IMPEL Logo

About IMPEL

Liidu juhatus on ühingu täidesaatev organ, mis vastutab igapäevase juhtimise ja üldkogu otsuste rakendamise eest. Näiteks haldab ta suhteid peamiste väliste sidusrühmadega, näiteks Euroopa Komisjoniga, koostab võrgustiku eelarve ning haldab ja eraldab vajaduse korral rahalisi vahendeid. Juhatus teostab järelevalvet sekretariaadi üle.

Täna kuuluvad juhatusse:

Marco Falconi

Marco Falconi töötab tehnoloogina ISPRAs (Itaalia Keskkonnakaitse- ja Teadusuuringute Instituut) ning on IMPELi vee- ja maa-ala ekspertrühma juht. Tal on kaks magistrikraadi – üks keskkonnateadustes ja teine geoloogias.
Markol on rahvusvaheline kogemus ÜRO projektidega Balkani riikides ja GEO6 hindamisega. Ta on üks EIONETi riiklikust mullakeskusest. ISPRAs on ta iga-aastase linnapiirkondade aruande “Soil and Land” peatüki koordinaator. Ta on ka iga-aastase saastunud alasid käsitleva konverentsi Remtech Europe teaduslik koordinaator. Ta õpetab keskkonnamõju hindamist Marche Polütehnilises Ülikoolis ja Camerino Ülikoolis.

Jaakko Vesivalo

Jaakko Vesivalo töötab juhtiva keskkonnaeksperdina Keskkonna Arenduskeskuse inspektsiooniüksuses, Transport ja keskkond Kagu-Soomes (KASELY). Ta liitus IMPELi perega 2015. aastal IED rakendusprojektiga ning on tööstuse ja õhuekspertide meeskonna juht alates 2021. aastast . Jaakko omab rahvusvahelist kogemust arenguabi projektidega Nepalis, Laose RDVs ja RSAs keskkonnajuhtimise valdkonnas.  Tal on magistrikraad keskkonnatehnika alal Berliini Tehnikaülikoolist ja bakalaureusekraad sotsiaalantropoloogias Berliini Vabast Ülikoolist.

Alfred Dreijer

Alfred töötab Madalmaade Drenthe provintsi litsentseerimisasutuses, mis väljastab jahi-, looduskaitse- ja metsanduslube. Drenthe provintsi nimel osaleb ta looduskaitseõiguse riiklikus töörühmas ja huntide majandamise riiklikus töörühmas. Tema varasem töökogemus hõlmab tööd põllumajandus-, loodus- ja kalandusministeeriumi kinnisvaraametnikuna ning Frieslandi provintsi looduskaitseametnikuna. IMPELis on ta osalenud alates 2017. aastast  ja 2021. aastal valiti ta looduse eksperdirühma juhiks.

Martine Blondeel

Martine on keskkonna- ja ruumilise jõustamise poliitika vanemekspert Flandria valitsuse keskkonna- ja ruumilise arengu osakonnas Belgias. Enne seda oli ta mitu aastat keskkonnainspektsiooni osakonna peainspektori juht. Selles ametis juhtis ta mitmete ekspertide koordineerimistööd erinevates keskkonnavaldkondades, nagu õhk, heitvesi, jäätmed, jäätmesaadetised, müra, lõhn, osoonikihti kahandavad ained ja kasvuhoonegaasid, pinnas ja põhjavesi, geneetiliselt muundatud organismid, energiamajandamise süsteemid, keskkonnajuhtimissüsteemid ja Reach Regulation. Enne seda oli ta koordinaator-ekspert õhusaaste ja lõhnahäirete kontrollimise valdkonnas. Tal on kogemusi keskkonnainspektorina, õhupoliitika spetsialistina ja teaduspedagoogina. Ta on õppinud Leuveni ülikoolis ning seejärel täiendanud end Antwerpeni ja Genti ülikoolis. Ta on osalenud IMPELis alates 2007. aastast – peamiselt ekspertrühmades Industry & Air ja Cross Cutting Issues – ning 2021. aastal valiti ta Cross Cutting Issues ekspertrühma juhiks.

Ana Garcia

Ms Ana Garcia töötab praegu Portugali IGAMAOTi koostöö ja rahvusvaheliste suhete üksuse inspektor-direktorina. Ta on keskkonnainspektor põllumajanduse, mere, keskkonna ja ruumilise planeerimise peainspektsioonis (IGAMAOT, Portugal) ning tal on doktorikraad keskkonnateaduste alal “keskkonnaalaste õigusaktide rakendamise teemal . Ta töötab IMPELiga alates 1999. aastast ta on osalenud riikliku esindajana IMPELi projektides erinevates valdkondades, nimelt looduskaitse, tööstuse ning õhu, jäätmete ja vee valdkonnas, on Portugali riiklik koordinaator alates 2015. aastast ja oli IMPELi aseesimees aastatel 2017-2018.

Jean-Luc Perrin

Jean-Luc on Prantsusmaa energeetilise ülemineku ministeeriumi krooniliste riskide ja inspektsiooni juhtimise osakonna juhataja. Ta õppis Pariisis Ecole polytechnique'is ja Ecole Nationale Superieure de Techniques Avancees ning tal on kogemusi erinevates ministeeriumides töötades sellistel teemadel nagu sotsiaalkindlustuse raamatupidamine, pinnase ja radioaktiivne saastatus ning nüüd tööstusrajatiste inspekteerimine. Alates 2009. aastast on ta olnud Prantsusmaa riiklik IMPELi koordinaator ja osalenud paljudes IMPELi tegevustes. Aastal 2022 valiti ta IMPELi halduse ja rahanduse aseesimeheks.  

Bojan Počkar

Bojan vanem keskkonnainspektor Sloveenia keskkonna- ja ruumilise planeerimise inspektsioonis. Tal on organisatsiooniteaduste diplom Sloveenia Kranji ülikoolist. Ta on Sloveenia ametkondadevahelise TFS-küsimuste töörühma (inspektsiooni, politsei ja finantshalduse liikmed) juht ning on osalenud IMPELis üle 10 aasta riikliku koordinaatorina, TFSi valdkonna riikliku kontaktisikuna, jäätme- ja biotehnoloogiate ekspertrühma juhtkomitee liikmena ning aktiivse liikmena erinevates IMPELi projektides jäätme- ja biotehnoloogiate ning valdkondadevaheliste ekspertrühmade raames. Bojan on projektide aseesimees. 

Helge Ziolkowski

Helge Ziolkowski töötab Rootsi Keskkonnakaitseametis jäätmesaadetiste vanemnõunikuna. Ta liitus IMPELi jäätmete ja TFSi perega 2010. aastal ning on sellest ajast alates osalenud paljudes erinevates Rootsi keskkonnaameti projektides. Helge valiti COP 12-l Baseli ENFORCE'i liikmeks aastateks 2016/17. Viimased 3 aastat juhtis ta Saksi liidumaa TFS-osakonda ja naasis lõpuks 2021. aasta mais Rootsi tagasi. Tal on kogemusi TFS ja jäätmeklassifitseerimise, reovee ja prügilate valdkonnas. Helge on 2022/23. aastal jäätmete ja TFSi ekspertrühma juht. Ta on lõpetanud Dresdeni Tehnikaülikooli keemia eriala.

Ta on lõpetanud Dresdeni Tehnikaülikooli keemia eriala.

Subscribe to our newsletter