IMPEL Logo

Euroopa keskkonnaõiguse ja RMCEIga seotud keskkonnajärelevalve planeerimise osana lihtsa ja paindliku riskihindamisvahendi väljatöötamine (easyTools).

2010 - 2011

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

I etapp

Keskkonnainspektsiooni miinimumkriteeriumide soovituse (RMCEI) ja IMPELi “Keskkonnainspektsiooni kavandamise samm-sammuline juhendmaterjal” põhiküsimus on keskkonnainspektsiooni prioriteetide seadmine. Oluline osa sellest prioriteetide seadmisest on tööstuslikust või võrreldavast tegevusest põhjustatud keskkonnahäirete tõenäosuse hindamine. Need riskianalüüsid mängivad olulist rolli ka Seveso II direktiivi ja tööstusheite direktiivi (IED) kohase inspekteerimise planeerimisel.

Riskikriteeriumide kvantifitseerimiseks vajalike põhiandmete kättesaadavus on ELi liikmesriikides väga erinev. Juba see tähendab, et olemasolevad riskihindamisvahendid, mis nõuavad konkreetset kindlat andmekogumit, ei vasta enamiku liikmesriikide vajadustele. Seetõttu vajab peaaegu iga pädev kontrolliasutus oma konkreetset riskihindamisvahendit. Nende järelduste põhjal on käesoleva projekti eesmärk töötada välja paindlik ja kasutajasõbralik programm keskkonnariskide hindamiseks kontrollide planeerimise raames, mis kujutab endast täiustatud interaktiivset IT-vahendit internetist.

II etapp

Projekti teise etapi põhieesmärgid ja -ülesanded olid:

  • Hinnatud riskikriteeriumide koostamine, nende väärtus ja rakendatavus inspekteerimise planeerimise protsessis;
  • Faasiline ja kasutajasõbralik programm riskide hindamiseks keskkonnainspektsioonide planeerimisel täiustatud interaktiivse IT-vahendina internetist, mis on kättesaadav IMPELi kodulehelt;
  • Lõpparuanne ja riskihindamise juhendmaterjal.

Es on välja töötatud paindlik ja kasutajasõbralik programm riskihindamiseks keskkonnainspektsioonide planeerimise raames kui internetist kättesaadav rakendus. Riskihindamisvahend on osa “planeerimistsüklist”, mida on kirjeldatud “samm-sammult keskkonnajärelevalve planeerimise juhendmaterjalis”, mis on välja töötatud “Doing The Right Things” projekti (DTRT) raames. Selles võetakse arvesse IMPELi liikmesriikide vajadusi ja Euroopa keskkonnaõiguse nõudeid, nagu tulevane tööstusheite direktiiv, ning see on seotud keskkonnajärelevalve miinimumkriteeriumide soovitusega (Recommendation on Minimum Criteria for Environmental Inspection - RMCEI). See põhineb IMPELi liikmesriikides praegu kasutatavate riskihindamisvahendite hindamise tulemustel. Samuti hinnatakse seni kasutatud riskikriteeriume ja IED ettepanekus loetletud kriteeriume. Seda tehakse, võttes arvesse IMPELi hinnangut IPPC uuestisõnastamise ettepanekule ja IMPELi panust RMCEI edasiarendamisse, et muuta need praktilisemaks.

Seotud failid/teave

 

 

Number: 2010/06 - 2011/05 – Status: Lõpetatud – Period: 2010 - 2011 – Topic: Valdkondadevahelised vahendid ja lähenemisviisid - Tags:

Subscribe to our newsletter