IMPEL Logo

Õigete asjade tegemine jäätmesaadetiste kontrollimisel

2011 - 2012

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Ses IMPEL-projektis uuritakse "Doing the Right Thing" (DTRT) metoodika kasulikkust jäätmesaadetiste kontrollimisel. Eesmärgiks on töötada välja praktiline vahend, mis põhineb DTRT-juhendil, mis võib aidata parandada jäätmesaadetiste kontrollide korraldamist IMPELi liikmesriikide pädevate asutuste poolt. Kolm pädevat asutust erinevatest IMPELi liikmesriikidest kohaldavad DTRT-juhendit jäätmesaadetiste kontrollimisel ja katsetavad, kuidas DTRT võib toetada nende kontrollide korraldamist. Korraldamise all peetakse silmas kõiki inspekteerimiste kavandamise, läbiviimise ja hindamise eri etappe, nagu on kirjeldatud DTRT keskkonnainspektsioonitsüklis. Katsete tegemisel võetakse arvesse jäätmesaadetiste kontrolli erinõudeid käsitleva uuringu tulemusi ja soovitusi. Katsetamisetapi tulemusi arutatakse ja kasutatakse DTRT juhendmaterjalil põhineva juhendmaterjali väljatöötamiseks, mis sobib jäätmesaadetiste kontrollide korraldamise erivaldkonnale.

Seotud failid/teave

 

Number: 2011/17 - 2012/14 – Status: Lõpetatud – Period: 2011 - 2012 – Topic: Jäätmed ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter