IMPEL Logo

BREF-viitedokumentide rakendamine ja kasutamine

2004

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Selle IMPELi projekti peamine eesmärk oli korraldada teabevahetus BREF-i tegeliku kasutamise ja PVT rakendamise kohta IMPELi liikmete ja liikmesriikides BREF-i levitamise ja PVT-i rakendamise eest vastutavate operatiivasutuste vahel.

Mõned järeldused

  • Informatsioonistruktuur riiklikul ja ELi tasandil peaks olema selgem ja kättesaadavam keskkonnaasutustele ja tööstusettevõtjatele.
  • BREF-viitedokumentidel ja muudel andmetel põhinevad riiklikud suunised/tavad võiksid osaliselt asendada vajadust tõlgitud BREF-viitedokumentide järele.
  • Tööstus peaks aktiivselt osalema riiklike suuniste ja heitenormide väljatöötamisel ning BREF-viitedokumentide koostamisel ja läbivaatamisel.
  • Ka kutseühendustel on selles teabe levitamise protsessis samuti võtmeroll.
  • BAT hindamise peamised lähenemisviisid on standardiseeritud lähenemisviis (riiklikul või piirkondlikul tasandil määratletud õiguslikult siduvad / suunavad standardid) või juhtumipõhine loa andmise lähenemisviis või nende kahe lähenemisviisi kombinatsioon.
  • Kogemuste vahetamine heade näidete kohta loa andmise menetluste kohta eri sektorites võib kindlasti olla kasulik. See tähendab vaba juurdepääsu suunistele, teavitamisalgatustele jne, et parandada ametiasutuste teabe taset mitte ainult riiklikul ja piirkondlikul, vaid ka kohalikul tasandil.
  • Internet, seminarid, koosolekud, CD-ROMid, vihjeliin on kõige levinumad vahendid, mida kasutatakse lubade andjate ja teiste sidusrühmade koolitamiseks.
  • Võrgustikku, mis loodi BREFi koostamise käigus, võiks kasutada mitteametliku teabe- ja toetusallikana

 

Number: 2004/12 – Status: Lõpetatud – Period: 2004 – Topic: Tööstus ja õhk - Tags:

Subscribe to our newsletter