IMPEL Logo

Maapealse nafta ja gaasi reguleerimine

2015 - 2019

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Intensiivne avalik arutelu kildagaasitööstuse üle on toonud tähelepanu keskpunkti kogu maismaa nafta- ja gaasitööstuse, selle reguleerimise ja selle, mida peetakse tööstusharu parimaks tavaks.

Euroopa Komisjon (EK) hindas hiljuti ELi reguleerivat raamistikku, avaldades ‘soovituse’ süsivesinike (sh kildagaasi) hüdraulilise lõhustamisega kaevandamise miinimumpõhimõtete kohta, mille rakendamine kavatsetakse 2015. aasta augustis läbi vaadata. Selles töös ei vaadeldud siiski maismaa nafta- ja gaasitööstuse olemasolevaid tavasid.

Lisaks sellele on algatatud kaevandustööstuse jäätmete käitlemise direktiivi (BREF) põhjalik läbivaatamine, mis sisaldab esmakordselt soovitusi, et hõlmata maismaa nafta- ja gaasitööstusest pärit jäätmeid – nii tavapäraseid kui ka ebakonventsionaalseid jäätmeid.

Euroopa Komisjoni soovituse avaldamine (ja selle eelseisev läbivaatamine 2015. aastal) koos BREFi käimasoleva läbivaatamisega on olulised verstapostid, mis määravad kindlaks, kuidas maismaa nafta- ja gaasitööstust Euroopas tulevikus reguleeritakse.

I & II etapp

Projekti esimese etapi eesmärk oli uurida olemasolevaid häid tavasid kogu Euroopa maismaa nafta- ja gaasitööstuses, et õppida õppetunde ja selgitada välja parimad tavad liikmesriikides.

Projekti eesmärgid:

 • Tuvastada liikmesriikide ühised lähenemisviisid ja õigusaktide tõlgendused ELi direktiivide rakendamisel maismaa nafta- ja gaasitööstuses
 • .
 • Tuvastada tööstusharu head tavad (PVT) erinevates regulatiivsetes režiimides
 • Tuvastada puudujäägid reguleerimisprotsessis
 • Jagada kogemusi tööstuse erinevate aspektide (nt jäätmed, põletamine, põhjavesi, veekasutus) rakendamise, täitmise, jõustamise ja järelevalve kohta
 • .

III etapp

Teise etapi eesmärk on tugineda 2015., 2016. ja 2017. aasta tööle ning vaadata palju üksikasjalikumalt läbi osalejate lähenemisviisid mitmetes kriitilistes küsimustes, et võimaluse korral määratleda, jagada ja edendada parimaid tavasid. Projekti eesmärk on aidata reguleerivatel asutustel end kindlamalt tunda, et nad suudavad edastada avalikkusele, tööstusele ja poliitikakujundajatele järjepidevat ja usaldusväärset teavet. Samuti võib see vältida dubleerimist ning edendada järjepidevat ja proportsionaalset reguleerimist kogu IMPELi võrgustikus ja väljaspool seda. Lõpuks võib see anda teavet ja toetada dialoogi IMPELi mittekuuluvate riikide reguleerivate asutustega, kes on oma tööstusharu arendanud või arendavad seda.

Oodatavad tulemused

 1. Kohesem arusaam maismaa nafta- ja gaasitööstuse keskkonnategevuse kohta
 2. .
 3. Täielikum ülevaade sellest, mida reguleerivad asutused peavad põhiküsimustes parimateks tavadeks
 4. Eeskirjade rakendamise ja jõustamise järjepidevus IMPELi liikmete seas
 5. Reguleerivate asutuste suutlikkuse suurendamine
 6. Kõrgem üldsuse usaldus reguleerivate asutuste ja nende otsuste suhtes
 7. Kasutatav ja usaldusväärne teave poliitikakujundajatele ja BREFi autoritele

Number: 2015/03 - 2016/03 - 2017/02 - 2018/02 - 2019/02 – Status: Lõpetatud – Period: 2015 - 2019 – Topic: Tööstus ja õhk - Tags:

Subscribe to our newsletter