IMPEL Logo

4 Võrgustikepäeva ühisavaldus, Üheskoos keskkonnakuritegevuse vastu võitlemisel

31 May, 2021

4 võrgustiku ühisavaldus

4 võrgustiku päeva puhul:

“Koos võitleme keskkonnakuritegevuse vastu”

21. mai 2021

Reedel, 21. mail 2021 osales üle 150 kohtuniku, prokuröri, keskkonnakaitseorgani, politseiametniku ja EÜ ametniku esimesel virtuaalsel 4 võrgustiku päeval,

Koostöös keskkonnakuritegude vastu

Kui 2016. aastal Utrechtis (NL) ja 2017. aastal Oxfordis (UK) korraldasid IMPEL, EnviCrimeNet, ENPE ja EUFJE projekti LIFE+ SATEC toetusel selle virtuaalse ürituse, et tuua kokku keskkonnakuritegude vastu võitlemisega tegelevad erialaekspertid.

4 võrgustiku ürituste üldine eesmärk on parandada keskkonnaõiguse jõustamist ja ühendada jõud, tuues kokku reguleerivad asutused, inspektorid, politseiametnikud, prokurörid ja kohtunikud. Isegi kui politsei, prokuröride ja kohtunike töö keskendub otsesemalt keskkonnakuritegude vastu võitlemisele, on  usaldus ja mõistmine kõigi õiguskaitseahelas osalejate vahel eelduseks edukale koostööle praktikute tasandil ning oluline viis selle saavutamiseks on aktiivne võrgustikutöö.

4 võrgustike päev keskendus kahe põhiteemale:

  • keskkonnakuritegusid käsitleva direktiivi 2008/99/EÜ (“ECD”) läbivaatamine ja;
  • .
  • järgmine ELi mitmeaastane poliitikatsükkel organiseeritud ja raske rahvusvahelise kuritegevuse vastu võitlemiseks (2022-2025).

Vahetuspäeva jooksul arutasid osalejad 5 paralleelses, juhtumipõhises töötoas ökoloogiliste kahjude hindamist kohtus (BIOVAL), jäätmesaadetiste täitetoiminguid (SWEAP), ebaseaduslikku plastjäätmete vedu, eluslooduse kuritegevust, F-gaase ja biodiislikütuse pettust.

4 võrgustiku päeva tulemuseks oli 2 4 võrgustiku avaldust eespool nimetatud võtmeteemade kohta; ECD ja ELi poliitikatsükkel.

Võrgustike kaks avaldust tehakse ELi institutsioonidele teatavaks 2. juunil 2021 toimuval keskkonnanormide järgimise ja juhtimise foorumil, mis toimub rohelise nädala ajal, ning need saadetakse igas küsimuses pädevatele institutsioonidele (Euroopa Komisjon ja ELi Nõukogu).

Kristina Rabe, IMPELi esimees,

Miguel Angel Godoy, EnviCrimeNet esimees,

Anne Brosnan, ENPE president,

Luc Lavrysen, EUFJE president

 

Inkedpic Smiles Li 4 Nd All Chairs

Lisainformatsiooni 4 võrgustiku päeva kohta leiate alljärgnevatelt linkidelt.

Subscribe to our newsletter