IMPEL Logo

News

 • Irish EPA webinar on how to prevent juridical compliance procedures

  30 Jan, 2023

  ’’Essential for our risk based inspection system LEMA is reliable data’’, this is an important lesson learned from Kealan Reynolds. And also that this does not come cheap, you have to invest in this again and again. Together with Michelle McKim he took us on a digital road trip through the past, present and future of their system called Lema. Short for Licensing, Enforcement, Monitoring & Assessment.

  [Read more]
 • IMPELi jäätmekäitluse ja ringmajanduse seminar toimus 13.-14. detsembril Lissabonis.

  02 Jan, 2023

  IMPELi projekt "Jäätmehooldus ja ringmajandus" (WMCE) liigub läbi jäätmehierarhia etappide, et saavutada ühine arusaam jäätmete raamdirektiivi põhipunktidest ja ühtlustada käitumist kõigis liikmesriikides. Projekti eelmistes etappides on juba koostatud jäätmehierarhia astmetega seotud juhenddokumente.

  [Read more]
 • Kolm teenustepakkumist IMPELi tegevuse toetamiseks

  30 Dec, 2022

  Kolme teenuse kuulutused - tähtaeg 22. jaanuar 2023

  [Read more]
 • IMPELi toetav IED rakendamise projekt korraldas ühise kontrolli Rootsi paberimassi tehases.

  22 Dec, 2022

  IMPELi toetav IED rakendamise projekt korraldas ühise kontrolli Rootsi paberimassi tehases. ET tööstuse ja õhu kontrolli ja ennetamise töörühm korraldas 8.-9. detsembril 2022 oma 14. ühiskontrolli ühes paberimassi- ja paberitehases Rootsis. See oli esimene ühine inspekteerimine pärast Coronat. Inspekteerimisega ühinesid inspektorid Rootsist, Madalmaadest ja Soomest ning ettevalmistustöödesse oli kaasatud inspektor Ühendkuningriigist.

  [Read more]
 • IMPEL Ship Recycling Project korraldas oma esimese veebiseminari 28. novembril 2022. aastal.

  21 Dec, 2022

  IMPELi laevade ringlussevõtu projekti eesmärk on parandada koostööd selles valdkonnas tegutsevate keskkonna- ja merendusasutuste vahel. Erinevad ELi õigusaktid ja nendega seotud pädevused muudavad rakendamise, järelevalve ja jõustamise keeruliseks. Ebaseadusliku veo vältimiseks töötatakse välja juhendmaterjalid ametiasutustele ja teistele asjaomastele sidusrühmadele ning korraldatakse inspektorite ja teiste sidusrühmade suutlikkuse suurendamine. Samuti uuritakse koostööd teiste institutsioonide, ametite ja võrgustikega ELis ja väljaspool ELi ning valitsusväliste asutustega.

  [Read more]
 • ELi looduslike liikidega kauplemise vastu võitlemise tegevuskava rakendamise head tavad Projekt korraldas oma esimese ühiskontrolli Portugalis.

  19 Dec, 2022

  Looduskaubanduse vastase ELi tegevuskava rakendamine nõuab laialdast toetust mitte ainult ELi institutsioonidelt, vaid ka ELi ametitelt - Europolilt ja Eurojustilt -, liikmesriikidelt ja nende asjaomastelt ametitelt, ELi delegatsioonidelt, liikmesriikide saatkondadelt kolmandates riikides. IMPELi projekti "Head tavad looduslike liikidega kauplemise vastu võitlemise ELi tegevuskava rakendamisel" eesmärk on analüüsida erinevaid häid tavasid looduslike liikidega kauplemise vastu võitlemise ELi vahendite rakendamisel ning koostada suunised, mida saavad jagada ja kasutada kõik liikmesriigid. Projektimeeskond on projekti eelmistes etappides välja töötanud suunamisjuhendi. Dokumendi allalaadimiseks klõpsake siin.

  [Read more]
 • Looduskaitse ekspertrühma koosolek toimus internetis 23. novembril

  09 Dec, 2022

  Looduskaitse ekspertrühma koosolek toimus 23. novembril internetis. Selle ürituse keskmes oli anda ajakohastatud teavet IMPELi projektide kohta, mis toimuvad aastatel 2022-2024 looduskaitse ekspertrühma raames. IMPELi aseesimees Jean Luc Perrin ja ekspertrühma juht Alfred Dreijer avasid kohtumise, millest võttis osa 24 esindajat 11 riigist ja 2 valitsusvälisest organisatsioonist. Päevakorras olid IMPELi looduskaitseprojektide projektijuhtide ettekanded, ettepanekud tulevasteks projektideks, rakendusprobleemide uuringu tulemused ja kuidas laiendada looduskaitse ekspertrühma võrgustikku.

  [Read more]
 • Kaevandusjäätmete käitlemise projekti koosolek toimus 28.-29. novembril.

  06 Dec, 2022

  Kaevandamisjäätmete käitlemise projekti eesmärk on võrrelda direktiivi ülevõtmist liikmesriikides, et hinnata ühiseid suuniseid kaevandamisjäätmete paremaks käitlemiseks, samuti kooskõlas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ettevalmistava arvamusega, milles soovitatakse liikmesriikidel edendada algatusi toorainete, näiteks kaevandamisjäätmete, "uute valdkondade" kasutamiseks ja kasutamiseks.

  [Read more]
 • Kohapealne keemiline oksüdeerimine ja pinnase aurude ekstraheerimine Aruanded on saadaval 11 keeles.

  05 Dec, 2022

  Saastatud alade haldamine on protsess, mis on liikmesriikides erineva kiirusega. See tuleneb osaliselt õigusaktide erinevusest, mis tähendab erinevaid määratlusi, nagu näiteks "potentsiaalselt saastunud alad", "saastunud alad", "tervendatud alad". Seepärast käivitas Euroopa Komisjon-JRC koos EMP-EIONETi võrgustikuga algatuse, et leida ühised määratlused ja korraldada 2018. aastal liikmesriikides uuring.

  [Read more]
 • Õhuheitmete enesekontrolli ja aruandluse kontrollimise strateegiad" seminararuanne on nüüd saadaval

  05 Dec, 2022

  IMPELi toetava IED rakendusprojekti 2021-2024 raames korraldatud ÕHKULEVÕTETE OMAVALVENTIMISE JA RAPORTIMISE KONTROLLISTAMINE Töötuba keskendus käitajate õhku paisatavate heitkoguste (pidev ja mittekontuurne) enesekontrollile ning keskendus ka käitajate (käitamiskohustuslaste) enesekontrolli ja selle aruandluse usaldusväärsusele. 2021. aastal toimunud seminari projektiaruanne on nüüd IMPELi üldkoosolekul heaks kiidetud ja sellega saab tutvuda siin.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter