IMPEL Logo

News

 • Õhuheitmete enesekontrolli ja aruandluse kontrollimise strateegiad" seminararuanne on nüüd saadaval

  05 Dec, 2022

  IMPELi toetava IED rakendusprojekti 2021-2024 raames korraldatud ÕHKULEVÕTETE OMAVALVENTIMISE JA RAPORTIMISE KONTROLLISTAMINE Töötuba keskendus käitajate õhku paisatavate heitkoguste (pidev ja mittekontuurne) enesekontrollile ning keskendus ka käitajate (käitamiskohustuslaste) enesekontrolli ja selle aruandluse usaldusväärsusele. 2021. aastal toimunud seminari projektiaruanne on nüüd IMPELi üldkoosolekul heaks kiidetud ja sellega saab tutvuda siin.

  [Read more]
 • Kohapealne keemiline oksüdeerimine ja pinnase aurude ekstraheerimine Aruanded on saadaval 11 keeles.

  05 Dec, 2022

  Saastatud alade haldamine on protsess, mis on liikmesriikides erineva kiirusega. See tuleneb osaliselt õigusaktide erinevusest, mis tähendab erinevaid määratlusi, nagu näiteks "potentsiaalselt saastunud alad", "saastunud alad", "tervendatud alad". Seepärast käivitas Euroopa Komisjon-JRC koos EMP-EIONETi võrgustikuga algatuse, et leida ühised määratlused ja korraldada 2018. aastal liikmesriikides uuring.

  [Read more]
 • 4 Võrgustike seisukohavõtt keskkonnakuritegevuse direktiivi ettepaneku kohta

  22 Nov, 2022

  Neli võrgustikku - EUFJE (Euroopa Liidu keskkonnakohtunike foorum), ENPE (Euroopa keskkonnaprokuröride võrgustik), IMPEL (Euroopa Liidu keskkonnaõiguse rakendamise ja jõustamise võrgustik) ja EnviCrimeNet, mis ühendavad asjaomaseid osapooli - kohtunikke, prokuröre, reguleerivaid asutusi, inspektoreid ja politseiametnikke -, et aidata kaasa ühistele jõupingutustele keskkonnakuritegevuse vastu võitlemisel, õnnitlevad ja tervitavad Euroopa Liidu asutusi ja institutsioone kogu töö eest, mis viis uue keskkonnakuritegevuse direktiivi ettepaneku koostamiseni.

  [Read more]
 • IMPELi samm-sammuline juhend lubade andmiseks ja inspekteerimiseks

  21 Nov, 2022

  Aastatel 2016-2018 koostas projekti "Õige asja ajamine" raames ekspertrühmade "Cross Cutting" ja "Industry and Air" koostöö tulemusel samm-sammult juhised lubade andmiseks ja inspekteerimiseks.

  [Read more]
 • IMPELi käsiraamat - koostöö keskkonnajärelevalve ja keskkonnajuhtimissüsteemide sertifitseerimise valdkonnas on nüüd saadaval

  16 Nov, 2022

  Kliimaalane hädaolukord, samuti suurenev teadlikkus plasti mõjust, bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja nüüd ka ülemaailmse pandeemia mõju ning võimalik roheline taastumine avaldavad sügavat mõju poliitikale, meie reguleerimisviisidele ja neile, keda me reguleerime. See on põhjus, miks IMPEL alustas 2021. aastal oma kliimaalase hädaolukorra programmi.

  [Read more]
 • Vee- ja maaparandusalane konverents 2022

  08 Nov, 2022

  Vee- ja maaparandusalane konverents 2022

  [Read more]
 • Tööstuse ja õhuekspertide meeskonna koosolek toimus 25. oktoobril 2022.

  07 Nov, 2022

  Tööstuse ja õhuvaldkonna kohtumine Gent 25. oktoober 25. oktoobril toimus Gentis ja veebipõhine Industry & Air Expert Team Meeting 2022. Selle korraldas koos Belgia Flaami valitsuse keskkonna- ja ruumilise arengu osakond Euroopa Liidu keskkonnaõiguse rakendamise ja jõustamise võrgustiku (IMPEL) raames. Pärast kohtumist pidasid peaaegu kõik töörühmad 26. oktoobril kohtumise.

  [Read more]
 • IMPELi reovee looduskeskkonnas (WiNE) projektirühm tegi oma esimese kohapealse visiidi Madeiral, Portugalis.

  04 Nov, 2022

  IMPELi reovee looduskeskkonnas (WiNE) eesmärk on leida parimad lahendused rajatistes, tegevustes ja lõpptoodetes, et edendada "korduvkasutust/ringkäibeturgu" ja parandada veekasutuse tõhusust, võttes arvesse nii kvantiteeti kui ka kvaliteeti. Projekti tulemuste eesmärk on ka aidata kaasa reostusteta lahenduste leidmisele ning võimaluse korral vee, toidu, energia ja ökosüsteemide vahelise seose raames. Vastavalt varasematele tulemustele (IMPELi projekt "Integreeritud veemajandus" 2018-2019) märgiti, et vee taaskasutamist ei saa vaadelda kui ühte kvantitatiivset meedet vee võtmise vähendamiseks, vaid selle asemel tuleb kvaliteet siduda kvantiteediga, et tagada ohutus ja väärtuse suurendamine läbi kasutusahela, edendades loodusväärtusi ja tegevusi, mis on otseselt seotud heitkoguseid vastuvõtva keskkonnaga. Projekti varasemas etapis töötati välja näitaja (vee ringluse indeks) ja Exceli vahend selle hindamiseks. See näitaja ühendab veekvaliteedi ja -koguse aspekte käitistes ja seda rakendati mitme näite puhul. Selles uues etapis kavatseb projektimeeskond täiustada näitajat, et seda saaks kohaldada lõpptoodetele, nimelt kohalikele/piirkondlikele toodetele, millel on mõju kohalikule majandusele, toiduainetele, mida kastetakse/toodetakse taaskasutatud veega, ja suurtest tööstusrajatistest pärit toodetele.

  [Read more]
 • Keskkonnakahju hindamise kriteeriumid (CAED) projekti koosolek toimus 27.-28. oktoobril 2022

  03 Nov, 2022

  IMPELi keskkonnakahju hindamise kriteeriumide (CAED) projektirühm pidas 27. ja 28. oktoobril oma teise 2022. aasta koosoleku. Koosolek oli "hübriidne", enamik osalejaid viibis kohapeal Berliinis, Saksamaa Liitvabariigi keskkonna-, looduskaitse-, tuumaohutuse ja tarbijakaitse ministeeriumis. Ettekanded esitati erinevate bioloogilise mitmekesisuse, vee- ja maakahjustuste juhtumiuuringute kohta, kus CAEDi praktilisi tabeleid katsetati edukalt edasiseks täiustamiseks. Projekti liikmed töötavad praegu CAED praktiliste tabelite edasise täiustamise ja lihtsustamise ning inspektorite jaoks konkreetse kontrollnimekirja koostamise kallal, et tuvastada võimalikud ELD juhtumid ja algatada ELD menetlused. Projekti raames on kavas see töö lõpule viia 2023. aasta suveks.

  [Read more]
 • Droonide kasutamine ebaseadusliku veevõtu jälgimisel

  31 Oct, 2022

  IMPELi ebaseadusliku puurimise ja veevõtu projekti meeskond (IMPEL TIGDA) soovib tänada põllumajanduse, mere, keskkonna ja ruumilise planeerimise peainspektsiooni (IGAMAOT), kes võõrustas Lissabonis 13. ja 14. oktoobril toimunud projektimeeskonna koosolekut. Projektimeeskond on eriti tänulik Ana Garcia'le, Mário Gracio'le ja Aline Silva'le IGAMAOTist.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter