιρειών, το επίπεδο παραβίασης της μεταφοράς αποβλήτων αυξήθηκε από 28% το έτος 1 σε 35% το έτος 2.

Τα ρεύματα αποβλήτων που εντοπίστηκαν συχνότερα σε παραβάσεις μεταφοράς ήταν τα ‘μικτά αστικά απόβλητα’ και τα ‘ξηρά ανακυκλώσιμα’ απόβλητα. Για τις επιθεωρήσεις των εταιρειών, τα απόβλητα ηλεκτρικών συσκευών αντιπροσώπευαν το 36% των συνολικών παραβάσεων. Οι περισσότερες παράνομες μεταφορές φαίνεται να είναι μετακινήσεις εντός της ΕΕ. Ωστόσο, οι αποστολές προς την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ είναι ο συνηθέστερος προορισμός εκτός ΟΟΣΑ. Το επίπεδο συνεργασίας µε άλλες αρχές (π.χ. αστυνοµία και τελωνεία) παραµένει υψηλό. Αυτό μπορεί να είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που αυξάνουν τα επίπεδα ανίχνευσης των επιθεωρήσεων αποβλήτων και τα ποσοστά παραβάσεων.

Τα αποτελέσματα του έργου δείχνουν ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος από τις περιβαλλοντικές ρυθμιστικές αρχές. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω υψηλού επιπέδου ενεργού συμμετοχής από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, του συντονισμού της δράσης επιβολής, των επιτυχημένων προγραμμάτων ανταλλαγής υπαλλήλων και της διάδοσης ορθών πρακτικών.

Το γεγονός ότι δεν συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ούτε ανταλλάσσουν πληροφορίες και το υψηλό ποσοστό παραβάσεων, ωστόσο, δείχνουν επίσης ότι απαιτείται ακόμη σημαντική προσπάθεια για να προχωρήσουμε προς μια καλύτερη επιβολή της νομοθεσίας ώστε να κλείσουν οι οδοί διαφυγής (π.χ. μέσω του port-hopping) από την Κοινότητα. Οι φυσικοί έλεγχοι θα μπορούσαν να επεκταθούν σε περισσότερα σύνορα και λιμάνια και η περιφερειακή συνεργασία θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω. Το IMPEL θα συνεχίσει αυτό το έργο σε ένα επόμενο έργο για να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές χώρες να αντιμετωπίσουν τις παράνομες μεταφορές αποβλήτων.

Number: 2006/21 - 2008/05 - 2011/18 - 2011/25 - 2012/15 - 2013/22 – Status: Ολοκληρωμένο – Period: 2006 - 2013 – Topic: Απόβλητα και TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter