IMPEL Logo

Χρηματοοικονομικές προβλέψεις

2016

Συνεχής

Περιγραφή και στόχοι του έργου

Όταν οι χώροι τίθενται υπό εκκαθάριση, συνήθως δεν γίνονται προβλέψεις για τον περιβαλλοντικό καθαρισμό και αφήνουν σημαντικές περιβαλλοντικές κληρονομιές που πρέπει στη συνέχεια να αντιμετωπιστούν. Διαφορετικές λύσεις έχουν αναζητηθεί σε όλη την Ευρώπη και περιλαμβάνουν τη χρήση ασφαλιστηρίων συμβολαίων, χρηματοοικονομικών προβλέψεων και ομολόγων. Το ζήτημα της αφερεγγυότητας παραμένει και ακόμη και αν γίνονται προβλέψεις, αυτές συχνά αγνοούνται από τον εκκαθαριστή με αποτέλεσμα να μην απομένει τίποτα για το περιβάλλον, καθώς θεωρείται ότι υποτάσσεται στο εταιρικό δίκαιο. Τελικά, οι μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες μπορεί να καταλήξουν στο να καλύψει ο φορολογούμενος τα έξοδα, σε ευθεία αντίθεση με την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει".

Αυτό είναι πιο κρίσιμο όταν η περιβαλλοντική αδειοδότηση έχει επιτρέψει τη βραχυπρόθεσμη υποβάθμιση του περιβάλλοντος υπό τον ρητό όρο ότι η υποβάθμιση θα αντιστραφεί τουλάχιστον στο τέλος της ζωής της δραστηριότητας και ότι ο φορέας εκμετάλλευσης θα διατηρήσει κατάλληλη οικονομική πρόβλεψη για να καλύψει τον κίνδυνο επιχειρηματικής αποτυχίας πριν από την αποκατάσταση αυτή.

Φάση I & II

Προβλέπεται ότι το έργο αυτό θα επικεντρωθεί στη σύνταξη κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις αρχές των συνιστώμενων χρηματοοικονομικών προβλέψεων που αφορούν τα τρία βασικά ζητήματα:

 1. Είναι επαρκής;
 2. Είναι ασφαλής;
 3. Είναι διαθέσιμο όταν απαιτείται;

Υπάρχει επιθυμία να γίνει κάτι τέτοιο τώρα, καθώς αναγνωρίστηκε από το Δίκτυο EPA ότι οι κανονισμοί, αν έρθουν, θα χρειαστούν αρκετό χρόνο. Αυτοί φάνηκαν να αφορούν περισσότερο τις κληρονομιές των χώρων υγειονομικής ταφής και των ορυχείων, καθώς και την εναρμόνιση των υφιστάμενων προσεγγίσεων (προτιμότερη από την επανεφεύρεση).

Οι ρυθμιστικές αρχές θα έχουν καλύτερη κατανόηση για το ποια χρηματοοικονομική παροχή θα λειτουργήσει σε διαφορετικά σενάρια, θα μπορούν να επιλεγούν τα κατάλληλα εργαλεία χρηματοοικονομικής παροχής και θα αντιμετωπιστεί καλύτερα το ζήτημα της δημιουργίας μελλοντικών υποχρεώσεων από κληρονομιές.

Φάση ΙΙΙ

Αυτό το τελικό μέρος του έργου αποτελεί συνέχεια και βασίζεται στα αποτελέσματα του έργου IMPEL Financial Provision – Protecting the Environment and the Public Purse (2016/2017). Η τελική φάση του έργου αποσκοπεί στη διερεύνηση της εφαρμογής των ιρλανδικών και ισπανικών εργαλείων σε άλλες δικαιοδοσίες. Αυτό είναι πιθανό να απαιτήσει την παραγωγή μιας έκδοσης του ισπανικού εργαλείου MORA με αγγλική διεπαφή χρήστη.  Οι ρυθμιστικές αρχές και οι φορείς εκμετάλλευσης θα έχουν καλύτερη κατανόηση της διαθεσιμότητας και της καταλληλότητας των χρηματοοικονομικών εργαλείων με αποτέλεσμα τη βελτίωση:

 • Προστασία του περιβάλλοντος
 • Προστασία του δημόσιου χρήματος
 • Εφαρμογή της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει"
 • Επενδύσεις στην πρόληψη της ρύπανσης

Απόδοση και αποτελέσματα:

 • Αξιολόγηση της δυνητικής ευρύτερης εφαρμογής (σε άλλες δικαιοδοσίες) ή του ιρλανδικού και του ισπανικού μοντέλου (και της προσέγγισης των Κάτω Χωρών, εάν υπάρχει).
 • Εμπιστοσύνη στη λήψη αποφάσεων, πιθανά οφέλη όσον αφορά τον εξορθολογισμό της διαδικασίας και τη μείωση του ρυθμιστικού φόρτου (αυτό διαπιστώθηκε στην Ισπανία, όπου οι φορείς εκμετάλλευσης ευθυγραμμίζουν τα σύνολα δεδομένων τους ώστε να είναι συμβατά με το MORA).

Το έργο 2021 βασίζεται στα αποτελέσματα του έργου Financial Provision – Protecting the Environment and the Public Purse (2016 έως 2018 & 2020).  Το παρόν έργο θα λάβει το προηγούμενο αποτέλεσμα (έκθεση) και θα το καταστήσει διαθέσιμο ως εργαλείο στο διαδίκτυο.

Σχετικά αρχεία/πληροφορίες

 • Οδηγίες για τους χώρους υγειονομικής ταφής και τα μεταλλευτικά απόβλητα.
 • Οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη και SEVESO.
 • Οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές και σχετική εθνική νομοθεσία.

Number: 2021/14, 2020/23, 2018/20, 2017/22, 2016/20 – Status: Συνεχής – Period: 2016 – Topic: Οριζόντια εργαλεία και προσεγγίσεις - Tags:

Subscribe to our newsletter