IMPEL Logo

Keskkonnakahju hindamise kriteeriumid (CAED)

2019

Käimasolev

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Projekti eesmärk on määratleda keskkonnakahju ja otsese kahju ohu hindamise kriteeriumid ning luua tehniline ja menetluslik suutlikkus juhtumite sõelumisel ja keskkonnavastutuse direktiivi alusel keskkonnakahju ja kahju ohu tunnuste ja tõendite kindlaksmääramisel, mis on põhjustatud keskkonnajuhtumitest, rikkumistest, keskkonnakuritegudest.

Keskkonnakahju hindamise projekt võtab aluseks juhised keskkonnakahju põhiterminite ja mõistete kohta ning keskendub keskkonnakahju kindlakstegemiseks vajalikele tehnilis-halduslikele menetlustele.

Projekt tugineb seega ELD mitmeaastasele jooksvale tööprogrammile ja on tihedalt seotud Euroopa Komisjoni’ga, mis avaldab hiljem 2020. aastal juhised keskkonnakahju ja keskkonnakahju otsese ohu kohta.

Projekti lõppeesmärk on koostada juhend, mis tõestab keskkonnakahju ja otsese kahju ohu hindamise kriteeriume ELD liikmesriikide siseriiklike õigusaktide alusel, tuginedes võrdlusparameetritele, mis on seotud ‘tõendite’ ja ‘vihje’ keskkonnakahju või otsese kahju ohu kohta.

Projekti 2019 CAED eesmärk oli kindlaks teha nii regulatiivsest, praktilisest kui ka tehnoloogilisest vaatepunktist, kuidas keskkonnakahjustuse ja -ohu vihjeid ja tõendeid saab tuvastada, tuvastada ja hinnata. Selleks analüüsiti 32 ‘ELD juhtumi’ ja ‘mitte-ELD juhtumi’ tuvastamise tavade kogumit eri liikmesriikides, et teha kindlaks keskkonnakahju ja keskkonnakahju otsese ohu hindamiskriteeriumid. Lõpuks antakse järgmises aruandes hinnang mõnede jurisdiktsioonide poolt antud juhistele, pöörates erilist tähelepanu keskkonnakahju kindlaksmääramisega seotud osadele.

Projekti 2020 CAED eesmärk oli koostada järgmine praktiline juhend, mis sisaldab praktilisi vahendeid ja uut metoodikat keskkonnakahjustuse vihjete kindlaksmääramiseks, mille olemasolu annab mõistliku tõendi keskkonnakahjustuse direktiivi alusel keskkonnakahjustuse kandidaatjuhtumite edasiseks uurimiseks ja hindamiseks.

Projekti 2021 oodatavad tulemused on:

  • näitajate ja indeksite kindlaksmääramine ning otsuste tegemise skeemide määratlemine keskkonnakahjustuse vihjete kindlaksmääramiseks
  • .
  • Keskkonnakahju direktiivi rakendamise tõhustamine liikmesriikides keskkonnakahju ja otsese kahjuohu hindamiseks vajalike kriteeriumide määratlemise ja praktiliste vahendite edasiarendamise kaudu

Number: 2021/15, 2020/24, 2019/18, 2022(VIII) WG3 – Status: Käimasolev – Period: 2019 – Topic: Valdkondadevahelised vahendid ja lähenemisviisid - Tags:

Subscribe to our newsletter