IMPEL Logo

Vastavuse tagamine ettevõtte vastavushaldussüsteemide kaudu

2011

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Majanduses teostavad tööstusettevõtete üle järelevalvet ametiasutused, kes teevad korrapäraselt kohapealseid kontrolle ja muid “traditsioonilisi” nõuetele vastavuse kontrolle, nagu heitkoguste aruannete hindamine. Kuid kui tõhusad ja tulemuslikud on need väljundile suunatud järelevalvetegevused, et saavutada hea vastavus keskkonnaalastele eeskirjadele või isegi keskkonnategevuse tulemuslikkus, mis ulatub kaugemale vastavusest?
Kasutatud IMPELi projektid näitasid, et ettevõtete võime arukas kasutamine oma riskide kontrollimiseks juhtimissüsteemide abil võib oluliselt kaasa aidata riikliku järelevalve tulemuslikkusele ja tõhususele. See näib olevat eriti tõsi suhteliselt suurte ja keeruliste ettevõtete puhul, mille protsessid on potentsiaalselt keskkonnaohtlikud. On üsna kindlad märgid, et kui järelevalve kasutab keskkonnajuhtimissüsteeme/juhtimissüsteeme õigetes tingimustes ja sobival viisil, on võimalik saavutada järgmised kaks eesmärki:

 1. Järelevalvet saab tõhusalt kohandada vastavalt ettevõtte saavutatud nõuetele vastavuse tasemele, kui seda taset toetavad ELi liikmesriikide pädevatele järelevalveasutustele kättesaadavad empiirilistel tõendusmaterjalidel põhinevad andmed nõuetele vastavuse kohta.
 2. Strateegiad ja vahendid, millega julgustada ettevõtteid parandama regulatiivset nõuetele vastavust ja riskijuhtimist struktuurselt ja jätkusuutlikult.

I etapp

Esimene projekt algas 2011. aastal. Tulemused annavad tulemuse uuringust, mis käsitleb rahvusvahelisi võimalusi ja õppimist nõuetele vastavuse tagamise kohta ettevõtete nõuetele vastavuse juhtimissüsteemide (CMS) kaudu. Ettevõtte CMS on määratletud kui ettevõtte sisekontrollisüsteemid, mille eesmärk on selgesõnaliselt ja mis sisaldavad konkreetseid sätteid ettevõtte vastavuse tagamiseks kõigile asjakohastele loa- ja muudele õiguslikele nõuetele. Aruandes pöörati erilist tähelepanu CMS, EMASi ja ISO 14001 süsteemistandarditele. EMAS põhineb ELi määrusel 1221/2009.
Projekti eesmärgid olid:

 1. Vahetada teavet ja kogemusi ettevõtte CMSi kui õigusliku
  vastavuse tagamise ja heade tavade tuvastamise vahendi kasutamise kohta;
 2. Tuvastada sobivate CMSide kriteeriumid;
 3. Uurida võimalikke viise, kuidas ühendada CMSid lubade andmise ja järelevalvega.

Projektis osalejate seas valitseb tugev üksmeel, et
ettevõtete võime arukas kasutamine oma riskide kontrollimiseks juhtimissüsteemide abil võib oluliselt kaasa aidata avaliku järelevalve
tõhususele ja tulemuslikkusele. See näib olevat eriti tõsi suhteliselt suurte ja
komplekssete ettevõtete puhul, mille protsessid on potentsiaalselt keskkonnaohtlikud. On üsna tugevaid
mõisteid, et kui järelevalve kasutab haldussüsteeme õigetel tingimustel ja sobival viisil,
saab saavutada järgmised kaks eesmärki:

 • Seiret saab tõhusalt kohandada vastavalt ettevõtte saavutatud kontrollitasemele
  ja;
 • ja;
 • Ühinguid julgustatakse parandama õigusnormide järgimist ja riskijuhtimist
  struktuuriliselt ja jätkusuutlikult.

II etapp

Teises etapis võetakse selle projekti peamine järeldus, et ettevõtete võime kontrollida oma riske juhtimissüsteemide abil võib oluliselt kaasa aidata riikliku järelevalve tõhususele ja tulemuslikkusele. See näib olevat eriti tõsi suhteliselt suurte ja keeruliste ettevõtete puhul, mille protsessid on potentsiaalselt keskkonnaohtlikud. On üsna kindlad märgid selle kohta, et kui järelevalve kasutab juhtimissüsteeme õigetel tingimustel ja sobival viisil, on võimalik saavutada järgmised kaks eesmärki:

 1. Seiret saab tõhusalt kohandada vastavalt ettevõtte saavutatud kontrolli tasemele ja;
 2. Ühinguid julgustatakse parandama regulatiivset vastavust ja riskijuhtimist struktuurselt ja jätkusuutlikult.

Käesoleva projekti eesmärk on vastata järgmistele küsimustele:

 • Kuidas me hindame tulemuslikkust tõhusa CMSi standardkriteeriumide alusel (sh faktiline väljund)?
 • Kuidas me hindame tulemuslikkust tõhusa CMSi standardkriteeriumide alusel (sh faktiline väljund)?
 • Kuidas me anname mõõtme CMS-i usaldusväärsuse tasemele?
 • Kuidas me eristame oma tegevusi CMSi leitud erinevuste tõttu?
 • Kuidas me eristame oma tegevusi?Kuidas me eristame oma tegevusi CMSi leitud erinevuste tõttu?

Projektis käsitletakse järelevalve integreeritud lähenemisviisi, kus a) määratletakse nõuetele vastavuse juhtimise süsteem, b) kohandatakse vastavalt järelevalve kvaliteeti ja kvantiteeti ning c) täpsustatakse jõustamis- ja sanktsioonistrateegiat.

III etapp

Kõrgemates IMPELi projektides (2011, 2013-2014), mis käsitlevad nõuetele vastavuse tagamist ettevõtete vastavushaldussüsteemide kaudu, selgitame välja, millistel tingimustel võivad keskkonnajuhtimissüsteemid (EMAS), nagu EMAS, viia parema nõuetele vastavuse saavutamiseni ja parema keskkonnategevuse tulemuslikkuseni. 2014. aastal on esitatud juhised CMSi järelevalveks. See juhend on praktiline (digitaalne) vahend / vooskeem järelevalvajale ja kontrolliasutusele, mis aitab neil otsustada, millal ja kuidas CMS-järelevalvet rakendada. Taustateave selle töövahendiga töötamiseks ja kogu projekti tulemus on sätestatud aruandes "Compliance assurance through Company Compliance/ Environmental Management Systems (CMS)".

Seotud failid/teave

 

 

Number: 2011/04 - 2013/15 - 2014/16 - 2015/19 - 2016/19 – Status: Lõpetatud – Period: 2011 – Topic: Valdkondadevahelised vahendid ja lähenemisviisid - Tags:

Subscribe to our newsletter