IMPEL Logo

SPIDER WEB: Βαλκάνια: Στρατηγικό σχέδιο για την αύξηση της ανίχνευσης και της εξάρθρωσης του περιβαλλοντικού εγκλήματος στα Δυτικά Βαλκάνια

2018 - 2019

Ολοκληρωμένο

Περιγραφή και στόχοι του έργου

ΤοSPIDER WEB χρηματοδοτείται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας βάσει συμφωνίας επιχορήγησης με την Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GmbH) στο πλαίσιο του έργου IPA/2017 Countering Serious Crime in the Western Balkans.

Για την εύκολη ενημέρωσή σας, παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ενημερώσεις για το SPIDER WEB:

1. Ιστορικό

Η καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος (ΣΟΕ), συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης περιβαλλοντικών αδικημάτων που ρυθμίζονται από την ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία και συμφωνίες, όπως η θανάτωση, καταστροφή, κατοχή ή εμπορία δειγμάτων προστατευόμενων ειδών άγριας πανίδας (ιδίως πτηνών) ή χλωρίδας, η παράνομη υλοτομία/ρύθμιση της ξυλείας ή η ακατάλληλη συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση ή διάθεση (επικίνδυνων) αποβλήτων, αποτελούν βασικές προκλήσεις όχι μόνο, αλλά ιδιαίτερα, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (ΝΑΕ) λόγω της ελλιπούς περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, της κατάστασης δεδομένων και των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων. Σήμερα, οι παραβάσεις αυτές εξακολουθούν να μην θεωρούνται αρκετά υψηλή προτεραιότητα, ενώ οι επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία, τα οικοσυστήματα και το περιβάλλον είναι σημαντικές.

Οι αλυσίδες συμμόρφωσης (αδειοδοτών, επιθεωρητών, αστυνομίας, εισαγγελέων και δικαστικών αρχών) είναι τόσο ισχυρές όσο ο πιο αδύναμος κρίκος. Οι ελεγκτικοί φορείς καθώς και οι τελωνειακές υπηρεσίες είναι επίσης βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την ισχύ αυτής της αλυσίδας συμμόρφωσης.

Απαιτείται ευαισθητοποίηση, στοχευμένα μέτρα ανάπτυξης ικανοτήτων σχετικά με τα περιβαλλοντικά εγκλήματα και συνεργασία για να υποστηριχθούν οι διάφοροι φορείς της αλυσίδας συμμόρφωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ώστε να αυξηθεί το προφίλ και το επίπεδο προτεραιότητας του περιβαλλοντικού εγκλήματος στην περιοχή. Η διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ παρέχει την ευκαιρία να συνδεθούν οι φορείς της ΝΑΕ με συναφή δίκτυα της ΕΕ για μια βιώσιμη εταιρική σχέση και συνεχείς ανταλλαγές σε ατομικό και οργανωτικό επίπεδο.

2. Στόχος

Ο γενικός στόχος του SPIDER WEB είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης και των δεξιοτήτων όλων των φορέων στην αλυσίδα επιβολής του περιβαλλοντικού νόμου για την επιτυχή διακοπή και δίωξη παράνομων συμπεριφορών και τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της συμπεριφοράς αυτής στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

3. Πεδίο εφαρμογής

Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής των εργασιών θα επικεντρωθεί αρχικά στις 6 χώρες-στόχους:

 • Αλβανία
 • Βοσνία και Ερζεγοβίνη
 • Βόρεια Μακεδονία
 • Κόσοβο*
 • Μαυροβούνιο
 • Σερβία

Πάντως, τα αποτελέσματα και τα παραδοτέα του SPIDER WEB θα διατεθούν προς χρήση και εφαρμογή σε όλους τους οργανισμούς-μέλη του IMPEL.

Η γενική εστίαση θα είναι σε περιβαλλοντικά ζητήματα, ωστόσο δόθηκε προτεραιότητα στα ακόλουθα δύο θέματα:

 1. Προστασία της φύσης- συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου άγριας πανίδας και χλωρίδας που καλύπτεται από την οδηγία για τους οικοτόπους και τα πτηνά και την υλοτομία όπως ρυθμίζεται από τον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία.
 2. Διαχείριση αποβλήτων- καλύπτοντας όλες τις πτυχές της αλυσίδας, από το σημείο παραγωγής έως τη μεταφορά και την επεξεργασία που καλύπτονται από τις οδηγίες και τους κανονισμούς της ΕΕ για τα απόβλητα (συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα, του ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων, του κανονισμού για τη μεταφορά αποβλήτων και των ειδικών νόμων για τις ροές αποβλήτων).

4. Μεθοδολογία

 1. Η προσέγγιση θα συνίσταται αρχικά στην αξιολόγηση του βασικού επιπέδου στις 6 χώρες-στόχους σχετικά με την κατάσταση και τα πιθανά κενά στην πρακτική εφαρμογή και επιβολή των προαναφερόμενων διατάξεων, καθώς και στην εκτέλεση μιας αξιολόγησης των αναγκών κατάρτισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων αρχών. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, θα αναπτυχθούν προγράμματα κατάρτισης για την υποστήριξη των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και των ικανοτήτων των αρχών που εμπλέκονται σε όλη την αλυσίδα επιβολής. Αλλά και για τη διευκόλυνση της επιχειρησιακής δικτύωσης, καθώς και για την υποστήριξη της υιοθέτησης αποτελεσματικότερων και εναρμονισμένων στρατηγικών δίωξης.
 2. Ο πυρήνας των δραστηριοτήτων του SPIDER WEB θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού (μετά τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών), την παροχή κατάρτισης και την ανάπτυξη ενός εγχειριδίου κατάρτισης. Το εγχειρίδιο κατάρτισης θα περιλαμβάνει τμήματα για την αστυνομία, τους εισαγγελείς και τους δικαστές και, εάν είναι δυνατόν, για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού θα περιλαμβάνει την προετοιμασία παρουσιάσεων, εργαλείων, ασκήσεων, διαλειμμάτων, μελετών περιπτώσεων και οδηγιών για χρήση από τις διαφορετικές ομάδες συμμετεχόντων (αδειούχοι, επιθεωρητές, αστυνομικοί, εισαγγελείς και δικαστές) στα εργαστήρια κατάρτισης.
 3. Ένα τελικό συνέδριο θα προσφέρει σε ένα φάσμα συμμετεχόντων την ευκαιρία να συναντηθούν για να συζητήσουν την αλυσίδα συμμόρφωσης στο σύνολό της. Εάν είναι εφικτό, θα συγκληθούν διάφορες συνεδρίες διαλείψεων / μίνι εργαστηρίων για βασικά θέματα πριν από μια ολομέλεια που θα κλείσει επίσημα το SPIDER WEB. Μετά τη διάσκεψη, θα συνταχθεί και θα διανεμηθεί σε ηλεκτρονική μορφή τελική έκθεση με προσαρμοσμένες συστάσεις για κάθε μία από τις έξι χώρες.

Παραδοτέα και αποτελέσματα:

 • Βασική έρευνα και έκθεση
 • Αξιολόγηση αναγκών κατάρτισης (TNA) και έκθεση
 • Ανάπτυξη κατάρτισης
 • Παροχή κατάρτισης
 • Διάδοση εγχειριδίου κατάρτισης
 • Διάσκεψη
 • Τελική έκθεση
 • Διάδοση εργαλείων, πληροφοριών, βέλτιστων πρακτικών

5. Ομάδα

Η ομάδα SPIDER WEB αποτελείται από τα ακόλουθα άτομα:

IMP010_Introductie_Team def.jpg 1.23 MB

 

 

 

 

Number: NA – Status: Ολοκληρωμένο – Period: 2018 - 2019 – Topic: Απόβλητα και TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter