IMPEL Logo

Tööstusrajatiste keskkonnajärelevalve vastavalt tööstusheite direktiivile (IED)

2012 - 2013

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Projekti eesmärk oli korraldada teabevahetus seoses IED artikli 23 ja muude kontrolliga seotud artiklite rakendamise parimate tavadega. Võttes arvesse IMPELi poolt juba välja töötatud juhiseid inspekteerimise planeerimise ja riskihindamise kohta ning IED nõudeid, töötati välja interaktiivne juhendmaterjal IED inspekteerimise kohta.

Selle juhendmaterjali eesmärk on aidata praktikutel vastata põhiküsimustele, millega iga kontrolliasutus peab tegelema, kui ta rakendab IED-d oma kontrolliraamistikus ja (IMPELi) kontrollitsüklis. IED inspekteerimise projekti käigus kohandati IED inspekteerimiskohustusi inspekteerimistsüklile ning samuti kohandati inspekteerimistsüklit IED tehniliste ja õiguslike tingimustega. Selle tulemusena annab juhendmaterjal ühtse arusaama IED-s kasutatavatest tehnilistest ja õiguslikest inspekteerimisterminitest ning aitab luua võrdsed võimalused IED-süsteemi uute inspekteerimiskohustuste kohaldamisel IMPELi liikmesriikides.

Juhendi 5. peatükis on esitatud kõigi asjakohaste inspekteerimisalaste artiklite kogumik koos sisu ja tähenduse kirjeldusega, samuti on juhendis esitatud link inspekteerimistsükli asjakohasele osale.

Number: 2012/06 – Status: Lõpetatud – Period: 2012 - 2013 – Topic: Tööstus ja õhk - Tags:

Subscribe to our newsletter