IMPEL Logo

Rakendamise väljakutse - tulemuste integreerimine IMPELi tööprogrammi.

2015 - 2017

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

IMPEL viis hiljuti läbi uuringu "Väljakutsed ELi keskkonnaõiguse praktilisel rakendamisel ja kuidas IMPEL võiks aidata neid lahendada", mis hõlmas küsimustiku- ja dokumendipõhist uuringut, et teha kindlaks peamised rakendusprobleemid, millega keskkonnaasutused oma liikmesriikides silmitsi seisavad. See on andnud väga kasulikku teavet, mis aitab IMPELi tulevaste tööprogrammide suunamisel.

Vajalik on nüüd jätkata tööd, et täpsustada tuvastatud rakendusprobleeme ning uurida valdkondadevahelisi küsimusi ja teemasid. See annab väärtusliku panuse IMPELi viie ekspertrühma konkreetsete prioriteetide kindlaksmääramiseks ja IMPELi mitmeaastase strateegia kujundamiseks tulevikus.

See töö aitab ka määratleda esialgsed võimalused uuringu metoodika täiustamiseks ja on oluline panus hiljem läbiviidavasse konkreetsesse projekti. Metoodika aitab riikidel ja organisatsioonidel ära tunda suundumusi ja arenguid liikmesriikides rakendamise takistuste osas.

Selle projekti eesmärk oli saavutada järgmist:
1. Parem arusaamine rakendamisega seotud probleemide ja valdkondadevaheliste teemade ja küsimuste vahelistest seostest.
2. Suurem selgus rakendamisprobleemide põhjustest ja nende esinemisest ning sellest, kuidas IMPEL saab neid lahendada oma tööprogrammi projektide ja tegevuste kaudu.
3. Paremini prioritiseeritud ja sihipärasem tööprogramm tulevasteks aastateks, millest saavad suuremat kasu IMPELi liikmed, kes osalevad programmis.
4. Uuringumetoodika esialgsete parendamisvõimaluste kindlaksmääramine.

II etapp

Toimus järeluuring, kuna oli vaja teha täiendavat tööd, et täpsustada tuvastatud rakendusprobleemide üksikasjalikumalt ning uurida valdkondadevahelisi küsimusi ja teemasid. See annaks väärtusliku panuse, mis aitaks määratleda IMPELi 5 ekspertrühma konkreetsed prioriteedid ja kujundada IMPELi mitmeaastast strateegiat tulevikus.

See töö aitas ka määratleda esialgsed võimalused uuringu metoodika täiustamiseks ja on oluline sisend hilisemas konkreetses projektis, mis viiakse läbi sel teemal

Järguurdlus (2017)

Monitooring on toimunud ELi keskkonnaalaste õigusaktidega seotud rakendusprobleemide üle Euroopa ja liikmesriikide tasandil. Seitsmendas keskkonnaalases tegevusprogrammis on see esile toodud kui üks peamisi küsimusi, mida tuleb kogu Euroopas parandada. Euroopa Komisjon on nüüdseks välja töötanud iga liikmesriigi jaoks eraldi "keskkonnaalase rakendamise ülevaated", milles kaardistatakse keskkonnaalase rakendamise tugevad ja nõrgad küljed riiklikul ja piirkondlikul tasandil. Käesoleva projekti põhiinstrumendina kavandatud uuringut võivad huvitatud liikmesriigid kasutada ka selleks, et kontrollida fakte, põhjuseid ja võimalikke abinõusid oma keskkonnaregistris tuvastatud puudujääkide puhul, ning see võib anda täiendavat kasulikku teavet riiklike või piirkondlike dialoogide jaoks selles kontekstis.

IMPEL saab lisateavet selle kohta, kuhu ja kuidas kõige paremini suunata oma jõupingutused, et aidata kaasa rakendamise parandamisele. Kordades 2014. aasta uuringut rakendamise puudujääkide ja võimalike parandusmeetmete kohta, võib see projekt koguda teavet ka suundumuste ja arengute kohta, aidates sellisena kaasa poliitikakujundajate jaoks mõeldud tõenduspõhisusele.

See eesmärk on teha kindlaks IMPELi liikmete ees seisvad rakendusprobleemid 2017. aastal ja võrrelda neid 2014. aastal kogutud teabega. Küsimustikku kohaldavad haldusasutused ja liikmesriigid peaksid saama ülevaate oma individuaalsetest rakendusprobleemidest ning koguma ideid ja arvamusi võimalike lahenduste kohta. IMPEL peaks kasutama andmeid ja nende võrdlust 2014. aasta andmetega, et kohandada oma tööprogrammi põhiküsimustele, tuvastada suundumusi ja arenguid ning toetada parimate õiguskaitsevahendite levikut nende probleemide vastu, mida võrgustik saab mõjutada.

Võrgustiku poolt mõjutatavad failid/teave

 

 

Number: 2015/23 -2016/25 - 2017/27 – Status: Lõpetatud – Period: 2015 - 2017 – Topic: Valdkondadevahelised vahendid ja lähenemisviisid - Tags:

Subscribe to our newsletter