IMPEL Logo

Euroopa merealade piiriülene läbilõige

2020

Käimasolev

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Pikki aastaid on mitmed uurimisasutused töötanud vaalaliste seirega, kasutades vaatlusplatvormina suuri laevu ja parvlaevu. Kaks peamist Euroopa võrgustikku on ISPRA juhitud FLT MED NETwork ja ORCA juhitud Atlandi võrgustik (mis avaldab igal aastal “Euroopa vaalaliste olukorra”). Võrgustikud laienevad ka Vahemere piirkonna lõunapoolsetele riikidele (näiteks Tuneesia ja Maroko). On suur vajadus, et kõik erinevate uurimisorganite rühmajuhid kohtuksid ja tugevdaksid koostööd, parimaid tavasid, parandaksid ühist uurimis- ja seireprotokolli ning laiendaksid uuringute katvust.

Võrgustik, mis koosneb avalik-õiguslikest uurimisasutustest, IMPELi liikmetest, erasektorist ja valitsusvälistest organisatsioonidest, saab võimaluse ühineda, et suurendada seireprotokolli suutlikkust, et koguda keskkonnaandmeid, mis on vajalikud veeökosüsteemidega seotud ELi direktiivide jaoks.

Projekti peamine eesmärk on ühendada kaks võrgustikku (Vahemere ja Atlandi ookeani piirkonna), laiendades võrgustikke Vahemere piirkonna lõunapoolsetele riikidele, et tugevdada keskkonnaõiguse rakendamist Euroopas.

Lisaks sellele on Interreg Med projekti (MedSeaLitter, milles ISPRA oli partner) tulemuste põhjal avaldatud uued suunised mereprügi uurimiseks. Meie IMPEL-projekti eesmärk oleks ka tulemuste edastamine kahele võrgustikule ja nende uurimisasutustele, et koguda ühiselt andmeid vaalaliste/kilpkonnade ja mere makrojäätmete kohta. Välja töötatud mereprügi protokoll on jagatud Teadusuuringute Ühiskeskuse mereprügi töörühmaga ning see avaldatakse ka Teadusuuringute Ühiskeskuse uues mereprügi seire juhendis.

Tulemused

Tulemuseks on ühine läbivaadatud protokoll (1. etapp), et koguda andmeid nimetatud ELi direktiivide (eelkõige MSFD) ja piirkondliku merekonventsiooni vajaduste täitmiseks, näiteks andmeid liikide plastikprahiga kokkupuute riski kohta, kehtestades ka mereprahi lähteandmed avamerepiirkondades. Tulemused järgivad mitmeid edasisi samme, et lähitulevikus oleks võimalik koostada täielik protokoll, mis on läbinud ka kõik testimise, levitamise ja kapitaliseerimise etapid.

2021. aasta tööpaketi eesmärk on täita pärast FLT Europe IMPEL 2020 projekti kühveldusetappi kõik lüngad erinevates seireprotokollides, et neid standardiseerida ja koostada suunised, et tõhusalt toetada otsuste tegemist kogu Euroopas ning vastata merestrateegia raamdirektiivile ja teistele ELi keskkonnadirektiividele merevee valdkonnas.

Seotud failid/teave

  • Habitaadidirektiiv (92/43/EMÜ).
  • Meresstrateegia raamdirektiiv (2008/56/EÜ).
  • Uue jäätmedirektiivi pakett.
  • SUP direktiiv 2019/94/EL.
  • Regioonidevaheline merekonventsioon (Barcelona ja OSPAR).

Number: 2021/08-WP8, 2020/14 – Status: Käimasolev – Period: 2020 – Topic: Vesi ja maa - Tags:

Subscribe to our newsletter