IMPEL Logo

Keskkonnainspektsiooni täiendavate lähenemisviiside kasutamise ja tõhususe uurimine nõuetele vastavuse tagamiseks

2011 - 2012

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Komplementaarsed lähenemisviisid annavad väga kasuliku panuse reguleerivate asutuste tööriistakomplekti keskkonnaõiguse rakendamisel ja keskkonnaalaste tulemuste saavutamisel. Need on määratletud kui meetmed, mida kasutatakse lisaks keskkonnajärelevalvele, et aidata saavutada selliseid eesmärke nagu nõuete täitmine. Mõned näited keskkonnajärelevalvet täiendavatest lähenemisviisidest on:

  • Nõuannete ja juhiste andmine.
  • Emissioonide, nõuetele vastavuse jne. tabelite avaldamine.
  • Käitlejate enesesertifitseerimine vastavuse kohta.
  • Keskkonnaalaste vabatahtlike kasutamine.
  • Seotudolek ettevõtetega kõrgemal tasandil (nt juhatuse liige või direktor), mitte ainult tegevuskohtades.

Välistavate lähenemisviiside ja keskkonnajärelevalve kõige tõhusamaks kasutamiseks peaksid keskkonnaalased reguleerivad asutused valima lähenemisviisid vastavalt järgmistele asjaoludele:

  • soovitud tegevused, väljundid ja tulemused, mis on suures osas tingitud nii kõnealusest regulatiivsest režiimist kui ka muudest reguleeriva asutuse laiematest eesmärkidest.
  • Tegurid, mis motiveerivad reguleeritavaid ettevõtteid eeskirju täitma.
  • Reguleeritava kogukonna muude aspektide, näiteks sektori ja suuruse, arvesse võtmine.
  • Reguleeritava kogukonna hoiakute ja muude käitumispõhimõtete äratundmine.

Kasutatavad sekkumised peaksid vastama ka “parema” või “aruka” reguleerimise nõuetele ning mõnikord võib olla vaja kaasata teisi asutusi, et avaldada mõju ettevõtetele. Igasuguse korra regulatiivne osa peab siiski olema olemas. Et aidata reguleerivatel asutustel teha valikuid kasutatavate lähenemisviiside osas, sisaldab käesolev aruanne näiteid täiendavate lähenemisviiside kohta koos vooskeemi ja maatriksiga, mis näitab, kuidas protsess võiks toimida.

 

Number: 2011/22 – Status: Lõpetatud – Period: 2011 - 2012 – Topic: Valdkondadevahelised vahendid ja lähenemisviisid - Tags:

Subscribe to our newsletter