IMPEL Logo

Inimeste tervise arvestamine IPPC kaudu

2003 - 2004

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Käesoleva projekti eesmärk oli koostada aruanne selle kohta, kuidas saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli direktiivi (IPPC-direktiiv) raames loa andmise eri etappides võetakse arvesse mõju inimeste tervisele. Võttes arvesse liikmesriikide praeguseid erinevaid lähenemisviise selles küsimuses, töötati välja hea tava juhend. Käesolev juhend aitab liikmesriike, määrates kindlaks ühised põhimõtted ja menetlused, mida nad saavad arvesse võtta IPPC direktiivi rakendamisel. IPPC direktiiv rõhutab varasematest õigusaktidest enam inimeste tervise kaitsmist keskkonnaalaste õigusaktide abil. Projekti käigus tuvastati, et enamikus Euroopa liikmesriikides ei ole tervisekaitse ja keskkonnakaitse eest vastutav üks ja sama asutus. IPPC rakendamine on seega keeruline ja nõuab märkimisväärset koostööd.

Projekti peamised järeldused on:

  • Taotlejatele tuleks anda suunised tervise hindamiseks IPPC kaudu.
  • Kaebuse esitajatele tuleks anda suunised tervise hindamiseks IPPC kaudu.Kaebuse esitajatele tuleks anda suunised tervise hindamiseks.
  • Tervise kaitse tagamiseks on vaja rangelt järgida keskkonnakvaliteedi standardeid, mis põhinevad keskkonnakvaliteedi standarditel.
  • Lokaalsed tundlikud vastuvõtjad võivad õigustada põhjalikumaid hindamisi isegi siis, kui tervisealaseid keskkonnakvaliteedi standardeid ei ületata.
  • Kui siseriiklikke keskkonnakvaliteedi standardeid ületatakse, tuleks lubada maksimaalselt 12 kuud parandusi, et tagada vastavus nõuetele.
  • Es peaks olema seadusjärgne tervisekonsultant, kellega konsulteeritakse nii loa eelnõu kui ka taotluse osas.
  • Loa andev asutus peaks selgelt näitama, kuidas loa andmise otsus tehti.

Heidete tavade juhend on kasulik mõjutusvahend, mis aitab positiivselt mõjutada seda, kuidas liikmesriigid lähenevad IPPC rakendamisele. See projekt on rõhutanud, et inimeste tervise kaitse on keskkonnakaitse lahutamatu osa. Liikmesriikide vahel esineb vastuolusid selles, kuidas seda hallatakse, ja käesolevas heade tavade juhendis käsitletakse neid küsimusi. Projekti raames loodud võrgustik on väärtuslik ressurss nii IMPELile kui ka ELile ning see peaks jätkama käimasolevate kogemuste ja heade tavade jagamist seoses tervisega IPPC kaudu.

Number: 2004/10 – Status: Lõpetatud – Period: 2003 - 2004 – Topic: Tööstus ja õhk - Tags:

Subscribe to our newsletter