IMPEL Logo

Keskkonnaalase õigustiku rakendamisega tegelevate Euroopa ametite kaardistamine

2017 - 2019

Lõpetatud

IMPELi võrgustik on alates 2008. aastast, mil sellest sai Belgia seaduste alusel registreeritud sõltumatu ühendus, märkimisväärselt kasvanud. Aastal 2008 oli 38 liikmesasutust võrreldes 51-ga aastal 2016.

Kui ka IMPELi liikmeskonnas ja aktiivses osalemises projektitegevuses on siiski veel märkimisväärseid lünki. See on eriti selge, arvestades IMPELi hiljutist ümberstruktureerimist, et lisada oma tööprogrammi looduskaitse ja maa- ja veemajanduse tegevused. Lisaks sellele on aga ka selge vajadus teha koostööd piirkondlikul ja kohalikul tasandil piirkondlike ja kohalike asutustega, kes haldavad ja teostavad rakendus- ja jõustamistegevust. Seda kordas Euroopa Komisjon hiljutisel kohtumisel IMPELi juhatusega Brüsselis 27. mail 2016, aga ka Regioonide Komiteega, kes võõrustas 2014. aastal Brüsselis toimunud üldkogu. Siiani on IMPELi’liikmeskond riigi tasandi asutustest üsna piiratud ja see peab muutuma, kui tahame parandada rakendamist Euroopas laiemalt.

Täielik kaardistamine aitab meil uurida lünki meie liikmeskonnas ning kavandada, kus ja kellega me peame rääkima, et julgustada suuremat osalemist projektides ja lõppkokkuvõttes meie võrgustiku liikmeks saamist.

Es valitseb ka teatav ebakindlus seoses ametiasutuste rolliga paljudes Euroopa liikmesriikides. Selle kaardistamise eesmärk on tuua laias laastus esile ametiasutuste pädevus ja võimaluse korral näidata kontaktpunkte, mida meie ekspertrühmad saavad kasutada, et julgustada suuremat osalust.

Number: 2017/26 – Status: Lõpetatud – Period: 2017 - 2019 – Topic: Valdkondadevahelised vahendid ja lähenemisviisid - Tags:

Subscribe to our newsletter