IMPEL Logo

Jäätmed ja TFS

Jäätme- ja TFS-ekspertide rühma töövaldkond on rahvusvaheliste ja Euroopa jäätmesaadetiste ja jäätmekäitluse eeskirjade praktiline rakendamine ja jõustamine. Võrgustiku eesmärk on edendada Euroopa jäätmeveo määruse ja jäätmekäitlusdirektiivide järgimist jõustamise kaudu, viia läbi ühiseid jõustamisprojekte, edendada teadmiste, parimate tavade ja kogemuste vahetamist määruste ja direktiivide jõustamisel ning stimuleerida ühtset jõustamiskorda. Seda tehakse teadlikkuse tõstmise ja suutlikkuse suurendamise kaudu, hõlbustades asutustevahelist ja piiriülest koostööd ning operatiivset jõustamistegevust.

Klastri liikmed esindavad keskkonnaasutusi, aga ka tolli- ja politseiteenistusi ning muid asutusi, kes mängivad rolli piiriüleste vedude ja jäätmekäitluse jõustamisel.

Tags:

Key areas

 • Jäätmesaadetised
 • Jõustamine
 • Plastijäätmete vedu
 • Laevade ringlussevõtt
 • Jäätmekäitlus ja ringmajandus
 • WEEE

Related projects

 • Suur/pisike TFS projekt

  Mitme aasta ja mitme IMPEL-projekti jooksul on projekti algatajad tuvastanud, et mitu TFS-inspektorit on koos teinud tuhandeid kontrolle TFSi valdkonnas. Kõigi nende kontrollide tulemusena on nad omandanud põhjalikud teadmised piiriülese jäätmesaadetise füüsilise kontrolliga seotud õigusaktidest. Vaatamata mitmetele õigusaktide muudatustele ja nende läbivaatamisele, puudub siiski endiselt side seadusandjate ja kohapealsete inspektorite vahel, kui tegemist on mõne õigusakti üksikasjadega. Need "üksikasjad" võivad olla sellised, kus õigusaktidega on teatud kavatsused, kuid kuna ELi tasandi seadusandjate ja veoettevõtete kontrollijate vahel on pikad kommunikatsiooniliinid ja paljud asutused, ei pruugi selliseid "üksikasju" iga riigi prioriteedid komisjoni suhtes kõrgemale tõsta, sest need on lihtsalt "üksikasjad".

  [Read more]
 • Strateegiline võrgustikukoostöö

  Suur osa IMPELi jäätmekäitluse ja jäätmekäitluse klastri tööst keskendub jäätmete piiriülese liikumise nõuetele vastavusele. Kuna suur osa jäätmesaadetistest on suunatud väljaspool Euroopat asuvatesse riikidesse, on oluline omada häid kontakte nende sihtriikide ametiasutustega. Enamikul IMPELi liikmetel on nende kaugete riikidega minimaalsed kontaktid. Kahjuks on keskkonnakahjustused, nagu e-jäätmete ladestamine Aafrikas ja plastide ladestamine Aasias, üsna tavalised ja me näeme, et toimub suur hulk struktuurilist ebaseaduslikku liiklust. Turg on dünaamiline ja hiljutiste poliitiliste arengute, näiteks Hiina impordikeelu tõttu on Euroopa ametiasutustel raske kursis tegeliku olukorraga. Sellistel juhtudel on rahvusvaheline koostöö hädavajalik.

  [Read more]
 • Plastijäätmete vedu (eelmine Hiina plastijäätmete impordikeeld)

  Plastikjäätmete hulk on aastate jooksul ülemaailmselt kasvanud. Kuna Hiina võttis enne 2018. aastat vastu 7 miljonit tonni plastijäätmeid taaskasutamiseks, põhjustas see ülemaailmse plastijäätmekaubanduse tõusu. See šokk tõi kaasa selle, et Aasia naaberriigid võtsid ümberpaigutatud jäätmeid vastu. Kuigi meie teave nende jäätmevoogude lõpliku sihtkoha kohta on piiratud, on kindel, et vaja on lisateavet.

  [Read more]
 • Jäätmehooldus ja ringmajandus (eelmine prügilate inspekteerimise projektisari)

  Projekti "Jäätmehooldus ja ringmajandus" eesmärk on tugineda varasemate prügilaprojektide tulemustele ja toodetele. Liikumine läbi jäätmehierarhia astmete, et edendada ökoinnovatsiooni ja ringmajandust, luues samal ajal võrdsed võimalused ja tagades ühise arusaama jäätmete raamdirektiivi põhipunktidest lubade andmise ja erandite tegemise protsessis.

  [Read more]
 • Elektroonikaromude artikkel 17 Vabaühenduste projekt

  Vastavalt elektroonikaromude direktiivile 2012/19/EL (vastavalt rakendatud riiklikule seadusele: nt ElektroG Saksamaal) peab iga elektri- ja elektroonikaseadmete tootja olema registreeritud riiklikus registris (Saksamaa: stiftung elektro-altgeräte register), et tagada oma kohustuste täitmine, kui nende müüdud tooted muutuvad jäätmeteks (nt elektroonikaromud).

  [Read more]
 • Jäätmete ja TFS konverentsid

  Paljud jäätme- ja TFS-ekspertide rühma projektid ja tegevused põhinevad Euroopa jäätmesaadetiste määruses (EÜ) nr 1013/2006 (WSR). Kuna tegemist on määrusega, mis hõlmab ka piiriülest aspekti, on väga oluline, et oleks olemas aktiivne ja praktiline Euroopa inspektorite ja reguleerivate asutuste võrgustik, mis kohtub regulaarselt praktiliste kogemuste vahetamiseks. Mitte ainult keskkonnainspektorid, vaid ka tolli- ja politseiametnikud ning kohtunikud. Käimasolevad IMPEL-TFS projektid näitavad jätkuvalt vajadust luua ja eelkõige säilitada hea ja praktiline koostöö liikmesriikide, kolmandate riikide ja asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonide vahel.

  [Read more]
 • Laevade ringlussevõtt (eelmised kasutuselt kõrvaldatud laevad)

  2017. aastal müüdi 65% laevadest/laevadest kogu maailmas lammutamiseks Lõuna-Aasia rannaplatsidele (nt India, Pakistan ja Bangladesh), mis tähendab märkimisväärset mõju keskkonnale ja tervisele, eriti kui võtta arvesse, et nende laevade kogumahutavus moodustas 80% kõigist 2017. aastal lammutatud laevadest. Laevade ebaseaduslik väljavedu randamiseks Lõuna-Aasias jätkub endiselt, nagu ka jäätmete veo ja laevade ringlussevõtu eeskirjadest kõrvalehoidmine. Bangladesh, India ja Pakistan moodustasid 2019. aastal peaaegu 90% kogu maailmas lammutatud laevade kogumahutavusest ning osa neist laevadest on kas ebaseaduslikult Euroopast eksporditud või "legaalselt" eeskirjadest kõrvale hiilides.

  [Read more]
 • Elektroonikaromude direktiivi rakendamine

  Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed on üks kiiremini kasvavatest jäätmevoogudest ELis: 2005. aastal tekkis neid umbes 9 miljonit tonni ja 2020. aastaks on oodata, et nende arv kasvab üle 12 miljoni tonni. Elektroonikaromud sisaldavad keerulist segu materjalidest ja komponentidest, mis on osaliselt ka ohtlikud. Kui elektroonikaromusid ei hallata nõuetekohaselt, võivad need põhjustada suuri keskkonna- ja terviseprobleeme. Samuti nõuab elektroonikaseadmete tootmine nappide ja kallite ressursside kasutamist.

  [Read more]
 • SPIDER WEB: Strateegiline projekt keskkonnaalase kuritegevuse avastamise ja tõkestamise suurendamiseks Lääne-Balkani riikides.

  SPIDER WEBi rahastavad ühiselt Euroopa Liit ja Saksamaa Liitvabariik Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit'iga (GmbH) sõlmitud toetuslepingu alusel projekti IPA/2017 "Countering Serious Crime in the Western Balkans" raames. Lihtsaks viitamiseks vt allpool esitatud SPIDERi veebi ajakohastusi:

  [Read more]
 • TFS Meresadama projekt I-II

  Nende projektide eesmärk oli parandada ELi määruses 259/93 ja Baseli konventsioonis sätestatud jäätmesaadetisi käsitlevate eeskirjade täitmist Euroopas, parandades selleks täitevasutuste vahelist koostööd.

  [Read more]
 • Jäätmete sihtkohtade kontrollimine

  Projekti eesmärk oli suurendada koostööd ja teabevahetust jäätmesaadetiste sihtkohtade kontrollimisel ELi määruse 259/93 (jäätmesaadetiste määruse WSR) raames, mis käsitleb jäätmesaadetiste järelevalvet ja kontrolli, teostades kontrolle osalevates riikides ja jälgides jäätmevooge nende lõppsihtkohta.

  [Read more]
 • Elektroonikajäätmete piiriülene vedu

  Elektroonikaromude elektroonikaromude uuestisõnastamise ettepaneku rakendatavus ja jõustatavus (2009) IMPEL töötas eelnevalt välja kontrollnimekirja, et uurida teostatavust ja jõustatavust. kavandatud ja kehtivate keskkonnaalaste õigusaktide küsimused. Komisjon võttis 2008. aasta detsembris vastu elektroonikaromude direktiivi uuesti sõnastatud ettepaneku. Käesolevas aruandes kirjeldatakse IMPELi kontrollnimekirja alusel tehtud hinnangut ettepanekust tulenevatele P&E-küsimustele. Aruandes esitatakse kokkuvõte küsimustiku vastustest ja seminaride aruteludest ning tuuakse esile mitmesuguseid P&E-küsimusi.

  [Read more]
 • ELi ja Aafrika koostöö

  2008. aasta veebruaris allkirjastas IMPEL vastastikuse mõistmise memorandumi Baseli konventsiooni sekretariaadiga. Selle vastastikuse mõistmise memorandumi raames leppisid IMPEL TFS ja SBC kokku, et teevad koostööd SBC projekti "E-jäätmed Aafrikasse" 4. komponendi raames. Selle 2009. aastal käivitatud projekti eesmärk on anda Lääne-Aafrikale ja teistele Aafrika riikidele vahendid, et nad suudaksid lahendada tööstusriikidest pärit e-jäätmete impordi kasvavat probleemi ja seeläbi kaitsta kodanike tervist. Projektil on 4 komponenti:

  [Read more]
 • IMPEL - Aasia koostöö

  IMPELi TFSi juhtkomitee liikmed osalevad igal aastal ohtlike jäätmete ebaseadusliku piiriülese veo tõkestamise Aasia võrgustiku ja kemikaalide ja jäätmete piirkondliku jõustamisvõrgustiku (REN) seminaridel.

  [Read more]
 • Jäätmehoidlad

  Arvestades probleemseid jäätmevooge kogu maailmas, eelkõige elektroonikajäätmeid, romusõidukeid ja nende osi Euroopast Aafrikasse, leppisid eksperdid kokku, et on vaja tõhusamalt tegeleda ebaseaduslike jäätmevoogude allikatega ja "eelnevate" rajatistega, kus selliseid jäätmeid kogutakse, ladustatakse ja/või töödeldakse enne eksporti.

  [Read more]
 • Õigete asjade tegemine jäätmesaadetiste kontrollimisel

  Käesolevas IMPEL-projektis uuritakse "Doing the Right Thing" (DTRT) metoodika kasulikkust jäätmesaadetiste kontrollimisel. Eesmärgiks on töötada välja praktiline vahend, mis põhineb DTRT-juhendil, mis võib aidata parandada IMPELi liikmesriikide pädevate asutuste poolt korraldatavaid jäätmesaadetiste kontrolle. Kolm pädevat asutust erinevatest IMPELi liikmesriikidest kohaldavad DTRT-juhendit jäätmesaadetiste kontrollimisel ja katsetavad, kuidas DTRT võib toetada nende kontrollide korraldamist. Korraldamise all peetakse silmas kõiki inspekteerimiste kavandamise, läbiviimise ja hindamise eri etappe, nagu on kirjeldatud DTRT keskkonnainspektsioonitsüklis. Katsete tegemisel võetakse arvesse jäätmesaadetiste kontrolli erinõudeid käsitleva uuringu tulemusi ja soovitusi. Katsetamisetapi tulemusi arutatakse ja kasutatakse DTRT juhendmaterjalil põhineva juhendmaterjali väljatöötamiseks, mis sobib jäätmesaadetiste kontrollide korraldamise erivaldkonnale.

  [Read more]
 • IMPEL-TFS riiklike kontaktpunktide parimate tavade koosolekud

  Rahvusvaheline koostöö ja ühtlustamine on väga oluline Euroopa jäätmesaadetiste määruse (EÜ) nr 1013/2006 jõustamisel, nagu on sätestatud artiklis 50. Varasemad ja käimasolevad IMPEL-TFS (piiriülese jäätmeseveo) projektid näitasid, et on oluline teha koostööd pädevate asutustena. ELi jäätmesaadetiste määruse jõustamise puudujääk on endiselt tõsine. Koostöö parandamiseks ja jõustamise ühtlustamiseks on vaja tihedat kontakti Euroopa täitevasutuste vahel. See projekt hõlbustab teabe ja kogemuste vahetamist, juhtumiuuringuid, arutelusid tõlgenduste ja kontrollimeetodite üle TFSi riiklike kontaktpunktide vahel.

  [Read more]
 • Täitemeetmed

  Täitemeetmete projekt loodi järgmistel põhjustel: Pädevad asutused väljendasid vajadust ametliku projektiraamistiku järele, et integreerida jõustamiskontrollid oma riigis; rahvusvaheline koostöö on rahvusvaheliste keskkonnaprobleemide lahendamiseks hädavajalik ja Kohalike täitevasutuste võrgustikku tuleb säilitada ja laiendada, et see hõlmaks kõiki liikmesriike, et tagada tõhus inspekteerimiskord.

  [Read more]
 • Jäätmesaadetiste kontrollimise planeerimine

  Uus Art. 50 lõikes 2a jäätmesaadetiste määruse 1013/2006 (WSR) on sätestatud, et 1. jaanuariks 2017 peavad ELi liikmesriigid tagama ühe või mitme kontrollikava koostamise kogu oma geograafilise territooriumi kohta. Need kavad viitavad kontrollimistele vastavalt art. 50 lõike 2 kohaselt, st ettevõtete, ettevõtjate, vahendajate ja edasimüüjate inspekteerimisele vastavalt artikli 50 lõikele 2. direktiivi 2008/98/EÜ artikli 34 kohaselt ning jäätmesaadetiste ja nendega seotud taaskasutamise või kõrvaldamise suhtes. IMPEL-TFSi 2014. aasta konverentsil väljendasid osalejad vajadust töötada välja standardvorm/-mall või vähemalt suunised inspekteerimiskava jaoks kooskõlas WSRi nõuetega, mis peaks muutma ka IPd paremini võrreldavaks. Samuti toetasid nad olemasolevate kavade, kogemuste ja prioriteetide vahetamist.

  [Read more]
 • TFS Prokuröride projekt

  Baseli konventsiooni ja selle Euroopa rakendamise puudujääk, Euroopa jäätmeveo määrus (1013/2006) on väga tõsine. Arvud näitavad, et umbes 20% jäätmete kõigist jäätmesaadetistest on vastuolus. ELi direktiiv 2008/99/EÜ keskkonnakaitse kohta. kriminaalõiguse kaudu nõuab, et liikmesriigid jõustaksid jäätmejäätmete määruse ka kriminaalõiguse kaudu.

  [Read more]
 • Täitemeetmed I - III

  Jäätmesaadetiste kontrollimise ja omavahelise koostöö nõudmine on osa jäätmesaadetise määrusest. Mõned selle projekti eesmärgid on kontrollida jäätmete sihtkohta ja nende töötlemist sihtkohas Euroopas või väljaspool Euroopat; samuti töötada selle nimel, et kõikides liikmesriikides toimuks piisav kontroll ja et kõigis ELi väljumiskohtades oleks tagatud ühtne jõustamise tase. Peamised tegevused hõlmasid erinevate jõustamismeetmete läbiviimist, teadmiste vahetamist ja suutlikkuse suurendamist ning olemasolevate vahendite ajakohastamist.

  [Read more]
 • Subscribe to our newsletter