IMPEL Logo

Energiatõhususe projektid

2002 - 2012

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

IMPEL viis läbi rea projekte seoses energiatõhususega.

Energiatõhusus lubade andmisel ja kontrollimisel (2010 – 2012)

Energia on Euroopa Liidus esmatähtis teema. ELi kliimamuutuste ja energiapakett näeb ette energiatõhususe suurendamist 20% ja kasvuhoonegaaside vähendamist 20% võrra aastaks 2020. Alates 2002/2003. aasta Soome juhitud IMPEL-projektist energiatõhususe kohta on praegune hindamine näidanud, et energiatõhususe küsimuste arvessevõtmisel lubade andmise ja järelevalve menetlustes on toimunud vaid väikesed muutused. Projekti käigus tuvastati 7 peamist energiatõhususega seotud probleemi:

 1. Intensiivse saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli direktiivi ei ole sätestatud, kuidas energiatõhusust tuleks käsitleda
 2. Sektori PVT-viitedokumentides esitatud teave energiatõhususe kohta ei ole piisavalt konkreetne ja täpne. Energiatõhusust käsitlev horisontaalne PVT-viitedokument on keeruline ja seda ei ole kasutatud
 3. .
 4. Võimude ja ettevõtete tehniline pädevus on puudulik
 5. Energeetika- ja keskkonnaasutuste vahel puudub või toimub vaid aeg-ajalt koostöö
 6. .
 7. Liikmesriikides puudub üldine lähenemisviis energiatõhususe küsimuse käsitlemiseks lubade läbivaatamisel
 8. Süsteemi piiride määratlemisega on probleeme
 9. Muude vahendite, nagu vabatahtlikud kokkulepped, energiajuhtimissüsteemid, maksud ja heitkogustega kauplemise süsteemid, mõju käitiste energiatõhususele on ebaselge
 10. .

Loa- ja kontrolliasutuste olukorra järkjärguliseks parandamiseks tegid seminaril osalejad ja projektimeeskond ettepanekuid IMPELi edasiseks tööks energiatõhususe valdkonnas. Tehti kindlaks head tavad seoses energiatõhususe käsitlemisega lubade andmisel ja inspekteerimisel: Projekt näitas, et need head tavad ei ole paljudes liikmesriikides veel paigas.

Energiatõhusus keskkonnalubades (2002)

Energia tõhusa kasutamise üldpõhimõte on sätestatud IPPC-direktiivi artiklis 3. See põhimõte on keskkonnalubade puhul uus ja liikmesriikidel on selle rakendamisel mõningaid probleeme. Projekt koosnes uuringust, asjakohaste dokumentide uurimisest ja seminarist. Projekti peamised eesmärgid olid:

 • uurida erinevaid arvamusi selle kohta, kuidas energiatõhusust saab reguleerida IPPC-lubades;
  teha uuringut selle kohta, kuidas energiatõhusust käsitletakse olemasolevates dokumentides, BREF-dokumentides ja vabatahtlikes keskkonnajuhtimissüsteemides;
 • .
 • uurida, kuidas vabatahtlikke keskkonnajuhtimissüsteeme ja energiasäästukokkuleppeid saab siduda keskkonnalubade juriidiliste kohustustega;
 • uurida keskkonna- ja energiaametite vahelist koostööd IPPC direktiivi rakendamisel; ja
 • uurida ametiasutuste rolli energiatõhususe hindamisel taotlustes ja keskkonnalubade andmisel suurtele käitistele.

Projektis leiti häid tavasid seoses peamiste eesmärkidega. Mõned küsimused, mida käsitleti, olid praktilised suunised energiatõhususe selgitamiseks ja määratlemiseks, teabevahetus käitajate ja ametiasutuste vahel heade loataotluste koostamiseks, konkreetsed näited enam-vähem siduvate loatingimuste kohta, BREFide kasutamine ja enesekontroll tingimusel, et inspektor saab mõjutada käitajate järelevalvetavasid.

 

Number: 2002/02 - 2010/05 - 2011/06 - 2012/04 – Status: Lõpetatud – Period: 2002 - 2012 – Topic: Tööstus ja õhk - Tags:

Subscribe to our newsletter