IMPEL Logo

IMPELi kohta

Kellest võib saada liige?

IMPELi liikmeks võivad saada kõik riigiasutused, kes rakendavad ja jõustavad keskkonnaalaseid õigusakte. See ei ole avatud üksikisikutele. IMPELi liikmeks saavad tavaliselt keskkonnakaitseametid, inspektsioonid, lubade andmisega tegelevad asutused ja ministeeriumid. IMPELi liikmeks võivad saada ka keskkonnaalaste õigusaktide rakendamise ja jõustamisega tegelevate organisatsioonide ja asutuste ühendused.

Tegutsemine

Võrgustik

Teie organisatsioon kuulub enam kui 50 keskkonnaasutuse võrgustikku, millel on võimalus teha projektide ja tegevuste kaudu koostööd praktiliste rakendusküsimuste lahendamiseks. See annab teie organisatsioonile ulatuslikud võrgustikuvõimalused teiste IMPELi liikmesriikide rakendus- ja jõustamisspetsialistidega.

Koostööõpe

IMPELi projektid ja tegevused annavad teie organisatsioonile võimaluse töötada keskkonnaasutuste ühiste probleemide kallal ning toota uusi ideid ja teadmisi. IMPEL pakub liikmetele platvormi ideede ja kogemuste jagamiseks ning üksteiselt õppimiseks.

Kaasa parimad tavad

Üks IMPELi peamine eesmärk on jagada ja töötada välja parimate tavade juhenddokumente. See võimaldab õppida teiste keskkonnaasutuste ekspertide kogemustest.

Juurdepääs Basecampile

Basecamp on veebipõhine projektijuhtimis- ja kommunikatsiooniplatvorm. IMPEL kasutab seda tarkvara, et hõlbustada võrgustike loomist, suhtlemist ja teabe jagamist liikmete vahel. Juurdepääs sellele platvormile on üks IMPELi liikmeks olemise praktilisi eeliseid.

Suutlikkuse suurendamine

IMPEL suurendab teie organisatsiooni suutlikkuse suurendamist, pakkudes õppimisvõimalusi projektide, konverentside ja koolituste kaudu.

Projektides osalemine

Teie organisatsioon saab kasu võimalusest, et töötajad osalevad projektides (nende lennu-, majutus- ja põhitoitlustuskulud on hinna sees).

Ekspertrühmades osalemine

Ekspertrühmad on teemapõhised foorumid, kus sarnaselt mõtlevad kolleegid jagavad teavet keskkonnaalaste õigusaktide rakendamise ja jõustamise kohta. Liikmena on teil võimalus, et töötajad osalevad eksperdirühmades ja teevad otsuseid tulevaste projektide kohta.

Abi organisatsioonidel oma piiratud ressursse tõhusamalt kasutada

Tehniliste juhiste koostamise ja riskipõhiste lähenemisviiside kasutamise edendamisega jõupingutuste suunamiseks saab IMPEL aidata liikmesorganisatsioonidel tugevdada keskkonnaõiguse rakendamist.

Koostöö täitevasutuste vahel

Koostöö asutuste vahel on väga oluline, eriti piiriüleste küsimuste puhul. IMPEL tugevdab piiriülest teabevahetust ja ekspertide vahelisi sidemeid ning annab liikmetele võimaluse teha koostööd ühiste rakendusprobleemide lahendamiseks. See töö tugevdab koostööd eri riikide täitevasutuste vahel.

Kõrvalhindamised

IMPEL pakub vastastikuseid hindamisi, mida nimetatakse "IMPEL Review Initiative" (IRI). IRI on vabatahtlik vastastikune eksperdihinnang, mille raames IMPELi liikmesriikide keskkonnaasutused aitavad üksteist ELi keskkonnaõiguse rakendamise parandamisel. IRI kaudu saab teie organisatsioon odavamaid nõuandeid oma töö edasiseks parandamiseks.

Koostöö välispartneritega

IMPEL teeb tihedat koostööd mitme välisvõrgustikuga, nagu rahvusvaheline keskkonnaalaste nõuete täitmise ja jõustamise võrgustik (INECE), Euroopa keskkonnakaitseasutuste juhtide võrgustik (NEPA), Euroopa keskkonnaprokuröride võrgustik (ENPE) ja Euroopa keskkonnakohtunike võrgustik (EUFJE). IMPELi liikmena on teie organisatsioonil võimalus kohtuda ja töötada koos ka nende võrgustike liikmetega.

Pädevused

Liikmeks olemisega kaasnevad kohustused. IMPEL saab suurema osa oma tuludest Euroopa Liidult, kuid märkimisväärne osa (umbes 30%) tuleb liikmemaksudest (5000 eurot liikmesorganisatsiooni kohta). Võrgustik on nii edukas kui osalejad ise, kui nad võrgustuvad ja teevad koostööd, seega on liikmena osalemine otsuste tegemisel, projektides ja tegevustes samuti oluline osa.

Kuidas edasi minna?

Kui teie organisatsioon on huvitatud IMPELi liikmeks saamisest, võtke palun ühendust meie Sekretariaadiga.

Subscribe to our newsletter