IMPEL Logo

Riiklik vastastikuste eksperdihinnangute algatus (NPRI)

2019

Käimasolev

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Projekti eesmärk on luua alus autonoomse vastastikuse eksperdihinnangu tegevuse arendamiseks keskkonnaasutuste ja -ametite riiklikes võrgustikes. Seda saab kasutada vahendina, et parandada oma tegevust dialoogi, ühise vastasseisu ja heade tavade jagamise kaudu samasse võrgustikku kuuluvate kolleegide vahel.

NPRI on tunnistatud võimsaks vahendiks, mis võib aidata kaasa ELi keskkonnaalgatuse arengule peamiselt tänu selle potentsiaalile heade ja parimate tavade rakendamisel ja ühtlustamisel,

Projekti I. faasi eesmärk oli töötada välja raamistik, milles tuleks selliseid algatusi korraldada: Vastastikuse eksperdihinnangu protsessi uuriti üldise ja paindliku skeemina, tuginedes seda juba kasutavate oluliste rahvusvaheliste organisatsioonide kogemustele. Tänu NPRI projektimeeskonna tööle on riiklikel võrgustikel juurdepääs kogu teabele ja skeemidele, et alustada omal algatusel ja oma vahenditega vastastikuste eksperdihinnangute rakendamist. IMPEL on valmis toetama selle praktika arendamist, mida saab kohandada vastavalt võrgustiku enda omadustele ja vajadustele.

Projekti teise faasi käigus uuriti edasi olulisi teemasid, et tõhustada algatuse rakendamist. Rõhutati sellise riikliku tasandi struktuuri tähtsust, mis peaks vastutama vastastikuse eksperdihinnangu tegevuse arendamise eest, ning seda teemat uuriti seetõttu. Süvendati vastastikuse eksperdihinnangu hindamise raamistiku kavandamist, mis põhineb algatuse kindlaksmääratud ulatusel. Samuti kaaluti institutsioonilist ja sotsiaalset keskkonda, milles võrgustik tegutseb. Jõuti järeldusele, et vastastikuse eksperdihinnangu kavandamisel on oluline võimalikult kiiresti läbi viia sidusrühmade analüüs, et mõista, kes on need vestluspartnerid, kes peaksid oma huvide ja/või volituste tõttu olema kaasatud vastastikuse eksperdihinnangu tulemuste rakendamisse. Lisaks uuriti vastastikuse eksperdihinnangu töörühma koolitust kui olulist sammu vajaliku kvaliteedistandardi saavutamiseks.

NPRI projekti III faasi eesmärk on toetada riike, kes soovivad välja töötada oma vastastikuse eksperdihinnangu süsteemi või parandada juba kasutatavat süsteemi. Projektimeeskond on valmis toetama ka vastastikuste eksperdihinnangute tegelikku korraldamist ja läbiviimist.

Seotud failid/teave

 

  • Eesitlused - Lõppseminar NPRI- 2. etapp
  • KOM(2018) 10 final (meede 1 “Parandada keskkonnanõuetele vastavuse tagamise ekspertteadmiste kasutamist kogu ELis vastastikuste eksperdihinnangute, ühiste jõustamismeetmete, vastavuse tagamise kontrollkülastuste ja TAIEX-EIR Peer2Peer vahendi kasutamise abil”)

Number: 2021/08-WP1, 2020/16, 2019/21 – Status: Käimasolev – Period: 2019 – Topic: Vesi ja maa - Tags:

Subscribe to our newsletter