IMPEL Logo

Αποκατάσταση νερού και εδάφους

2021

Συνεχής

Περιγραφή και στόχοι του έργου

Η διαχείριση των ρυπασμένων χώρων είναι μια διαδικασία που έχει διαφορετικές ταχύτητες στα κράτη μέλη. Αυτό οφείλεται εν μέρει σε διαφορές στη νομοθεσία που θα σήμαινε διαφορετικούς ορισμούς, όπως για παράδειγμα "δυνητικά μολυσμένοι χώροι", "μολυσμένοι χώροι", "αποκατεστημένοι χώροι". Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή-ΚΕΚ ξεκίνησε μια πρωτοβουλία με το δίκτυο EEA-EIONET για την εξεύρεση κοινών ορισμών και μια έρευνα στα κράτη μέλη το 2018 (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/statuslocal-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites) που οδήγησε στον καθορισμό 6 καταστάσεων χώρων.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα των έργων αυτών είναι:

  • Υποστήριξη/ανταλλαγή τεχνικής εμπειρίας που απαιτείται για την πρόοδο της φάσης της εξυγίανσης στην Ευρώπη, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη στα οποία δεν διεξάγεται επί του παρόντος καμία διαδικασία να έχουν ένα σημείο αναφοράς.
  • Να ανταλλάσσουν γνώσεις, δεξιότητες και καλές πρακτικές, να παράγουν τεχνικές οδηγίες, να συντονίζουν τη δράση μεταξύ των χωρών.
  • Να συμμετέχουν τα κύρια ευρωπαϊκά δίκτυα που ασχολούνται με θέματα ρυπασμένων χώρων, όπως το COMMON FORUM, το Eionet WG Contamination και το NICOLE.

Υποβολή περιπτωσιολογικών μελετών σχετικά με τη θερμική εκρόφηση και τη φυτοεξυγίανση

Η ομάδα έργου έχει ετοιμάσει δύο ερωτηματολόγια σχετικά με τις τεχνολογίες "Θερμική εκρόφηση" και "Φυτοεξυγίανση", τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο της επόμενης φάσης του έργου. Σας καλούμε να υποβάλετε τις μελέτες περίπτωσής σας και να τις μοιραστείτε με τους συναδέλφους σας, χρησιμοποιώντας το ακόλουθο πρότυπο, κατά προτίμηση σε μορφή .docx. Δεν είναι απαραίτητο ότι όλες οι ερωτήσεις είναι σχετικές. Τα ονόματα των υποβαλλόντων θα αναφερθούν στην ευχαριστήρια επιστολή . Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 28η Φεβρουαρίου 2023 και το έγγραφο θα πρέπει να αποσταλεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Marco Falconi (marco.falconi@impel.eu), με θέμα "Μελέτη περίπτωσης θερμικής εκρόφησης" ή "Μελέτη περίπτωσης φυτοεξυγίανσης". Τα σχέδια των τελικών εκθέσεων αναμένονται τον Οκτώβριο του 2023 και στη συνέχεια θα μεταφραστούν σε διάφορες γλώσσες της ΕΕ.

Ερωτηματολόγιο θερμικής εκρόφησης

Ερωτηματολόγιο φυτοεξυγίανσης

Τελικές εκθέσεις

Η ομάδα έργου έχει δημοσιεύσει τις ακόλουθες τελικές εκθέσεις το 2021, σχετικά με την επιτόπια χημική οξείδωση (ISCO) και την εκχύλιση εδαφικών ατμών (SVE) σε διάφορες γλώσσες της ΕΕ:

Εκθεση για την επιτόπια χημική οξείδωση (ISCO) (EN)

Έκθεση για την επιτόπια χημική οξείδωση (ΕΤΧΟ),Τελική έκθεση (GR)

Έκθεση για την Ossidazione chimica in situ (ISCO) (IT)

In situ chemische oxidatie (ISCO) (NL)

Utlenianie Chemiczne In Situ - report (PL)

Raport privind Oxidarea Chimică in-situ (ISCO). (RO)

In Situ Kemična Oksidacija (In Situ Chemical Oxidation - ISCO) poročilo (SI)

In situ chemická oxidácia (ISCO), Záverečná správa (SK)

Yerinde Kimyasal Oksidasyon Raporu (TR)

Rapport sur l'oxydation chimique in situ (OCIS) (FR)

Έκθεση για την εξαγωγή ατμών από το έδαφος (SVE) (EN)

Έκθεση για την εξαγωγή ατμών εδάφους. (GR)

Rapport sur l'extraction des vapeurs du sol (EVS). (FR)

Estrazione vapori da suolo (SVE) (IT)

Bodemlucht-Extractie -report (NL)

Ekstrakcja Par z Gruntu (SVE) - αναφορά (PL)

Raport privind extracția vaporilor din sol (SVE). (RO)

Ekstrakcija talnih hlapov (Soil Vapour Extraction - SVE) poročilo (SI)

Extrakcia pôdneho vzduchu (SVE) (SK)

Toprak Gazı Ekstraksiyonu (SVE) Raporu (TR)

Σχέδια εκθέσεων

Η ομάδα έργου δημοσίευσε δύο σχέδια εκθέσεων σχετικά με την πολυφασική εκχύλιση και την πλύση του εδάφους στις 15 Οκτωβρίου 2022.

MPE σχέδιο έκθεσης IMPEL-CF-EIONET-NICOLE_15oct22.pdf

Annex1_MPEdraft_15oct2022.pdf

SW σχέδιο έκθεσης IMPEL-CF-EIONET-NICOLE_15oct22.pdf

Annex1_SWdraft_15oct2022.pdf

Commenting-template.doc

Σας καλούμε να υποβάλετε τα σχόλιά σας, να μοιραστείτε αυτή τη δυνατότητα με τους συναδέλφους σας, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το πρότυπο σχολιασμού. Τα σχόλια μπορεί να είναι γενικά, τεχνικά, συντακτικά. Τα ονόματα των αναθεωρητών θα αναφέρονται στην ευχαριστία.

Τα σχόλια/παρατηρήσεις θα πρέπει να υποβληθούν χρησιμοποιώντας τα αναφερόμενα πρότυπα το αργότερο έως τις 15 Νοεμβρίου 2022 στον Marco Falconi (marco.falconi@impel.eu), με αντικείμενο "MPE comments" ή "Soil Washing comments".

Σχετικά αρχεία/πληροφορίες

- Θεματική στρατηγική για το έδαφος.
- COM(2006)231 τελικό.
- Σύμβαση της Στοκχόλμης (άρθρο 6, τελευταία έκδοση).
- Σύμβαση MINAMATA για τον υδράργυρο.
- Καμία καθαρή απορρόφηση γης μέχρι το 2050 που αναφέρεται για πρώτη φορά στον χάρτη πορείας για μια Ευρώπη αποδοτική ως προς τους πόρους, COM(2011) 571 τελικό.

Number: 2021/08-WP6, 2020/09 – Status: Συνεχής – Period: 2021 – Topic: Νερό και γη - Tags: water

Subscribe to our newsletter