IMPEL Logo

Veepoliitika raamdirektiivi ja IPPC/IE direktiivide ühendamine

2010 - 2013

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Intensiivse saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli direktiivi 2008/1/EÜ (nüüd IED 2010/75/EL) ja vee raamdirektiivi 2000/60/EÜ on kaks kõige laiaulatuslikumat ELi keskkonnaõigust. Nad on esitanud liikmesriikidele palju väljakutseid. IPPC direktiivi alusel reguleeritavad käitised võivad mõjutada veekeskkonda, näiteks saasteainete otsese või kaudse keskkonda juhtimise, veevõtu jne kaudu. IPPC nõuab, et käitised peavad tegutsema vastavalt parimatele olemasolevatele tehnikatele (BAT) vastavates loatingimustes sätestatud tingimustele. Samuti peavad nad järgima ELi õigusega kehtestatud keskkonnakvaliteedi standardeid, sealhulgas ELi veealaste õigusaktide alusel kehtestatud standardeid. Siiski ei ole nende kahe kohustuste kogumi vaheline suhe sageli kaugeltki lihtne.

Sellepärast alustati 2010. aastal IMPELi projekti, et uurida mõlema direktiivi vahelist suhet. Analüüsis keskenduti punktreostusest tulenevale survele, mis tuleneb orgaanilistest (nt töötlemata/osalt puhastatud heitveest, mis pärineb linnastutest ja tööstusest), toitainetest ja keemilistest ainetest tulenevatest heitkogustest. Toitainereostus on – nagu ka orgaaniline reostus – peamiselt põhjustatud aglomeraatorite, tööstuse ja põllumajanduse heitmetest. Toitainereostuse kõige olulisemaks põhjustaja on näiteks keemia-, tselluloosi- ja paberimassi- ning toiduainesektor. Töötlev tööstus on vastutav mitmete ohtlike ainete suure emissioonikoormuse eest.

I etapp

Projekti eesmärgid on:

 • Määratleda IPPC rakendamise ja WFD rakendamise vaheline suhe (täiendav ja konkureeriv) lubade andmise, jõustamise ja andmete kogumise ulatusest.
 • Liikmesriikide probleemide ja parimate tavade ülevaate koostamine seoses
  lubade andmise, jõustamise, andmete kogumise ja andmekogumissüsteemidega.
 • Soovituste andmine pädevatele asutustele, et aidata kaasa veepoliitika raamdirektiivi ja (läbivaadatud) IPPC direktiivi paremale rakendamisele ja jõustamisele, et aidata kaasa keskkonnajärelevalve ja lubade paremale täitmisele liikmesriikides.

Raportis keskenduti järgmistele põhiküsimustele:

 • Kuidas tagada, et praegune ja tulevane litsentsimis- ja jõustamistegevus oleks nii
  WFD kui ka IPPC-kindel?
 • Kuidas saavad load aidata kaasa nii IPPC kui ka WFD eesmärkide saavutamisele?

II etapp

Projekti II etapi eesmärgid olid:

 1. Liikmesriikide probleemide ja parimate tavade inventeerimine seoses lubade andmise, jõustamise, vesikonna haldamise, andmete kogumise ja andmekogumissüsteemidega.
 2. Soovituste andmine pädevatele asutustele, et aidata kaasa veepoliitika raamdirektiivi nõuete ja (läbivaadatud) IPPC direktiivi paremale rakendamisele ja jõustamisele, et aidata kaasa keskkonnajärelevalve ja lubade paremale tulemuslikkusele liikmesriikides.

III etapp

See projekt tugineb varasematele IMPELi projektidele aastatel 2010, 2011 ja 2012. Selles etapis on kavas töötada välja praktiline juhendmaterjal koos parimate tavadega, kuidas käsitleda nii IPPC- kui ka mitte-IPPC-ettevõtete ja tööstuspiirkondade mitmekordseid saasteallikaid. Need juhised sisaldavad ka viisi, kuidas inspektorid saavad hinnata käitiste keskkonnamõju inspekteerimiste käigus, nagu nõutakse IED-s.

Number: 2010/08 - 2011/11 - 2012/08 - 2013/11 – Status: Lõpetatud – Period: 2010 - 2013 – Topic: Tööstus ja õhk - Tags:

Subscribe to our newsletter