IMPEL Logo

Keskkonnaõnnetuste ja hädaolukordade lahendamine

2018

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Es on olemas mitmesugused riiklikud seadused ja määrused, mis nõuavad käitajatelt kavade ja meetmete kehtestamist looduslike ja tehnoloogiliste vahejuhtumite tagajärjel tekkivate keskkonnakahjustuste ennetamiseks, neile reageerimiseks ja nende kõrvaldamiseks. Keskkonnakaitseametid tegutsevad samuti mitmesuguste kohustuste ja nõuete alusel, et aidata käitajatel ennetada vahejuhtumeid ning kavandada ja teostada vahejuhtumitele ja hädaolukordadele reageerimist. Selline kohustuste ja nõuete mitmekesisus on tõenäoliselt toonud kaasa ebaühtlase keskkonnaõnnetuste ennetamise ja nendele reageerimise korra.

See projekt annab võimaluse teha kindlaks parimad tavad keskkonnaõnnetustele ja hädaolukordadele reageerimisel, õppida neist ja hõlbustada nende rakendamist kõigis ELi majanduspartnerluslepingutes. See omakorda tagab suurema keskkonnakaitse Euroopas, eriti kui on võimalik piiriülene mõju, ning aitab tagada keskkonnakahjustuste tõhusama kõrvaldamise pärast õnnetusjuhtumit.

Oodatavad tulemused:

  • Keskkonnaõnnetuste ja hädaolukordadele reageerimise korra dokumendianalüüs valitud majanduspartnerluslepingutes ELis ja mujal, et teha kindlaks praegune praktika ja kehtiva korra põhikomponendid.
  • Keskkonnaõnnetuste ja hädaolukordadele reageerimise korra kirjeldus.
  • Ühendatakse lihtne küsimustik, millega selgitatakse välja, millised vahejuhtumitele ja hädaolukordadele reageerimise korraldused on juba olemas majanduspartnerluslepingutes Euroopas ja mujal.
  • Parimate tavade juhtumiuuringute ja põhikomponentidel põhinevate juhiste koostamine, mis levitatakse eri vormides ELi majanduspartnerluslepingutele, et julgustada ja teavitada parimaid tavasid. Võimaluste kindlaksmääramine projekti tulemuste ja parimate tavade suuniste isikliku tutvustamise kohta kogutud majanduspartnerluslepingute esindajatele.

Number: 2018/19 - 2019/19 – Status: Lõpetatud – Period: 2018 – Topic: Valdkondadevahelised vahendid ja lähenemisviisid - Tags:

Subscribe to our newsletter