IMPEL Logo

About IMPEL

Liidu juhatus on ühingu täidesaatev organ, mis vastutab igapäevase juhtimise ja üldkogu otsuste rakendamise eest. Näiteks haldab ta suhteid peamiste väliste sidusrühmadega, näiteks Euroopa Komisjoniga, koostab võrgustiku eelarve ning haldab ja eraldab vajaduse korral rahalisi vahendeid. Juhatus teostab järelevalvet sekretariaadi üle.

Täna kuuluvad juhatusse:

Marco Falconi

Marco Falconi töötab tehnoloogina ISPRAs (Itaalia Keskkonnakaitse- ja Teadusuuringute Instituut) ning on IMPELi vee- ja maa-ala ekspertrühma juht. Tal on kaks magistrikraadi – üks keskkonnateadustes ja teine geoloogias.
Markol on rahvusvaheline kogemus ÜRO projektidega Balkani riikides ja GEO6 hindamisega. Ta on üks EIONETi riiklikust mullakeskusest. ISPRAs on ta iga-aastase linnapiirkondade aruande “Soil and Land” peatüki koordinaator. Ta on ka iga-aastase saastunud alasid käsitleva konverentsi Remtech Europe teaduslik koordinaator. Ta õpetab keskkonnamõju hindamist Marche Polütehnilises Ülikoolis ja Camerino Ülikoolis.

Florije Kqiku

Florije Kqiku, a seasoned professional with nearly two decades in Government of Kosovo and four years in the private sector, excels in environmental law and enforcement. Serving as the Head of Division for Inspection at the Ministry of Environment, Spatial Planning, and Infrastructure in Kosovo from 2014-2023, she led strategic initiatives, represented Kosovo internationally, and managed legislative reforms. Florije's expertise extends to project management, training, and coordination in regional and EU networks. Holding a Master's in Management and The Environment from the University of Lancaster and a background as an engineer of architecture from the University of Prishtina, she offers a unique and comprehensive perspective on environmental issues. Florije is a multilingual, dedicated leader, actively contributing within IMPEL since 2014, participating in various projects, including those focused on combating Environmental Crime. Notably, she has served as the National Coordinator for Kosovo within the framework of IMPEL and as the National Coordinator for EnviCrimeNet for a decade.

Rob Kramers

Rob Kramers is an international expert and programme manager at the knowledge Centre for the Environment at Rijkswaterstaat in The Netherlands. His organisation is part of the ministry of Infrastructure and Water management. 

The primary focus of his team is capacity building and training on environmental themes. With 25 years of experience within IMPEL, Rob contributed on many of the projects. Doing the Right Things (Inspection planning) and the Knowledge and Innovation Centre are some of them. Rob was the programme manager for IMPEL’s Knowledge and Information Programme and is one of the ambassadors of the IMPEL Review Initiative programme.

Bojan Počkar

Bojan vanem keskkonnainspektor Sloveenia keskkonna- ja ruumilise planeerimise inspektsioonis. Tal on organisatsiooniteaduste diplom Sloveenia Kranji ülikoolist. Ta on Sloveenia ametkondadevahelise TFS-küsimuste töörühma (inspektsiooni, politsei ja finantshalduse liikmed) juht ning on osalenud IMPELis üle 10 aasta riikliku koordinaatorina, TFSi valdkonna riikliku kontaktisikuna, jäätme- ja biotehnoloogiate ekspertrühma juhtkomitee liikmena ning aktiivse liikmena erinevates IMPELi projektides jäätme- ja biotehnoloogiate ning valdkondadevaheliste ekspertrühmade raames. Bojan on projektide aseesimees. 

Marinus Jordaan

Marinus Jordaan is working as an inspection expert in the behavioural intervention team of the regional environmental agency DCMR Rijnmond area in the Netherlands. He joined the IMPEL family with the Idepend decision tool project in 2012. He joined the IED Implementation project in 2015 and is Industry and Air deputy since 2021 and became expert team leader in April 2023. Marinus has international experience in soil investigation and remediation in Australia, training inspectors and permitters from several at the time ‘’new’’  EU members from 2000 on in Poland, Latvia, Estonia and Bulgaria but also others like Russia. He holds the B.Sc. in Environmental Engineering from the van Hall Institute in Groningen and Master of Public administration from the Antwerp University.

Alfred Dreijer

Alfred töötab Madalmaade Drenthe provintsi litsentseerimisasutuses, mis väljastab jahi-, looduskaitse- ja metsanduslube. Drenthe provintsi nimel osaleb ta looduskaitseõiguse riiklikus töörühmas ja huntide majandamise riiklikus töörühmas. Tema varasem töökogemus hõlmab tööd põllumajandus-, loodus- ja kalandusministeeriumi kinnisvaraametnikuna ning Frieslandi provintsi looduskaitseametnikuna. IMPELis on ta osalenud alates 2017. aastast  ja 2021. aastal valiti ta looduse eksperdirühma juhiks.

Martine Blondeel

Martine on keskkonna- ja ruumilise jõustamise poliitika vanemekspert Flandria valitsuse keskkonna- ja ruumilise arengu osakonnas Belgias. Enne seda oli ta mitu aastat keskkonnainspektsiooni osakonna peainspektori juht. Selles ametis juhtis ta mitmete ekspertide koordineerimistööd erinevates keskkonnavaldkondades, nagu õhk, heitvesi, jäätmed, jäätmesaadetised, müra, lõhn, osoonikihti kahandavad ained ja kasvuhoonegaasid, pinnas ja põhjavesi, geneetiliselt muundatud organismid, energiamajandamise süsteemid, keskkonnajuhtimissüsteemid ja Reach Regulation. Enne seda oli ta koordinaator-ekspert õhusaaste ja lõhnahäirete kontrollimise valdkonnas. Tal on kogemusi keskkonnainspektorina, õhupoliitika spetsialistina ja teaduspedagoogina. Ta on õppinud Leuveni ülikoolis ning seejärel täiendanud end Antwerpeni ja Genti ülikoolis. Ta on osalenud IMPELis alates 2007. aastast – peamiselt ekspertrühmades Industry & Air ja Cross Cutting Issues – ning 2021. aastal valiti ta Cross Cutting Issues ekspertrühma juhiks.

Subscribe to our newsletter