IMPEL Logo

Tööstusheidete direktiivi (IED) ja REACH-määruse I ja II etapi ühendamine

2013 - 2014

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

I etapp

Tööstusheidete direktiivis on palju viiteid ohtlikele ainetele ja neist tulenevatele ohtudele. Sellest tulenevalt tasub uurida:

 • kui REACH-määruse nõuded/kohustused võivad olla kasulikud lubade andmisel ja inspekteerimistöödel;
 • milliseid muudatusi REACH-määruse registreerimisvormides, loataotlustes oleks võimalik teha, et need oleksid veelgi paremini kooskõlas ja annaksid lisaväärtust IED lubade andmisele ja inspekteerimisele,
  millised tagajärjed (sh positiivne mõju) on REACH-määruse nõuetel lubade andmisele ja inspekteerimisele,
 • ja
 • kuidas parandada nende kahe õigusakti vahelist sünergiat ja täiendavust.

Ses projektis uuriti järgmist küsimust: Kuidas mõjutavad REACH-määrusest tulenevad kohustused IED-i seadusjärgseid kohustusi, mis on seotud lubade andmise ja kontrollimisega?

II etapp

Projekti esimeses etapis tehtud REACH-määruse ja IEDi omavaheliste seoste hindamine näitas, et REACH-määruse ja IEDi alusel saadud teabest saavad allkasutajad/käitlejad kasu õigusaktide nõuetele vastavuse tagamiseks paljudes eri olukordades. On vaja suurendada teadlikkust ja anda kõigile osalejatele, kellel on õigusakte läbivate küsimuste puhul roll, juhiseid ja vahendeid, kuidas käsitleda ja kasutada sünergiat. Seetõttu soovitati korraldada sellekohane seminar.

2014. aastal keskendub IMPELi projekt “Tööstusheidete direktiivi ja REACH-määruse sidumine” (II) teadlikkuse tõstmisele REACH-määruse ja IEDi omavahelistest seostest ametiasutuste tasandil ja selle kaudu kaudselt ka käitajate tasandil.

Projekti tulemuseks on aruanne, mis sisaldab:

 • ülevaade keemilisi aineid käsitlevatest vahenditest ja vahenditest, mis on olemas loamenetlustes käsitlemiseks;
 • keemilisi aineid käsitleva andmekogumi määratlus, mis on vajalik loataotluste jaoks;
 • soovitus menetluse kohta, kuidas käsitleda vähem ohtlike ainete kasutamise kohustust;
 • määratletud juhendmaterjalid ja parimad tavad;
 • soovitused.

 

Number: 2013/09 - 2014/10 – Status: Lõpetatud – Period: 2013 - 2014 – Topic: Tööstus ja õhk - Tags:

Subscribe to our newsletter