IMPEL Logo

BIOVAL - ökosüsteemide taastamise arvutamine

2020

Käimasolev

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Puudub endiselt teadlikkus metsloomadega seotud kuritegevuse mõjust ökosüsteemidele ja kaitsealustele liikidele. Selle kahju arvutamise viis, et sellest saaks kasulik ja usaldusväärne vahend süüdistuse esitamise ja kohtumenetluse ajal, on teema, mida tuleb edasi uurida. Mõned head näited on juba olemas. Näiteks Soomes on prokurör kohustatud töötama ‘hinnakirja’ alusel, mis arvutab ökosüsteemidele ja kaitsealustele liikidele tekitatud kahju. See varieerub väiksematest rikkumistest kuni looduskuritegudeni, kus on tegemist raskete ohustatud liikidega.

Kui mitmetel looduslike liikidega kauplemise ja looduslike liikidega seotud konverentsidel ja seminaridel rõhutatakse vajadust teha ökosüsteemidele ja kaitstavatele liikidele tekitatud kahju kohtumenetluses nähtavaks. See on oluline, sest see aitab kaasa prokuröride ja kohtunike, kes sageli ei ole spetsialiseerunud, teadlikkuse tõstmisele. Hea, objektiivne ja võrreldav süsteem kahju nähtavaks tegemiseks suurendab toetust ‘hinnakirja’ kasutamisele süüdistuse esitamise ja kohtumenetluse ajal.

Kõiki aspekte tuleb arvesse võtta. Esiteks rikkumise ökoloogiline aspekt. Kas taastamine on võimalik või on kuriteo tagajärjed pöördumatud? Kui palju aega on vaja taastamiseks? Kas looduskaitse seisund on kaalul? Seetõttu on vaja bioloogilisi teadmisi ja teadmisi ökosüsteemide ja kaitstavate liikide toimimise kohta. Teiseks, kas ökoloogilise kahju valideerimine/arvutamine on vajalik olemasoleva majandussüsteemi raames. Siinkohal vajame loovaid mõtlejaid, kellel on teadmised meie majandussüsteemide toimimisest. Kolmandaks, me vajame teadmisi õiguslikest menetlustest, haldusõigusest ja kriminaalõigusest. Kuidas on võimalik rakendada kahju arvutamist uurimise, süüdistuse esitamise ja kohtumenetluse raames? Küsimused on selles, kas kasutada teadmisi kahju kohta kui osa kohtuotsusest (karistusõigus) või kuluvajadusena kahju taastamiseks (haldus- või tsiviilõigus) või samaaegselt.

Me peame selle projekti hilisemas etapis silmas pidama ja mõtlema kommunikatsioonistrateegiatele, sest avalikkuse teadvustamine looduskahjustusest, väljendatuna eurodes, aitab kaasa ka teadlikkuse tõstmisele ja seega looduskuritegude ennetamisele.

Tulemused/tulemused:

  • Ülevaade erinevatest lähenemisviisidest ökosüsteemidele ja kaitstavatele liikidele tekitatud kahju arvutamiseks süüdistuse esitamise ja kohtumenetluse raames.
  • Soovitus ühtse lähenemisviisi/protsessi leidmiseks ökosüsteemidele ja kaitstavatele liikidele tekitatud kahju arvutamiseks.
  • Esitada ühtne lähenemisviis ja protsess ökosüsteemidele ja kaitstavatele liikidele tekitatud kahju arvutamiseks ning selle kasutamiseks süüdistuse esitamise ja kohtumenetluse käigus.
  • Esitada vajalikud vahendid (nt hinnakiri, andmebaas jne) ökosüsteemidele ja kaitstavatele liikidele tekitatud kahju arvutamiseks.
  • Koolitus/õppesessioonid ökosüsteemidele ja kaitstavatele liikidele tekitatud kahju arvutamise protsessi ja vahendite kasutamise kohta.
  • Ökosüsteemidele ja kaitstavatele liikidele tekitatud kahju arvutamise vahendite rakendamine ja kasutamine süüdistuse esitamise ja kohtumenetluse käigus.

Seotud failid/teave

  • Linnudirektiiv, 2009/147/EÜ.
  • Habitaadidirektiiv, 92/43/EMÜ.

Number: 2021/12, 2020/21 – Status: Käimasolev – Period: 2020 – Topic: Looduskaitse - Tags:

Subscribe to our newsletter