IMPEL Logo

Tööstusrajatiste keskkonnajärelevalve vastavalt tööstusheidete direktiivile - IRAMiga seotud kontrolliprogrammide koostamine.

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

6. jaanuaril 2011 jõustus tööstusheidete direktiiv (IED), mille artikli 80 lõikes 1 loetletud sätted tuleb kahe aasta jooksul siseriiklikku õigusesse üle võtta. IED sätestab uued nõuded tööstusrajatiste kontrollimisele, nagu on kirjeldatud direktiivi artiklis 23. Tavapärase keskkonnajärelevalve kohustused kujutavad endast uut väljakutset ELi liikmesriikidele.

See projekt tugineb IMPELi võrgustikus varasematel aastatel tehtud tööle. Vt 2012. aasta IMPELi projekti IED-kontrollide kohta ja 2011. aasta projekti easyTools. Pärast seda, kui IED-ga seotud kohustused on pärast rakendamist liikmesriikides muutunud selgemaks (ja IMPELi IED-kontrollide projekti käigus välja töötatud juhendmaterjali abiga), toetati IMPELi raames vajadust töötada välja edasised juhised ja võimalik IT-vahend kontrolliprogrammide jaoks.

Number: 2013/08 – Status: Lõpetatud – Period: – Topic: Tööstus ja õhk - Tags:

Subscribe to our newsletter