IMPEL Logo

Põllumajandusettevõtete ja talumajapidamiste nitraadireostuse vähendamise hea tava

2014 - 2016

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Põllumajandusest tulenev nitraadireostus on IMPELi jaoks oluline valdkond, millega tuleb tegeleda, kuna vee raamdirektiivi ja nitraadidirektiivi nõuete täitmine on puudulik.

2013. aastal toimus suurprojekt, mille eesmärk oli luua võrgustikud põllumajandus- ja keskkonnainspektorite vahel hajureostuse ja nitraadidirektiivi valdkonnas. Toimus kaks väliskülastust, mille käigus vaadeldi kahte peamist teemavaldkonda. Projekti liikmed leidsid, et nad soovivad jätkata tööd selles valdkonnas, korraldades rohkem vahetuskülastusi ja koostades juhenddokumendi, et jagada selles valdkonnas tuvastatud häid tavasid, mis aitaksid rakendamist.

Tuvastati neli põhiteemat:

  1. Suunitlus - planeerimine, tõendusmaterjal ja proovivõtmine; prioriteetide seadmine (sealhulgas konkreetsed riskikriteeriumid);
  2. Kohapeal - lahendused põllumajandustootjatele, mis aitavad neil direktiivi rakendada, sealhulgas võimaluse korral kulude ja tulude analüüs - vahendid kontrollide tõhusamaks ja tulemuslikumaks muutmiseks;
  3. Partnerlustöö - regulatiivse maastiku kasutamine mitmekordse kasu saamiseks - rahastamisallikate leidmine kohapealsete lahenduste rakendamiseks;
  4. Kohase kasu saamiseks keskkonnakontrolli mehhanismide väljatöötamine.

Sel teemal korraldati täiendavaid vahetusretki ning projekti tiibades koostas meeskond esialgse juhenddokumendi, mida saab kogemuste põhjal laiendada ja ajakohastada.

2015. ja 2016. aastal jätkatakse projekti raames juhenddokumendi laiendamist, lisades rohkem näiteid heade tavade kohta. Teiseks töötatakse välja projektiplaan kogemuste jagamiseks mõeldud veebipõhise wiki-platvormi loomiseks. Seejärel viiakse juhenddokument sellesse veebipõhisesse vahendisse üle, mis peaks parandama kogutud teadmiste kättesaadavust. Taani Keskkonnakaitseametil on Taani omavalitsustele mõeldud juhendi sellise vormiga positiivseid kogemusi.

Võrgustikuga seotud failid/teave

 

Number: 2014/13 - 2015/12 - 2016/11 – Status: Lõpetatud – Period: 2014 - 2016 – Topic: Vesi ja maa - Tags:

Subscribe to our newsletter