IMPEL Logo

Tools

 • Καθοδήγηση για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό επιθεώρησης της μεταφοράς αποβλήτων

  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 660/2014, τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να καταρτίσουν σχέδια επιθεώρησης για τις επιθεωρήσεις μεταφοράς αποβλήτων έως την 1η Ιανουαρίου 2017, προκειμένου να εξασφαλίσουν την απαραίτητη ικανότητα για τις επιθεωρήσεις και να αποτρέψουν αποτελεσματικά τις παράνομες μεταφορές.

  [Read more]
 • Καθοδήγηση για να λειτουργήσει η κυκλική οικονομία

  Ένα κρίσιμο στοιχείο για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία είναι οι καινοτομίες στις εγκαταστάσεις παραγωγής και ανακύκλωσης που αποσκοπούν στην αποδοτικότητα των πόρων, την πρόληψη των αποβλήτων και τη χρήση των υπολειμμάτων παραγωγής ή των υλικών που ανακτώνται από τα απόβλητα ως δευτερογενείς πρώτες ύλες.

  [Read more]
 • Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της ΔΟΕ στο σχεδιασμό και την εκτέλεση των επιθεωρήσεων

  Η παρούσα καθοδήγηση εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου IMPEL του 2012: Ο κύριος στόχος αυτού του έργου ήταν να οργανώσει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την εφαρμογή του άρθρου 23 της οδηγίας IED, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες σχετικά με τον προγραμματισμό των επιθεωρήσεων και την εκτίμηση των κινδύνων που έχουν ήδη αναπτυχθεί από το IMPEL και τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο άρθρο 23 της οδηγίας IED.

  [Read more]
 • Καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση της διάχυτης νιτρορύπανσης από γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροκτήματα

  Αυτό το εργαλείο συγκεντρώνει παραδείγματα καλών πρακτικών για την αντιμετώπιση της διάχυτης νιτρορύπανσης από γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροκτήματα. Σκοπός του εγγράφου είναι να παρουσιάσει ρεαλιστικές μεθόδους που μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό της έκπλυσης νιτρικών στο υδάτινο περιβάλλον και, ως εκ τούτου, να συμβάλουν σε υψηλότερο επίπεδο συμμόρφωσης με τον στόχο της οδηγίας για τη νιτρορύπανση και της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα.

  [Read more]
 • Χρηματοοικονομική πρόβλεψη για περιβαλλοντικές υποχρεώσεις - Πρακτικός οδηγός

  Ο παρών πρακτικός οδηγός προορίζεται ως έγγραφο αναφοράς για τις ρυθμιστικές αρχές. Δεν ορίζει τι πρέπει να κάνει μια ρυθμιστική αρχή. Αντίθετα, αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών που θα βοηθήσουν τις ρυθμιστικές αρχές να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις σχετικά με την οικονομική πρόβλεψη για περιβαλλοντικές υποχρεώσεις και ευθύνες. Με τον τρόπο αυτό, θα πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και του δημόσιου χρήματος, να προωθήσει τη συμμόρφωση με την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" και να ενθαρρύνει τις επενδύσεις των φορέων εκμετάλλευσης στην πρόληψη της ρύπανσης. Ο οδηγός προσδιορίζει τα ζητήματα που πρέπει να εξετάζονται κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής πρόβλεψης και βοηθά τις ρυθμιστικές αρχές και άλλους χρήστες στην εξεύρεση επιτυχημένων λύσεων. Επισημαίνει επίσης τη σημασία της συνεχούς συντήρησης και παρακολούθησης της χρηματοδοτικής παροχής για να διασφαλιστεί η επιτυχής παροχή της εν λόγω χρηματοδοτικής παροχής όταν απαιτείται και παρέχει παραδείγματα χρήσης και καθοδήγησης σε διεθνές επίπεδο.

  [Read more]
 • easyTools – Risk assessment guidance book

  Με την ονομασία "easyTools", μια ομάδα έργου, με επικεφαλής τη Γερμανία, συνέλεξε πληροφορίες σχετικά με τις εκτιμήσεις κινδύνου που χρησιμοποιούνται σε όλη την Ευρώπη. Με βάση αυτές τις πληροφορίες αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε μια νέα μεθοδολογία βασισμένη σε κανόνες, η οποία ονομάζεται Ολοκληρωμένη Μέθοδος Αξιολόγησης Κινδύνου (IRAM). T

  [Read more]
 • Μεθοδολογία για την αδειοδότηση των σωστών πραγμάτων - Σύγκριση

  Το "Doing the right things for environmental permitting" είναι ένα συνεχιζόμενο έργο (2016-2018) που εξετάζει προσεκτικά τη σχέση μεταξύ αδειοδότησης και επιθεώρησης, εντοπίζει ενδιαφέρουσες μελέτες περιπτώσεων και βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη και προσδιορίζει και περιγράφει τα βήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στις διαδικασίες αδειοδότησης.

  [Read more]
 • Ταξινόμηση των αποβλήτων του Πράσινου Καταλόγου σύμφωνα με τον "Κανονισμό για τις μεταφορές αποβλήτων

  Σκοπός των πρακτικών κατευθυντήριων γραμμών είναι να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τις αρχές που παράγουν, επεξεργάζονται, μεταφέρουν, εξάγουν και ελέγχουν τα απόβλητα στην ορθή αξιολόγηση των αποβλήτων αυτών. Οι κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν έτσι στην παροχή βοήθειας στις αξιολογήσεις που πρέπει να διενεργούνται σε σχέση με την ταξινόμηση των αποβλήτων σε σχέση με τον κανονισμό για τις μεταφορές αποβλήτων.

  [Read more]
 • Εργαλείο πρωτοβουλίας αναθεώρησης IMPEL (IRI)

  Το IRI σημαίνει IMPEL Review Initiative (Πρωτοβουλία αναθεώρησης IMPEL) και είναι μια εθελοντική αξιολόγηση από ομοτίμους όπου οι περιβαλλοντικές αρχές των χωρών μελών του IMPEL βοηθούν η μία την άλλη να βελτιώσουν την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. Με την ύπαρξη μιας IRI, ο οικοδεσπότης λαμβάνει δωρεάν συμβουλές για την περαιτέρω βελτίωση του έργου του και οι βέλτιστες πρακτικές ανταλλάσσονται σε όλη την ευρωπαϊκή κοινότητα. Εάν ενδιαφέρεστε να φιλοξενήσετε μια IRI, το παρόν πακέτο πληροφοριών θα σας παράσχει ορισμένες βασικές πληροφορίες.

  [Read more]
 • Συμμόρφωση με τις οδηγίες: Σύστημα Διαχείρισης Εταιρείας (CMS)

  Η παραδοσιακή εποπτεία έχει αρκετές ελλείψεις. Αν και ορισμένοι ρυθμιζόμενοι χρειάζονται μια αποτρεπτική προσέγγιση, οι περισσότεροι ρυθμιζόμενοι είναι πρόθυμοι να συμμορφωθούν με τους δημόσιους κανονισμούς. Ορισμένοι από αυτούς, ιδίως οι μεγαλύτεροι ρυθμιζόμενοι οργανισμοί, ανταποκρίνονται σε νέες μορφές ρύθμισης. Για τις εταιρείες αυτές, η παραδοσιακή προσέγγιση της διοίκησης και του ελέγχου δεν είναι πολύ αποτελεσματική, διότι δεν αναγνωρίζει τις δυνατότητες της ίδιας της εταιρείας και μπορεί να υπονομεύσει τα εσωτερικά κίνητρα.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter