IMPEL Logo

IMPELi minikonverents vastavuse tagamise kohta

2022

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Liikmesriikidel peavad olema asjakohased mehhanismid, et tagada ELi tuletatud kohustuste (ELi direktiivid ja keskkonnaalased määrused) täitmine. Nõuetele mittevastavus võib esineda erinevatel põhjustel, sealhulgas segadus, eeskirjade vähene mõistmine või mittevastavus, investeeringute puudumine, oportunism ja kuritegevus. Selle mõju keskkonnale, inimeste tervisele ja majandusele sõltub rikkumiste laadist, ulatusest ja kestvusest. Praktikas hõlmavad nõuete täitmise tagamise mehhanismid liikmesriikide kasutamist kolme suurt sekkumisviisi (mida ühiselt nimetatakse "keskkonnanõuete täitmise tagamine"), nagu on märgitud komisjoni dokumendis COM(2018)10[1]

1.        Nõuetele vastavuse edendamine aitab kohustatud isikutel täita nõudeid selliste vahendite abil nagu juhised, "korduma kippuvad küsimused" ja abipunktid. 

2.        Nõuetele vastavuse jälgimine tuvastab ja iseloomustab kohustatud isiku käitumist ning tuvastab ja hindab nõuetele mittevastavust (konkreetsed rikkumisjuhtumid või laiemad nõuetele vastavuse probleemid tööstussektoris või valdkonnas...), kasutades keskkonnajärelevalvet ja muid kontrolle. 

3.      Järelevalve & jõustamine tuginevad haldus-, kriminaal- ja tsiviilõigusele, et peatada, takistada, karistada ja saada hüvitist mittevastava käitumise eest ning soodustada nõuete täitmist.

IMPELi liikmed, peamiselt inspekteerimis- ja jõustamisorganisatsioonid, keskenduvad sageli nõuete täitmise jälgimisele ja järelevalve & jõustamisele kui peamistele strateegiatele nõuete täitmise tagamiseks ning neil on mõlema strateegia rakendamiseks õiguslik raamistik. Nõuetele vastavuse edendamine on pigem hallis tsoonis, mõnikord ei ole see seadusega hõlmatud, mõnikord on see teiste organisatsioonide ülesanne, mõnikord on seda kui nõuetele vastavuse tagamise strateegiat unarusse jäetud, mõnikord peetakse seda liiga pehmeks... Samuti on see veidi hallis tsoonis, sest tavaliselt taandatakse see vahenditele nagu juhised ja teave... Kuigi nõuetele vastavuse edendamist võiks mõista laiemalt kui meetmete kogumit, mille eesmärk on suurendada teadlikkust, teadmisi ja arusaamist õiguslikest kohustustest asjaomase sihtrühma hulgas, et saavutada vabatahtlik ja korrektne eeskirjade järgimine, mis toob seega kaasa püsiva muutuse käitumises. Lisaks sellele võib nõuetele vastavuse edendamine olla mõnel juhul sobivam strateegia laiemate nõuete täitmise probleemide lahendamiseks kui pelgalt kontrollimine ja jõustamine.

Keskkonna- ja ruumilise arengu osakonna nimel tehtud flaami uuring, mille viis läbi professor Kurt Deketelaere (Leuveni ülikooli õigusteaduskond ja Helsingi ülikool ), koostas IMPELi kolleegide abiga loetelu nõuetele vastavuse edendamise vahenditest. Olemasolevad näited nõuetele vastavuse edendamise kohta on liigitatud nelja kategooriasse: teave ja koolitus, tehniline abi, läbipaistev teabevahetus ja stiimulid nõuetele vastavuse saavutamiseks. Minikonverentsi eesmärk oli anda ülevaade nõuetele vastavuse edendamise kui tervikliku strateegia täielikust potentsiaalist, mis seisab ja töötab koos nõuetele vastavuse järelevalve ja järelmeetmete & jõustamise strateegiatega. 

Seotud teave

KOMISJONI KOMMUNIKATSIOON EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE JA REGIOONIDE KOMITEE - ELi meetmed keskkonnanõuete täitmise ja juhtimise parandamiseks

Number: – Status: Lõpetatud – Period: 2022 – Topic: Valdkondadevahelised vahendid ja lähenemisviisid - Tags:

Subscribe to our newsletter