IMPEL Logo

Kaevandusjäätmete käitlemine

2019

Käimasolev

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Mäetööstus on alati olnud inimese jaoks tooraine allikas, kuid samas on see tekitanud palju keskkonnaprobleeme. Suurtes kogustes kaevandusjäätmed, mis on sageli mahajäetud, on saasteallikad ning geotehniliselt ja hüdrogeoloogiliselt ebastabiilsed piirkonnad. Tänapäeval, pärast arvukaid kaevandamisega seotud õnnetusi, võttis Euroopa Komisjon vastu direktiivi 2006/21/EÜ kaevandustööstuse jäätmete käitlemise kohta (nn kaevandamisdirektiiv), millega muudeti direktiivi 2004/35/EÜ.

Mäedirektiiviga nähakse ette meetmed, menetlused ja juhised, et vältida või vähendada võimalikult palju kahjulikku mõju keskkonnale, eelkõige veele, õhule, pinnasele, loomastikule ja taimestikule ning maastikule, ning sellest tulenevaid riske inimeste tervisele. Seejärel tagab iga liikmesriik, et kaevandusettevõtjad koostavad kaevandusjäätmete minimeerimise, töötlemise, taaskasutamise ja kõrvaldamise jäätmekava, võttes arvesse säästva arengu põhimõtet.

Selle projekti eesmärk on võrrelda direktiivi ülevõtmist eri liikmesriikides, et hinnata ühiseid suuniseid kaevandamisjäätmete paremaks käitlemiseks ja saada ülevaade iga liikmesriigi kaevandusjäätmete ümberkujundamisest/töötlemisest vastavalt Euroopa ringmajanduse kontseptsioonile.

Oodatavad tulemused:

  • aruanne kaevandusjäätmete käitlemise hindamise kohta, mis põhineb projektipartnerite erinevatel kogemustel ja sisaldab lõpuks ettepanekuid seda liiki jäätmete ringlussevõtuks/taaskasutamiseks.
  • Kogukonna loomine, et jätkata dialoogi ja tugevdada teadmisi sellel pidevalt areneval teemal, eelkõige olulise tooraine valdkonnas.

 

Number: 2021/08-WP7, 2019/12 – Status: Käimasolev – Period: 2019 – Topic: Vesi ja maa - Tags:

Subscribe to our newsletter