IMPEL Logo

News

 • Conference: Exchange of enforcement practices to drive zero pollution

  08 Feb, 2023

  Conference: Exchange of enforcement practices to drive zero pollution was organised by the Italian Government and Carabinieri, in cooperation with European Commission, DG ENV, through the Directorate for Zero Pollution and Green Cities, in the European Parliament on 7 February 2023 in Brussels. The Conference concentrated on the remediation of landfills and exchange of enforcement practices to drive zero pollution. In the midst of the implementation of the European Green Deal and in light of the 2021 Zero Pollution Action Plan, the purpose of the Conference was to shed light on lessons learnt so far and facilitate exchanges of views with other relevant enforcement actors. The Board of IMPEL, gave a speech at the conference to present perspectives on multi agency cooperation environmental enforcement efforts being carried out by authorities, between and within IMPEL member countries.

  [Read more]
 • Irish EPA webinar on how to prevent juridical compliance procedures

  30 Jan, 2023

  ’’Essential for our risk based inspection system LEMA is reliable data’’, this is an important lesson learned from Kealan Reynolds. And also that this does not come cheap, you have to invest in this again and again. Together with Michelle McKim he took us on a digital road trip through the past, present and future of their system called Lema. Short for Licensing, Enforcement, Monitoring & Assessment.

  [Read more]
 • IMPELi jäätmekäitluse ja ringmajanduse seminar toimus 13.-14. detsembril Lissabonis.

  02 Jan, 2023

  IMPELi projekt "Jäätmehooldus ja ringmajandus" (WMCE) liigub läbi jäätmehierarhia etappide, et saavutada ühine arusaam jäätmete raamdirektiivi põhipunktidest ja ühtlustada käitumist kõigis liikmesriikides. Projekti eelmistes etappides on juba koostatud jäätmehierarhia astmetega seotud juhenddokumente.

  [Read more]
 • IMPELi toetav IED rakendamise projekt korraldas ühise kontrolli Rootsi paberimassi tehases.

  22 Dec, 2022

  IMPELi toetav IED rakendamise projekt korraldas ühise kontrolli Rootsi paberimassi tehases. ET tööstuse ja õhu kontrolli ja ennetamise töörühm korraldas 8.-9. detsembril 2022 oma 14. ühiskontrolli ühes paberimassi- ja paberitehases Rootsis. See oli esimene ühine inspekteerimine pärast Coronat. Inspekteerimisega ühinesid inspektorid Rootsist, Madalmaadest ja Soomest ning ettevalmistustöödesse oli kaasatud inspektor Ühendkuningriigist.

  [Read more]
 • IMPEL Ship Recycling Project korraldas oma esimese veebiseminari 28. novembril 2022. aastal.

  21 Dec, 2022

  IMPELi laevade ringlussevõtu projekti eesmärk on parandada koostööd selles valdkonnas tegutsevate keskkonna- ja merendusasutuste vahel. Erinevad ELi õigusaktid ja nendega seotud pädevused muudavad rakendamise, järelevalve ja jõustamise keeruliseks. Ebaseadusliku veo vältimiseks töötatakse välja juhendmaterjalid ametiasutustele ja teistele asjaomastele sidusrühmadele ning korraldatakse inspektorite ja teiste sidusrühmade suutlikkuse suurendamine. Samuti uuritakse koostööd teiste institutsioonide, ametite ja võrgustikega ELis ja väljaspool ELi ning valitsusväliste asutustega.

  [Read more]
 • ELi looduslike liikidega kauplemise vastu võitlemise tegevuskava rakendamise head tavad Projekt korraldas oma esimese ühiskontrolli Portugalis.

  19 Dec, 2022

  Looduskaubanduse vastase ELi tegevuskava rakendamine nõuab laialdast toetust mitte ainult ELi institutsioonidelt, vaid ka ELi ametitelt - Europolilt ja Eurojustilt -, liikmesriikidelt ja nende asjaomastelt ametitelt, ELi delegatsioonidelt, liikmesriikide saatkondadelt kolmandates riikides. IMPELi projekti "Head tavad looduslike liikidega kauplemise vastu võitlemise ELi tegevuskava rakendamisel" eesmärk on analüüsida erinevaid häid tavasid looduslike liikidega kauplemise vastu võitlemise ELi vahendite rakendamisel ning koostada suunised, mida saavad jagada ja kasutada kõik liikmesriigid. Projektimeeskond on projekti eelmistes etappides välja töötanud suunamisjuhendi. Dokumendi allalaadimiseks klõpsake siin.

  [Read more]
 • Looduskaitse ekspertrühma koosolek toimus internetis 23. novembril

  09 Dec, 2022

  Looduskaitse ekspertrühma koosolek toimus 23. novembril internetis. Selle ürituse keskmes oli anda ajakohastatud teavet IMPELi projektide kohta, mis toimuvad aastatel 2022-2024 looduskaitse ekspertrühma raames. IMPELi aseesimees Jean Luc Perrin ja ekspertrühma juht Alfred Dreijer avasid kohtumise, millest võttis osa 24 esindajat 11 riigist ja 2 valitsusvälisest organisatsioonist. Päevakorras olid IMPELi looduskaitseprojektide projektijuhtide ettekanded, ettepanekud tulevasteks projektideks, rakendusprobleemide uuringu tulemused ja kuidas laiendada looduskaitse ekspertrühma võrgustikku.

  [Read more]
 • Kaevandusjäätmete käitlemise projekti koosolek toimus 28.-29. novembril.

  06 Dec, 2022

  Kaevandamisjäätmete käitlemise projekti eesmärk on võrrelda direktiivi ülevõtmist liikmesriikides, et hinnata ühiseid suuniseid kaevandamisjäätmete paremaks käitlemiseks, samuti kooskõlas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ettevalmistava arvamusega, milles soovitatakse liikmesriikidel edendada algatusi toorainete, näiteks kaevandamisjäätmete, "uute valdkondade" kasutamiseks ja kasutamiseks.

  [Read more]
 • IMPELi 24. üldkogu

  05 Dec, 2022

  IMPELi 24. üldkogu

  [Read more]
 • Õhuheitmete enesekontrolli ja aruandluse kontrollimise strateegiad" seminararuanne on nüüd saadaval

  05 Dec, 2022

  IMPELi toetava IED rakendusprojekti 2021-2024 raames korraldatud ÕHKULEVÕTETE OMAVALVENTIMISE JA RAPORTIMISE KONTROLLISTAMINE Töötuba keskendus käitajate õhku paisatavate heitkoguste (pidev ja mittekontuurne) enesekontrollile ning keskendus ka käitajate (käitamiskohustuslaste) enesekontrolli ja selle aruandluse usaldusväärsusele. 2021. aastal toimunud seminari projektiaruanne on nüüd IMPELi üldkoosolekul heaks kiidetud ja sellega saab tutvuda siin.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter