IMPEL Logo

Liikmesriikide ühised õigusraamistikud - võrdlusprojekt

2010 - 2010

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Keskkonnainspektsioonides kasutatakse üha enam algatusi, et parandada tõhusust ja tulemuslikkust, säilitades või parandades samal ajal keskkonnakaitse taset, mis on sageli vastus sellistele väljakutsetele nagu piiratud ressursid ja kasvav surve keskkonnale.

Keskkonnainspektsioonides kasutatakse üha enam algatusi, et parandada tõhusust ja tulemuslikkust, säilitades või parandades samal ajal keskkonnakaitse taset.

Valitsev majanduslik olukord ja suurenenud huvi reguleerimise tegelike või tajutud mõjude vastu on samuti tugevaks mõjutajaks, eriti ettevõtete ja tööstuse puhul. Lihtsustatud ja ühtlustatud lähenemisviisid ning keskendumine regulatiivsete tulemuste parandamisele on seetõttu paljude ELi reguleerivate asutuste ja valitsuste peamised eesmärgid.

Ühise reguleeriva raamistiku loomine[1] on näide parema õigusloome algatusest, mida mõned liikmesriigid nende probleemide lahendamiseks rakendavad või on rakendanud.

Lubade andmise ja nõuete täitmise süsteemid on aja jooksul sageli arenenud eraldi ning neil võivad olla erinevad menetlused ja eeskirjad, mis loovad keerulise reguleerimissüsteemi. Ühise reguleeriva raamistiku loomine võib pakkuda järjepidevat viisi olemasolevate ja uute õigusaktide rakendamiseks, tunnustades ühist eesmärki kaitsta keskkonda ja inimeste tervist. See võib aidata lihtsustada ja ühtlustada regulatiivset tegevust ja protsesse ühiste süsteemide, menetluste, juhiste ja keele arendamise kaudu. Samuti võib see tagada, et protsessid ja tegevused on paremini toimivad, läbipaistvamad ja paindlikumad ning vähendada ettevõtete halduskoormust.

Majades ELi riikides on hiljutisi näiteid õigusaktide ajakohastamise kohta, kus see on andnud võimaluse vaadata üle, kuidas õigusnõudeid paketitakse ja täidetakse. Liikmesriigid on protsessi eri etappides ja töötavad välja oma oludele vastavad süsteemid. See annab võimaluse õppida erinevatest valikutest, mida tehakse või on juba tehtud.

[1] Regulatiivsete tegevuste ja protsesside lihtsustamine ja ühtlustamine ühiste süsteemide, menetluste, suuniste ja keele arendamise kaudu.

 

Number: 2010/16 – Status: Lõpetatud – Period: 2010 - 2010 – Topic: Valdkondadevahelised vahendid ja lähenemisviisid - Tags:

Subscribe to our newsletter