IMPEL Logo

Õigete asjade tegemise metoodika

2006 - 2009

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

I. faas. Keskkonnainspektsiooni prioriteetide seadmise võrdlusprogramm

Võrdlusprogrammi üldine eesmärk on saada täielik ülevaade sellest, kuidas eri liikmesriigid teostavad inspekteerimisi ja kuidas nad vahetavad omavahel kogemusi. Teine eesmärk on, et ELi inspektorid vahetaksid teavet ja arutaksid, kuidas teostada inspekteerimisi keskkonnaalaste õigusaktide jõustamiseks. Teabevahetus edendab piiriülest koostööd ja vastastikust mõistmist riikide vahel. Käesoleva projekti eesmärk oli uurida ja analüüsida sarnasusi ja erinevusi IMPELi liikmesriikide inspekteerivate asutuste lähenemisviisis keskkonnajärelevalve prioriteetide seadmisel, saada ülevaade sellest, kuidas IMPELi liikmesriikide inspekteerivad asutused tegelevad inspekteerimiskavade ja -programmide raames “valikuvõimalustega” ning edendada praktilise teabe kättesaadavust keskkonnaolukorra ja poliitikakujundamise tõhususe kohta poliitikakujundajatele.

Phase II. Samm-sammult juhendmaterjal keskkonnajärelevalve planeerimiseks

2006. aastal juhtisid Madalmaad IMPELi võrdlusprogrammi Doing the right things I. Selle projekti üks peamisi eesmärke oli uurida, kuidas kontrolliasutused seavad prioriteete oma ülesannete ja tegevuste osas, mis on üks peamisi samme kontrollikavade koostamisel. Selle projekti oluline soovitus oli töötada välja keskkonnajärelevalve planeerimise praktiline juhend, mis oleks piisavalt paindlik, et võtta arvesse IMPELi liikmesriikide kontrolliasutuste erinevaid vajadusi ja võimaldaks neil samal ajal täita RMCEI nõudeid.

III etapp. Keskkonnainspektsioonide kavandamise samm-sammult juhendi rakendamine

Selle 2008. ja 2009. aastal läbiviidud projekti peamine eesmärk oli hõlbustada, toetada ja edendada "Doing the right things" metoodika rakendamist, kasutades samm-sammult juhendit. Töötubades ja koolitustel osalesid 24 IMPELi liikmesriigi praktikud. Kõik eesmärgid saavutati põhiaruandes kirjeldatud toodete kaudu. Sellest tulenevate järelduste põhjal anti soovitusi IMPELi edasiseks tööks ja jätkutegevuseks.

Projekti juhtimise käigus saadi kasulikke õppetunde, mida siinkohal jagatakse.

Üldiselt võib selle projekti tulemusi kirjeldada järgmiselt: IMPELi liikmesriikides on suurenenud teadmised samm-sammult juhendis kirjeldatud metoodikast; peaaegu kõigis IMPELi liikmesriikides on alustatud arutelu metoodika rakendamise üle; metoodika rakendamine on toimunud edukalt mitmes inspekteerivas asutuses.

 

Number: 2006/19 - 2007/11 - 2008/02 – Status: Lõpetatud – Period: 2006 - 2009 – Topic: Valdkondadevahelised vahendid ja lähenemisviisid - Tags:

Subscribe to our newsletter