IMPEL Logo

IED BAT-AELi erandite kogemus

2014 - 2016

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Tööstusheidete direktiivi 2010/75/EL artikli 15 lõiked 4 ja 5 lubavad IMPEL´i liikmetel otsustada, et teatavatel asjaoludel võib loas kehtestada vähem range heite piirväärtuse (ELV) kui PVT-AEL.Liikmesriigid töötavad välja oma ettepanekud selle rakendamiseks, mille komisjon seejärel läbi vaatab. Komisjon ei ole avaldanud juhiseid selle kohta, kuidas seda määramist tuleks teha. See võib põhjustada erinevaid tõlgendusi IMPELi liikmesriikides. Selle projekti eesmärk on teha kindlaks head tavad ja aidata IMPELi reguleerivatel asutustel töötada välja ühtsem lähenemisviis IEDi erandite suhtes.

I etapp: ettepanekute eelnõude jagamine liikmesriikide vahel, kuidas rakendada IEDi artikli 15 lõigete 4 ja 5 kohaseid erandeid PVT-ELidest

2013. aasta oktoobris kohtus keskkonnakaitseasutuste juhtide Euroopa võrgustiku parema õigusloome huvirühm IMPELi võrgustiku kõrgemate esindajatega. Üks arutlusel olnud punktidest oli IMPELi võrgustikus läbi viidud väike uuring selle kohta, kuidas IED artikli 15 kohaseid erandeid võiks eri liikmesriikides kasutada.
Küsitluse tulemustest selgus, et oleks kasulik:

  • teha koostööd, et paremini mõista, millistel alustel oleks erand õigustatud, eelkõige seoses ebaproportsionaalsete kuludega
  • jagada ja võimaluse korral töötada välja ühised vahendid või lähenemisviisid

I. etapp tugineb sellele tööle ja tõi kokku IMPELi pädevad asutused, et:

  • jagada, kuidas võib kasutada artikli 15 lõike 4 ja artikli 15 lõike 5 erisätteid;
  • jagada artikli 15 lõigete 4 ja 5 kohaldamiseks väljatöötatud meetodeid;
  • soodustada pädevate asutuste koostöövõimalusi ja jagada parimaid tavasid

II etapp: Kogemused IED BAT-AELidest tehtavate erandite kohta

See projekt hõlmab:

  • Korraldatakse seminar, et jagada parimaid tavasid IED BAT-AELidest tehtavate erandite taotluste kindlaksmääramisel
  • Asendada reguleerivaid asutusi erandite taotluste kindlaksmääramisel teiste tööstussektorite puhul, mis on avaldanud PVT-järeldused: Kloorleeliste tootmine, tsemendi, lubja ja magneesiumoksiidi tootmine, tselluloosi- ja paberitööstus, tselluloosi ja kartongi tootmine, nahaparkimine ning mineraalõli ja -gaasi rafineerimine.
  • Asendada reguleerivaid asutusi ja komisjoni PVT-ÕAde väljatöötamisel teiste sektorite jaoks, mille kohta ei ole veel avaldatud PVT-järeldusi.
  • Asutada reguleerivaid asutusi ja komisjoni PVT-ÕAde väljatöötamisel teiste sektorite jaoks, mille kohta ei ole veel avaldatud PVT-järeldusi.

Seotud failid/teave

 

 

 

 

 

 

 

Number: 2014/18 - 2016/02 – Status: Lõpetatud – Period: 2014 - 2016 – Topic: Tööstus ja õhk - Tags:

Subscribe to our newsletter