IMPEL Logo

IMPELi kohta

Üks aspekt, mida IMPELi liikmed ja nendega suhtlejad kõige enam hindavad, on selle mitteametlik iseloom. IMPELi põhikiri peegeldab seda iseloomu. Projektides ja tegevustes võivad osaleda kõik keskkonnapraktikud, kes töötavad IMPELi liikmeks olevas keskkonnaasutuses.

Üldkogu

Üldkogu on ühingu kõrgeim organ. Üldkogu määrab kindlaks ühingu poliitika ning otsustab eelarve, tööprogrammide, projektitaotluste ja projektiaruannete üle. IMPELi liikmed ühes riigis määravad riikliku IMPELi koordinaatori, kes esindab neid üldkogul.

Spetsialistide rühmad

IMPEL korraldab oma töö viies teemavaldkonnas:
1. Tööstus ja õhk
2. Jäätmed ja TFS
3. Vesi ja maa
4. Looduskaitse
5. Liikideülesed vahendid ja lähenemisviisid

Spetsialistide rühmad vastutavad peamiste rakenduslünkadega seotud tegevuste väljatöötamise eest, jälgivad nende tegevuste elluviimist ja nende väljundite kvaliteeti. Programmi juhtimisrühm koondab 5 teemavaldkonna rühmajuhid, kes vastutavad seejärel tegevuste korraldamise eest ühtseks integreeritud programmiks.

Juhatus

Juhatus on ühingu täitevorgan ja vastutab igapäevase juhtimise ja üldkogu otsuste rakendamise eest. Näiteks haldab ta suhteid peamiste väliste sidusrühmadega, näiteks Euroopa Komisjoniga, koostab võrgustiku eelarve ning haldab ja eraldab vajaduse korral rahalisi vahendeid. Juhatus teostab järelevalvet sekretariaadi üle. [Loe edasi]

Komisjonid

Üldkogu valib sõltumatu auditi- ja hindamiskomitee, mis hindab projektide ja muude asjakohaste tegevuste tehnilisi ja eelarvekavasid ning aruandeid.  Komitee avaldab arvamust projektide ja tegevuskavade ning nende täitmise vastavuse kohta IMPELi sise-eeskirjadele ja halduspõhimõtetele. 

Üldkogu valib ka värbamiskomitee, mis hõlbustab võrgustiku auametite täitmist. 

Selles komitees võivad osaleda kõik IMPELi liikmeseksperdid, kellel on töökogemus vastavas valdkonnas (auditeerimine, finants- ja projektijuhtimine, vastavalt värbamine või võrgustiku loomine).

Sekretariaat

IMPELi toetab sekretariaat, mis on IMPELi võrgustiku selgroog. Sekretariaadi töötajaskond koosneb viiest ametnikust. [Loe edasi]

Subscribe to our newsletter