IMPEL Logo

IED põhiaruanne

2015 - 2017

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Alusaruanne on Euroopa õiguses kasutusele võetud alles paar aastat tagasi. Sellest hoolimata on mõned liikmesriigid juba omandanud märkimisväärse kogemuse pinnaseuuringute osas, millel on hästi väljakujunenud menetlused, mis põhinevad mõnel juhul aastakümnete pikkusel praktilisel kogemusel.

IED lähteolukorra aruande eesmärk on eelkõige pinnase kvaliteedi hindamine tööstustegevuse loa uuendamise alguses, et määrata kindlaks esialgne seisund. Eesmärk on anda võrdlusalus tegevuse lõpliku lõpetamise korral, et võimaldada objektiivselt kohaldada “saastaja maksab põhimõtet”.

Teiselt poolt on saastunud alade haldamine olnud pikka aega strateegiline küsimus kogu Euroopas, sest pinnasereostuse olemasolu ohustab hea ja tõhusa maaplaneerimise võimalust. Eelkõige tööstustegevuse kontekstis on sageli täheldatud, et pinnasereostuse hindamist ja haldamist käsitleva õigusliku raamistiku puudumine on sageli takistuseks investorite jaoks, kes otsustavad uue tööstustegevuse rajamise kasuks saastunud piirkonda. Selgelt kehtestatud eeskirjade ja menetluste puudumise tõttu tekitab õiguskindlusetus projektidele liiga palju finantsriske, mis sunnib investoreid valima teisi piirkondi, mõnikord muude maakasutusviiside, näiteks põllumajanduse, looduslike alade või elamute arvelt, ning jätab pruunid põllud lõpuks riigiasutuste hooleks ja vastutusele.

IED lähteolukorra aruande parem rakendamine tähendab ka tõhusamaid menetlusi, mille tulemuseks on paremad teadmised pinnase seisundi kohta, kuid vähemate investeeringute eest, mis on seotud uuringute kestuse ja maksumusega. Seda on võimalik saavutada välitööde kitsama suunitlusega.
Kui liikmesriikide regulatiivsete ja praktiliste kogemuste tase selles valdkonnas on erinev, võiks IMPEL kasutada oma võrgustiku olemasolevaid kogemusi, et koguda parimaid tavasid ja teha kindlaks peamised esinduslikkuse tegurid pinnaseuuringute puhul, et aidata edendada nii tõhusat kui ka pragmaatilist lähenemisviisi lähteolukorra aruannete koostamisele.

See võiks ka kindlaks teha peamised probleemid rakendamisel ja praktilisel jõustamisel ning praktikute poolt juba kasutusele võetud lahendused.

Kui ka praktikud on need juba kasutusele võtnud.

Kui ka praktikud on juba kasutusele võtnud.

Kavatsus on koostada meie liikmete seas olemasolevate menetluste loetelu ja juba rakendatud parimate tavade analüüs. Liikmed võiksid juba olemasolevatest teadmistest ja kogemustest kasu saada ja võtta kasutusele kõik, mida nad leiavad oma vajaduste suhtes kohaldatavaks.

Seotud failid/teave

 

 

Number: 2015/24 - 2016/10 - 2017/11 – Status: Lõpetatud – Period: 2015 - 2017 – Topic: Tööstus ja õhk - Tags:

Subscribe to our newsletter