IMPEL Logo

Expert Teams

  Filter by tags

  Waste and TFS
 • Vesi ja maa icon Vesi ja maa

  Teadlikkus veevarude kvaliteedi ja kvantiteedi halvenemisest tulenevast ohust on aastate jooksul suurenenud. Samuti on suurenenud maa ja mulla halva majandamisega seotud probleemid. Peamiste rakendamispuudujääkide põhjustena on märgitud, et ühes teemavaldkonnas tegutsevad mitmed erinevad haldus- ja jõustamisstruktuurid, vajadus tegutseda raamdirektiividega kehtestatud strateegilises liinis ning ebapiisavad tõendid, andmed ja teave. See võib seega ohustada veemajandajate suutlikkust kavandada asjakohaseid sekkumisi.

  [Read more]
 • Valdkondadevahelised vahendid ja lähenemisviisid icon Valdkondadevahelised vahendid ja lähenemisviisid

  X-cutting Expert Team on loodud selleks, et toetada õigusloomealaseid spetsialiste, kes vastutavad süsteemide, protsesside, menetluste ja uute tööviiside arendamise eest. Meeskond tegeleb peamiselt pigem X-cutting regulatiivsete süsteemide kui sektorispetsiifiliste süsteemidega. Rühma eesmärgid on järgmised: muuta reguleerivad asutused tõhusamaks ja tulemuslikumaks Määrata kindlaks ja töötada välja üldised vahendid, mis toetavad reguleerivaid asutusi ja uue regulatsiooni rakendamist. aidata kaasa liikmesorganisatsioonide suutlikkuse arendamisele ja võrdsete võimaluste loomisele Euroopas. töötada konkreetsete probleemide kindlakstegemise ja nende lahendamisele kaasaaitamise nimel.

  [Read more]
 • Looduskaitse icon Looduskaitse

  Bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peatamine ja ümberpööramine 2020. aastaks on Euroopa Liidu prioriteet. ELi loodusalaste õigusaktide (linnudirektiivi ja elupaikade direktiivi) rakendamine on ELi 2020. aasta bioloogilise mitmekesisuse eesmärgi saavutamiseks hädavajalik. Siiski tuleb parandada rakendamist ja jõustamist. Kuna igal aastal jõuab EÜsse suhteliselt palju kaebusi ja rikkumismenetlusi seoses nende loodusdirektiividega, on vaja tugevdada kontrolli ja jõustamist selles valdkonnas ning selleks on vaja ühendada jõud teiste Euroopa looduskaitsealaste võrgustikega. Vastavalt IMPELi strateegiale hõlmab rohelise ekspertrühma töö peamisi looduskaitse seisukohalt huvipakkuvaid valdkondi. Selline lähenemisviis on kavandatud tõhusamaks, et käsitleda uusi väljavaateid Euroopa loodusalaste õigusaktide rakendamisel: see võimaldab keskendunud lähenemist looduskaitseküsimustele ning pidevat ja struktureeritud dialoogi loodusekspertide vahel ametiasutuste, muude oluliste võrgustike, nagu prokuröride võrgustik, kohtunike võrgustik, valitsusväliste organisatsioonide ja teadusasutuste vahel. Roheliste ekspertide rühma üldine eesmärk on aidata kaasa ELi loodusõigusaktide rakendamise tugevdamisele teadlikkuse tõstmise, roheliste ekspertide võrgustiku laiendamise, parimate tavade vahetamise, koostöö tugevdamise ELi prokuröride ja kohtunike võrgustikuga, koostöö tugevdamise ja teadmiste jagamise kaudu valitsusväliste organisatsioonidega, (jõustamis)ekspertide vahelise koostöö parandamise ja ühiste kontrollide korraldamise kaudu. IMPEL on valmis ühendama kõigi võrgustike ja valitsusväliste organisatsioonide jõupingutused ning kasutama oma kogemusi inspekteerimise ja jõustamise valdkonnas, et määrata kindlaks projektid ja tegevused, mis annavad lisaväärtust ahelas reguleerimine - luba ja inspekteerimine - jõustamine - süüdistuse esitamine - kohtuotsus - õigusaktide tõhususe hindamine.

  [Read more]
 • Jäätmed ja TFS icon Jäätmed ja TFS

  Tags: Waste and TFS

  Jäätme- ja TFS-ekspertide rühma töövaldkond on rahvusvaheliste ja Euroopa jäätmesaadetiste ja jäätmekäitluse eeskirjade praktiline rakendamine ja jõustamine. Võrgustiku eesmärk on edendada Euroopa jäätmeveo määruse ja jäätmekäitlusdirektiivide täitmist jõustamise kaudu, viia läbi ühiseid jõustamisprojekte, edendada teadmiste, parimate tavade ja kogemuste vahetamist määruste ja direktiivide jõustamisel ning stimuleerida ühtset jõustamiskorda. Seda tehakse teadlikkuse tõstmise ja suutlikkuse suurendamise meetmete abil, hõlbustades asutustevahelist ja piiriülest koostööd ning operatiivset jõustamistegevust. Klastri liikmed esindavad keskkonnaasutusi, aga ka tolli- ja politseiteenistusi ning muid asutusi, kes mängivad rolli piiriüleste vedude ja jäätmekäitluse jõustamisel.

  [Read more]
 • Tööstus ja õhk icon Tööstus ja õhk

  Ekspertrühm "Tööstus ja õhk" keskendub peamiselt tööstusega seotud õigusaktide praktilisele rakendamisele ja jõustamisele. Selles valdkonnas on peamine direktiiv tööstusheidete direktiiv 2010/75/EL (IED), mis asendab alates 7. jaanuarist 2013 IPPC-direktiivi ja seitse valdkondlikku direktiivi. Lisaks sellele pakub eksperdirühmale erilist huvi õhukvaliteedi direktiiv, kuna see on tihedalt seotud õhuheitmetega. Teine õigusakt on Seveso direktiiv raskete tööstusõnnetuste ohjeldamise kohta.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter