IMPEL Logo

IMPELi kohta

Kindlam rakendamine tulevikus - kuidas saab IMPEL anda oma panuse?

Impel saab mitmel viisil aidata kaasa keskkonnaõiguse rakendamise tugevdamisele Euroopas, sealhulgas:

  • aidata riikidel kiiremini saavutada vastavus, näiteks jagades teadmisi, oskusi ja häid tavasid ning viies läbi vastastikuseid eksperdihinnanguid (IRI);
  • aidata rakendusorganisatsioonidel tõhusamalt kasutada oma piiratud ressursse, näiteks koostades tehnilisi juhiseid ja edendades riskipõhiste lähenemisviiside kasutamist jõupingutuste suunamiseks;
  • koordineerida riikidevahelist tegevust, näiteks eeskirjade jõustamisel, et võidelda jäätmete ebaseadusliku piiriülese liikumisega;
  • hõlbustada suhtlust erinevate osalejate ja võrgustike, näiteks prokuröride, kohtunike ja ombudsmanide vahel;
  • informeerida poliitikat praktiliste kogemuste ja teadmistega.

Täpsemini mõista ja käsitleda rakendamislünki

Me peame paremini mõistma praktilisi probleeme ja lünki ELi õigusaktide rakendamisel, et saaksime kindlaks teha, kuidas IMPEL saab aidata neid ületada. See arusaam aitab kujundada tööprogrammi prioriteete tulevikus. Selleks on tehtud muu hulgas järgmist tööd: korrapäraselt hinnatakse rakendamise probleeme, hinnatakse seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi prioriteete, konsulteeritakse Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskkonnaagentuuriga ning teiste sidusrühmadega, sealhulgas valitsusväliste organisatsioonide ja ettevõtjate rühmadega, ning viiakse läbi uuring meie liikmete seas, et saada nende seisukoht rakendusprobleemide ja lahenduste kohta.

See tegevus on seotud ka Euroopa Komisjoni arukama reguleerimise poliitika ja Reguleerimise sobivuse ja tulemuslikkuse programm (REFIT). REFITi raames võtab komisjon meetmeid, et muuta ELi õigus "eesmärgipärasemaks": lihtsustada ja vähendada regulatiivseid kulusid, säilitades samal ajal kasu.

Kuidas me töötame

IMPELi peamine tegevus on projektide elluviimine. Iga projekti jaoks koostatakse projektiplaan, nn lähteülesanne (Terms of Reference, ToR). ToR kirjeldab projekti nii eesmärkide kui ka väljundite osas. See sisaldab sätteid projekti kvaliteedikontrolli kohta ja projekti tulemuste levitamise strateegiat. IMPELi eri liikmesriikide keskkonnaasutuste ühist projektijuhtimist ning kõigi IMPELi liikmete laialdast osalemist projektiseminaridel julgustatakse.

Lisaks projektidele korraldab IMPEL konverentse ELi keskkonnaõiguse rakendamise ja jõustamise kohta. Nendel konverentsidel osaleb keskmiselt üle 200 lubade andmise, kontrolli, jõustamise ning poliitika- ja õigusloome eksperdi kõigist IMPELi liikmesriikidest ja Euroopa Komisjonist. Konverentse kasutatakse IMPELi toodete levitamiseks laiemale publikule. Samuti pakuvad nad võimalust arutada uusi suundumusi eri riikides, uurida uusi töömeetodeid ja -vahendeid ning arutada tulevaste õigusaktide rakendatavust ja jõustatavust. Konverentsid pakuvad Euroopa tööstuse ja valitsusväliste organisatsioonide esindajatele foorumi, kus nad saavad Euroopa keskkonnaasutustega arutada ELi keskkonnaõiguse rakendamise ja jõustamise parandamise võimalusi ning koostada ideid uute IMPELi projektide ja tegevuste jaoks.

Koostöö välispartneritega

Komisjon ja IMPEL tegid alates 1990ndate keskpaigast tihedat koostööd. Võrgustiku muutumine sõltumatuks rahvusvaheliseks keskkonnaasutuste ühenduseks tõi kaasa vajaduse kujundada ümber IMPELi suhted Euroopa Komisjoniga. septembril 2009 kirjutasid IMPEL ja komisjon alla vastastikuse mõistmise memorandumile, milles tunnustatakse IMPELi rolli ELi keskkonnaõiguse rakendamise ja jõustamise parandamisel ning kirjeldatakse IMPELi ja komisjoni vahelist koostööd selles valdkonnas.Euroopa Komisjon on jäänud IMPELi oluliseks toetajaks. Alates 2008. aastast on komisjon toetanud IMPELi rahaliselt LIFE+ määruse kaudu.

Jäätmete rahvusvahelise veo valdkonnas on IMPEL allkirjastanud vastastikuse mõistmise memorandumi Baseli, Rotterdami ja Stockholmi konventsioonide sekretariaadiga ning on liige Keskkonnavõrgustikus ebaseadusliku liikluse õigusnormide täitmise optimeerimiseks (ENFORCE).

2015. aasta detsembris vormistas IMPEL ka oma koostöö THEMIS-võrgustikuga, allkirjastades vastastikuse mõistmise memorandumi.

2017. aasta septembris Oxfordis (Ühendkuningriik) toimunud teisel ELi keskkonnakaitsealase õiguskaitse võrgustike kohtumisel allkirjastas IMPEL vastastikuse mõistmise memorandumi Euroopa keskkonnaprokuröride võrgustiku (ENPE) ja Envicrimenet-ga. See vastastikuse mõistmise memorandum on selge märk kolme võrgustiku kavatsusest teha koostööd, et tugevdada Euroopa keskkonnaõiguse ja sellega seotud kriminaalõiguse tõhusat rakendamist ja jõustamist ning nõuete täitmise ahelat tervikuna.

IMPEL teeb aktiivselt koostööd ka teiste strateegiliste partneritega, nagu Euroopa keskkonnakohtunike foorum (EUFJE), Euroopa keskkonnaametite juhtide võrgustik (EPA võrgustik), Euroopa Kõrgemate Kontrolliasutuste Organisatsioon (EUROSAI).

Lisalugemine

Subscribe to our newsletter