IMPEL Logo

Finantssätted

2016

Käimasolev

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Kui tegevuskohad likvideeritakse, ei ole tavaliselt ette nähtud keskkonna puhastamist ja jätavad märkimisväärseid keskkonnajälgi, millega tuleb hiljem tegeleda. Kogu Euroopas on otsitud erinevaid lahendusi, mis hõlmavad kindlustuspoliiside, finantssätete ja võlakirjade kasutamist. Maksejõuetuse probleem on endiselt lahendamata ja isegi kui eraldised on tehtud, jätab likvideerija need sageli tähelepanuta, mille tulemusel ei jää keskkonnale midagi, kuna seda peetakse äriühinguõigusele alluvaks. Lõpuks võivad pikad kohtuvaidlused ikkagi viia selleni, et maksumaksja katab kulud, mis on otseses vastuolus põhimõttega "saastaja maksab".

See on kõige kriitilisem seal, kus keskkonnalitsents on lubanud keskkonna lühiajalist halvenemist selgesõnaliselt tingimusel, et halvenemine vähemalt pöördub tagasi tegevuse lõppedes ja et käitaja säilitab sobivad rahalised vahendid, et katta ettevõtte ebaõnnestumise risk enne selle taastamise toimumist.

I & II etapp

Kavas on keskenduda käesoleva projekti raames suuniste koostamisele soovitatud finantssätete põhimõtete kohta, mis käsitlevad kolme põhiküsimust:

 1. On see piisav?
 2. On see turvaline?
 3. On see vajaduse korral kättesaadav?

Soovi midagi sellist praegu teha on olemas, sest EPA võrgustik tunnistas, et regulatsioonid, kui need peaksid tulema, võtaksid palju aega. Need tundusid olevat kõige asjakohasemad prügilate ja kaevandamise pärandite ning olemasolevate lähenemisviiside ühtlustamise (eelistatakse uuesti leiutamisele) puhul.

Reguleerijatel on parem arusaam sellest, millised rahalised vahendid toimivad eri stsenaariumide puhul, saab valida sobivad rahalised vahendid ja paremini lahendada tulevaste pärandkoormatega seotud kohustuste tekkimise probleemi.

III etapp

Projekti viimane osa jätkab IMPELi projekti "Financial Provision – Protecting the Environment and the Public Purse" (2016/2017) tulemusi ja tugineb neile. Projekti viimase etapi eesmärk on uurida Iiri ja Hispaania vahendite kohaldamist teistes jurisdiktsioonides. Selleks on tõenäoliselt vaja koostada hispaania MORA vahendi ingliskeelse kasutajaliidesega versioon.  Reguleerijad ja ettevõtjad saavad parema ülevaate finantsvahendite kättesaadavusest ja sobivusest, mille tulemuseks on paremad:

 • Keskkonnakaitse
 • Keskkonnakaitse
 • Saastaja maksab põhimõtte rakendamine
 • Investeeringud reostuse vältimisse

Tulemused ja tulemused:

 • Iiri ja Hispaania mudeli (ja Madalmaade lähenemisviisi, kui see on olemas) võimaliku laiema kohaldamise (teistes jurisdiktsioonides) hindamine
 • .
 • Lootus otsuste tegemisel, potentsiaalne kasu protsessi lihtsustamise ja regulatiivse koormuse vähendamise osas (seda on leitud Hispaanias, kus ettevõtjad ühtlustavad oma andmekogumeid, et need oleksid kooskõlas MORAga).

Projekt 2021 tugineb projekti "Financial Provision – Protecting the Environment and the Public Purse" (2016-2018 & 2020) väljunditele.  Selle projekti raames võetakse eelmine väljund (aruanne) ja tehakse see kättesaadavaks veebipõhise vahendina.

Seotud failid/teave

 • Landmis- ja kaevandusjäätmete direktiivid.
 • Keskkonnavastutuse direktiiv ja SEVESO.
 • Tööstusheidete direktiiv ja sellega seotud siseriiklikud õigusaktid.

Number: 2021/14, 2020/23, 2018/20, 2017/22, 2016/20 – Status: Käimasolev – Period: 2016 – Topic: Valdkondadevahelised vahendid ja lähenemisviisid - Tags:

Subscribe to our newsletter