IMPEL Logo

IMPELi kohta

Euroopa Liidu keskkonnaõiguse rakendamise ja jõustamise võrgustik (IMPEL) on Euroopa Liidu liikmesriikide, ühinevate ja kandidaatriikide, EMP ja EFTA riikide ning potentsiaalsete Euroopa Ühenduse kandidaatriikide keskkonnaasutuste rahvusvaheline mittetulundusühing. Ühendus on registreeritud Belgias ja selle juriidiline asukoht on Brüsselis. Praegu on IMPELil 56 liiget 36 riigist, sealhulgas kõikidest ELi liikmesriikidest, Põhja-Makedooniast, Serbiast, Türgist, Islandist, Kosovost*, Albaaniast, Šveitsist ja Norrast.

(*See nimetamine ei piira seisukohti staatuse kohta ja on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.)

Informaalsest ametlikuks

IMPEL loodi 1992. aastal keskkonnaõiguse rakendamise ja jõustamisega tegelevate Euroopa reguleerivate asutuste ja ametivõimude mitteametliku võrgustikuna. Aastal 2008 muudeti IMPEL Belgia õiguse alusel rahvusvaheliseks mittetulundusühinguks. Luge lähemalt IMPELi võrgustiku ajaloost. 

Võrgustiku eesmärgid

Võrgustiku eesmärk on anda Euroopa Liidus vajalik tõuge, et saavutada edu keskkonnaalaste õigusaktide tõhusama kohaldamise tagamisel. IMPELi põhitegevus toimub projektistruktuuris ja hõlmab teadlikkuse tõstmist, suutlikkuse suurendamist, vastastikust eksperdihinnangut, teabe ja kogemuste vahetamist rakendamise kohta, rahvusvahelist jõustamiskoostööd ning Euroopa keskkonnaalaste õigusaktide rakendatavuse ja jõustatavuse edendamist ja toetamist.

IMPEList on kujunenud keskkonnavaldkonnas laialdaselt tuntud organisatsioon, mida on mainitud mitmes ELi seadusandlikus ja poliitilises dokumendis, nt.:

  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 2013. aasta otsus nr 1386/2013/EL, mis käsitleb liidu üldist keskkonnaalast tegevusprogrammi aastani 2020 "Hea elu meie planeedi piires", millega kehtestatakse ühenduse seitsmes keskkonnaalane tegevusprogramm,
  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. aprilli 2001. aasta soovitus 2001/331/EÜ, milles sätestatakse liikmesriikides teostatava keskkonnajärelevalve miinimumnõuded (RMCEI),
  • Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele Euroopa Ühenduse keskkonnaõiguse rakendamise kohta ja,
  • Euroopa Komisjoni mõjuhindamise suunised.

Subscribe to our newsletter