IMPEL Logo

Tööstuslike õhusaasteainete õhukvaliteedi standardite rakendamise ja jõustamise võrdlusprogramm (PIAQ), I-II etapp.

2010 - 2011

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Liikmesriikides on viimastel aastatel rakendatud õhukvaliteedi direktiivi ja selle tütardirektiive. 2007. aastal võimaldas varasem IMPEL-projekt (mille juhtivpartner oli Austria) vahetada eksperditeadmisi välisõhu saastunud tsoonides asuvate käitiste litsentsimise kohta, mis põhines mõnes liikmesriigis läbi viidud küsitlusel. Piiratud ulatusega uuring 2009. aastal näitas, et direktiive on IMPELi eri liikmesriikides rakendatud praktikas erinevalt. Nende riikide ekspertide vahelised kontaktid kinnitasid erinevusi, mille tulemuseks on erinevad õhukvaliteedi juhtimise meetmed seoses tööstus-, liiklus- ja laevandussektorite lubade andmise ja jõustamisega. Nende erinevate tegevuste ja nende mõju kohta õhukvaliteedile ei ole siiski palju teada. Me teame muidugi, et välisõhu kvaliteeti mõjutavad ka liiklus ja laevandus. Käesolev projekt piirdus siiski tööstuslike heitkogustega, pidades silmas IMPELi põhifookust ning piiratud aega ja ressursse.

Üldiselt on väga raske seostada ühe käitise või tegevuskoha heitkoguseid välisõhu kvaliteediga. Kohalik õhukvaliteet on sageli suure tööstuskontsentratsiooniga piirkondades surve all. See tõstatab küsimuse, kas täiendav ettevõte sellistes piirkondades avaldab täiendavat olulist mõju kohalikule õhukvaliteedile või riiklikele heitkoguste ülemmääradele. Samuti, millised lubade andmise, kontrollimise või jõustamise strateegiad viiksid parima õhukvaliteedi saavutamiseni.

I. etapp

Projekti peamine eesmärk on kindlaks teha parimad tavad ELi õhukvaliteedi direktiivide kohaldamisel (rakendamine, kontroll ja jõustamine) seoses tööstuslike õhusaasteainetega. Eesmärgid saavutatakse:

  • Teabevahetus õhukvaliteedi direktiivide rakendamise kohta seoses tööstuslike õhusaasteainetega, kasutades selleks küsimustikku ja seminari.
  • Kontrolli ja jõustamise parimate tavade ja selle mõju kindlaksmääramine heitkogustele peamiste tööstussektorite kaupa.
  • Hinnatakse erinevate tavade, kavade ja programmide tõhusust välisõhu kvaliteedile.
    Tuvastatakse ELi ühised parimad tavad.
  • Et teha need parimad tavad kõigile IMPELi liikmesriikidele kättesaadavaks.
  • Projektiaruande koostamine, mis sisaldab tulemusi, järeldusi ja soovitusi.

 

II etapp

IMPELi eesmärk on parandada keskkonnaalaste õigusaktide rakendamist ja jõustamist liikmesriikides. Selle projekti raames intensiivistavad liikmesriigid teabevahetust ning jätkavad oma teadmiste ja heade tavade arendamist õhukvaliteedi direktiivide rakendamise (kontrolli ja jõustamise) praktikas. Kui 1. etapis keskenduti rohkem teabe ja kogemuste vahetamisele peamiste regulatiivsete küsimuste kohta, siis projekti 2. etapis püütakse välja selgitada parimad tavad tööstusharude kontrollimisel ja jõustamisel, mida teostatakse kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil, parandades keskkonnamõju IMPELi liikmesriikides. Tööstusest, liiklusest ja laevandusest tulenevad heitkogused aitavad kaasa õhukvaliteedi erinevusele ELi riikides. Selle PIAQ-projekti raames keskenduti tööstuslike allikate uurimisele riikides, kus on suuremad tööstustegevuse piirkonnad.

 

Number: 2010/07 - 2011/03 – Status: Lõpetatud – Period: 2010 - 2011 – Topic: Tööstus ja õhk - Tags:

Subscribe to our newsletter