IMPEL Logo

Täitemeetmed I - III

2006 - 2013

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Jäätmeveo määrus (1013/2006/EÜ) kohustab liikmesriike kontrollima jäätmesaadetisi ja tegema omavahel koostööd.

Põhjendamismeetmete projektide seeria loodi järgmistel põhjustel:

 • Mõned liikmesriigid väljendasid vajadust ametliku projektraamistiku järele, et integreerida see nende endi riikide jõustamiskontrollidega;
 • Rahvusvaheline koostöö on rahvusvaheliste keskkonnaprobleemide lahendamiseks hädavajalik; ja
 • Kohal tegutsevate täitevametnike võrgustik tuleks säilitada ja laiendada, et see hõlmaks kõiki liikmesriike
 • .

Selle projekti eesmärgid on:

 1. Töö selle nimel, et kõikides liikmesriikides oleks piisav kontrollide tase ja ühtne jõustamise tase kõigis ELi väljumiskohtades;
 2. Soodustada kohapealseid kontrolle laadimiskohtades ja julgustada kontrollimist hällist hauani, et vähendada ebaseaduslikke vedusid;
 3. Kontrollida jäätmete sihtkohta ja nende töötlemist nende sihtkohas Euroopas või väljaspool Euroopat;
 4. Seada kõigile liikmesriikidele kergesti ligipääsetav Euroopa jõustamisprojekt ja julgustada neid koostööle;
 5. Toimiva teavitamise ja juhendamise abil avastada ebaseaduslikud jäätmesaadetised ja hoida ära tulevasi vedusid;
 6. Lihtsustada tagasivõtumenetlusi pärast ebaseadusliku veo toimumist;
 7. Pidada üleval ja parandada esmajärjekorras tegutsevate inspektorite võrgustikku, kontrollimeetodeid, teabevahetust ja teadmisi; ja
 8. näidata, et liikmesriigid võtavad WSRi jõustamist tõsiselt.

Kesksed tegevused:

Tegevused hõlmasid erinevate jõustamismeetmete läbiviimist, teadmiste vahetamist ja suutlikkuse suurendamist ning olemasolevate vahendite ajakohastamist. Täitemeetmed hõlmasid maantee-, sadama- ja ettevõtluskontrolli, teabevahetust ja suutlikkuse suurendamist, mis hõlmasid inspektorite vahetust, veebipõhist andmete jagamist, juhtumiuuringuid, veebiseminare, parimate tavade kohtumisi ja veebipõhist uuringut.

Tulemused ja soovitused 2012-2013

1. aastal tehti kokku 9335 halduskontrolli ja 6964 füüsilist transpordikontrolli. Jäätmesaadetised moodustasid nendest kontrollidest 21,4 %, millest 28,5 % (424) olid jäätmesaadetiste määruse (WSR) rikkumised. Samal ajavahemikul toimus 225 ettevõtluskontrolli, millest 184 olid seotud jäätmeveoga, kusjuures tuvastati 42 rikkumist.

2. aasta jooksul tehti kokku 2555 halduskontrolli ja 3560 füüsilist veoülevaatust. Jäätmesaadetiste osakaal oli 27,4% (1673) ja nendest jäätmeveoga seotud kontrollidest 587 (35%) olid vastuolus WSRiga. Samal ajavahemikul toimus 210 ettevõtluskontrolli, millest 170 olid seotud jäätmeveoga, mille käigus tuvastati 58 rikkumist.

Vedude ja ettevõtete kontrollide kombineerimisel on jäätmesaadetiste rikkumiste tase tõusnud 28%-lt 1. aastal 35%-le 2. aastal.

Kaubaveo ja ettevõtte kontrollide kombineerimisel tõusis rikkumiste tase 28%-lt 1. aastal 35%-le 2. aastal.

Vedude rikkumistes kõige sagedamini tuvastatud jäätmevood olid ‘segaolmejäätmed’ ja ‘kuivad taaskasutatavad’ jäätmed. Ettevõtete kontrollide puhul moodustasid elektrijäätmed 36% kõigist rikkumistest. Enamik ebaseaduslikest vedudest näib olevat ELi-sisene vedu. Siiski on kõige levinumad sihtkohad väljaspool OECDd Hiinasse ja Hongkongi suunatud saadetised. Koostöö tase teiste asutustega (nt politsei ja toll) on jätkuvalt kõrge. See võib olla üks peamisi tegureid, mis tõstab jäätmekontrolli avastamise taset ja rikkumiste arvu.

Projekti tulemused näitavad, et keskkonnaalased reguleerivad asutused on teinud märkimisväärseid edusamme. See on saavutatud tänu enamiku Euroopa riikide aktiivsele osalemisele, jõustamismeetmete koordineerimisele, edukatele ametnike vahetusprogrammidele ja heade tavade levitamisele.

Sellest, et kõik ELi liikmesriigid ei osale ega vaheta teavet, ning rikkumiste kõrgest määrast nähtub siiski, et on vaja teha veel märkimisväärseid jõupingutusi, et saavutada parem jõustamine, et sulgeda ‘põgenemisteed’ (nt sadamahüpete kaudu) ühendusest. Füüsilist kontrolli võiks laiendada rohkematele piiridele ja sadamatele ning piirkondlikku koostööd võiks veelgi tugevdada. IMPEL jätkab seda tööd jätkuprojektiga, et aidata Euroopa riike ebaseadusliku jäätmesaadetise vastu võitlemisel.

Number: 2006/21 - 2008/05 - 2011/18 - 2011/25 - 2012/15 - 2013/22 – Status: Lõpetatud – Period: 2006 - 2013 – Topic: Jäätmed ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter