IMPEL Logo

ELi puidumääruse rakendamine ja jõustamine

2015 - 2015

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

ELi puidumääruse rakendamise olukord on endiselt mitterahuldav, nagu näitavad komisjoni viimased uuringud. Uuringute tulemusi toetavad valitsusväliste organisatsioonide paralleelsed analüüsid (nt WWF 2014 baromeeter, ClientEarth, Greenpeace). ELi puidumääruse tõhusa ja ühtse rakendamise ja jõustamise puudumine on murettekitav, sest see võib ohustada õigusakti ja avaldada negatiivset mõju kogu FLEGT-tegevuskavale.

Esimeseks vahendiks määruse tõhusa rakendamise ja jõustamise saavutamiseks on liikmesriikide pädevate asutuste poolt ettevõtjate kontrollimine. Kontrollid tuleb läbi viia vastavalt perioodiliselt läbivaadatud kavadele, mis järgivad riskipõhist lähenemist, nagu on sätestatud EUTRi artikli 10 lõikes 2. Kontrolli võib teha ka siis, kui pädevale asutusele on teatavaks saanud asjakohast teavet, sealhulgas kolmandate isikute esitatud põhjendatud kahtluste põhjal. Kontrollid võivad eeldada koostööd teiste asutustega, näiteks tolli ja täitevasutustega, nagu prokuratuur ja politsei.

Kui tagada ELi puidumääruse ühtne ja tõhus rakendamine kogu ELis, on vaja koguda ja võrrelda häid tavasid riskipõhiste kontrollikavade koostamisel, koostöös teiste asutuste ja täitevasutustega ning kolmandate isikute esitatud põhjendatud kahtluste käsitlemisel.

Kui tagada ELi puidumääruse ühtne ja tõhus rakendamine kogu ELis, on vaja koguda ja võrrelda häid tavasid riskipõhiste kontrollikavade koostamisel, koostöös teiste asutuste ja täitevasutustega ning kolmandate isikute esitatud põhjendatud kahtluste käsitlemisel.

Projekti eesmärk on arendada järgmist:

  • Kontrolliplaanide juhtumiuuring, mille iga liikmesriigi pädevad asutused on koostanud;
  • Ülesanne kolmandate isikute esitatud põhjendatud kahtluste käsitlemise kohta;
  • Üldine ülevaade kontrollide kvantiteedi ja kvaliteedi kohta.

 

Number: 2015/15 – Status: Lõpetatud – Period: 2015 - 2015 – Topic: Looduskaitse - Tags:

Subscribe to our newsletter