IMPEL Logo

Βιώσιμη διάδοση της γης

2015

Συνεχής

Περιγραφή και στόχοι του έργου

Το έργο (SWETE-Safeguarding the Water Environment Throughout Europe, phases I-V) επιδιώκει να οικοδομήσει μια κοινή κατανόηση των ρυθμιστικών μας προσεγγίσεων, να δημιουργήσει δίκτυα εμπειρογνωμόνων και να αναπτύξει κοινούς πόρους για την ενίσχυση της τεχνικής ανθεκτικότητας, στον τομέα του υδάτινου περιβάλλοντος (και συγκεκριμένα στην εφαρμογή της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ). Η φάση VII του SWETE και το έργο 2021 Sustainable Landspreading επικεντρώνεται στη μελέτη της ικανότητας των εδαφών να δέχονται ρύπους από δραστηριότητες διασποράς εδάφους.

Η αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων (τόσο της ποιότητας όσο και της ποσότητας) βασίζεται σε καλό σχεδιασμό και υλοποίηση με βάση δεδομένα, πληροφορίες και επαγγελματική κρίση. Είναι σημαντικό η οικονομική ανάπτυξη σε κάθε κράτος μέλος να υποστηρίζει την προγραμματισμένη βιώσιμη προστασία και χρήση των υδάτινων πόρων.

Η εφαρμογή της ΟΠΥ εξαρτάται από την ορθή ρυθμιστική πρακτική για την εκπόνηση καλών σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού και την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων μέτρων. Σημαντικά οφέλη θα μπορούσαν να επιτευχθούν με τον εντοπισμό και την ανταλλαγή ορθών ρυθμιστικών πρακτικών που υπάρχουν σε ολόκληρη την ΕΕ, χρησιμοποιώντας τόσο συμβατικές άδειες (‘σκληρή’ ρύθμιση) όσο και ‘ηπιότερα’ μη ρυθμιστικά μέτρα χωριστά ή σε συνδυασμό.

Η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα απαιτεί από τα κράτη μέλη να διαχειρίζονται τους υδάτινους πόρους τους σε επίπεδο λεκάνης απορροής και υδάτινου σώματος. Αυτό μπορεί να απαιτήσει νέα σκέψη και νέους τρόπους εργασίας προκειμένου να επιτευχθούν οι απαιτήσεις της οδηγίας.

SWETE μέρος 1 – 3

Τα αρχικά εργαστήρια του έργου θα διεγείρουν τη συζήτηση σε μια μικρή ομάδα μελών του IMPEL:

 • σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση,
 • τον προσδιορισμό των σημείων όπου υπάρχουν παραδείγματα καλής ή βέλτιστης πρακτικής, ( ιδίως προσεγγίσεις για την παρακολούθηση και την αδειοδότηση της απόρριψης, στατιστικώς παραγόμενοι ποιοτικοί στόχοι και όρια αδειών, χρήση στατιστικών στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης, ανάλυση κινδύνου και μέτρηση της ‘επιτυχίας’)
 • διαπιστώνοντας πού υπάρχουν σαφή κενά και πώς να προχωρήσουμε για την κάλυψή τους.

Τα αποτελέσματα των εργαστηρίων και η έκθεση του έργου αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση για ένα ευρύτερο πρόγραμμα εργασιών που θα αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια στο πλαίσιο του IMPEL &ndash- για την ανάπτυξη και τη διάδοση σε όλα τα κράτη μέλη των απαραίτητων δεξιοτήτων και τεχνικών ορθής πρακτικής που απαιτούνται για τη διασφάλιση ενός αποτελεσματικού ρυθμιστικού κύκλου του νερού.

Αποτέλεσμα του έργου:

 • Το IMPEL θα έχει εντοπίσει τις υφιστάμενες καλές ρυθμιστικές πρακτικές για τα ΥΔ, τις αδυναμίες και τα κενά που πρέπει να καλυφθούν.
 • Το IMPEL θα δημιουργήσει ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών, αρχικά στην ποιότητα του νερού και τελικά στη ρύθμιση των υδατικών πόρων, παρέχοντας κοινή ιδιοκτησία των ρυθμιστικών επιλογών και προσεγγίσεων για την επίτευξη της ΟΠΥ & ΥΔ; IED.
 • Τα μέλη της IMPEL θα μοιραστούν τις γνώσεις για τη ρύθμιση της ποιότητας των υδάτων, η αποτελεσματικότητα και οι συνδέσεις σε όλη την ΕΕ Οι στόχοι της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα θα επιτευχθούν ευκολότερα από τα κράτη μέλη.
 • Τα κράτη μέλη’ Οι περιβαλλοντικές ρυθμιστικές αρχές για την ποιότητα των υδάτων θα συμμετέχουν στενά στις στρατηγικές και τοπικές αποφάσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού, καθώς και στην παρακολούθηση και αναφορά της ποιότητας των περιβαλλοντικών υδάτων και των απορρίψεων.

ΥΔΑΤΟΣ  – μέρος 4

Σε συνέχεια των τριών προηγούμενων τμημάτων του έργου, το SWETE 4 θα πραγματοποιήσει μια εμπροσθοβαρή άσκηση για την ανάπτυξη προτάσεων για μελλοντικά έργα. Με βάση την έκθεση για τις προκλήσεις της εφαρμογής και τις απόψεις των εκπροσώπων της ηγετικής ομάδας του IMPEL, οι συγκεκριμένοι τομείς που πρέπει να εξεταστούν είναι:

 • Ένα “blue IRI”
 • Δράσεις συμμόρφωσης
 • Απόβλητα εξόρυξης (συγκεκριμένος τομέας ενδιαφέροντος από την Επιτροπή &ndash- αναζητούνται περαιτέρω λεπτομέρειες)
 • Παρασιτοκτόνα
 • Παρακολούθηση της ποιότητας των υπόγειων υδάτων

Το έργο θα εξετάσει περαιτέρω πώς θα μπορούσε να επεκταθεί η πύλη ανταλλαγής γνώσεων στο basecamp (ή αν χρειάζεται ένα διαφορετικό μέσο) για να ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες που ορίζονται στο έγγραφο “IMPEL – η επόμενη γενιά”

.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ  – μέρος 5

Η μελέτη θα εξετάσει την εξισορρόπηση των πλεονεκτημάτων και των επιπτώσεων της διασποράς υλικών στο έδαφος, με ιδιαίτερη έμφαση στις γεωργικές εκτάσεις. Είναι απαραίτητο, λόγω των επιθυμιών της κυκλικής οικονομίας, να υποστηριχθεί η επαναχρησιμοποίηση των υλικών στο έδαφος ως λιπάσματα και βελτιωτικά του εδάφους και να διασφαλιστεί ότι αυτή η υποστήριξη της επαναχρησιμοποίησης γίνεται με τρόπο που να μην επιτρέπει απαράδεκτη και αποφεύξιμη μόλυνση του εδάφους.

ΥΔΑΤΟΣ  – μέρος 6

Στόχος είναι η σύγκριση και η αντιπαράθεση των διαφορετικών προσεγγίσεων στη διαχείριση της ιλύος σε διάφορες χώρες και οργανισμούς μέλη. Αυτό θα αναδείξει τα κοινά προβλήματα, τις λύσεις και τους τομείς βέλτιστης πρακτικής ως παραδείγματα από τα οποία μπορούν να διδαχθούν άλλοι. Το έργο θα αξιοποιήσει επίσης την ευκαιρία να ενσωματώσει τη μάθηση από την πανδημία COVID-19 και πώς αυτή επηρέασε τη διαχείριση της ιλύος σε όλα τα μέλη του IMPEL.

Βιώσιμη διασπορά γης

Σε συνέχεια των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν προηγουμένως στο πλαίσιο του SWETE 6, το έργο 2021 θα βασιστεί στα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 2020-21 σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ιλύος στα μέλη του IMPEL. Αυτό το πρόγραμμα εργασίας αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση της ικανότητας των εδαφών να δέχονται ρύπους από τη διασπορά στο έδαφος. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου 2021’είναι:

 • Υποστήριξη της επαναχρησιμοποίησης των υλικών στο έδαφος ως λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους και διασφάλιση ότι αυτή η υποστήριξη της επαναχρησιμοποίησης γίνεται με τρόπο που δεν επιτρέπει απαράδεκτες και αποφεύξιμες επιπτώσεις στην υγεία και την ποιότητα του εδάφους.
 • Ανάλυση των δεδομένων σε μεγαλύτερο βάθος και διεξαγωγή σύντομων πιο εστιασμένων ερευνών και συζητήσεων για την ανάδειξη ιδιαίτερων ανησυχιών ή βέλτιστων πρακτικών

Σχετικά αρχεία/πληροφορίες

Number: 2021/08-WP3, 020/12, 2019/09, 2018/09, 2017/13, 2016/09, 2015/25 – Status: Συνεχής – Period: 2015 – Topic: Νερό και γη - Tags:

Subscribe to our newsletter