IMPEL Logo

Loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 kohane luba

2016 - 2018

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Linnudirektiiv ja elupaikade direktiiv on kesksel kohal, et saavutada ELi 2020. aasta strateegia eesmärk peatada ja peatada bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, mille on heaks kiitnud riigipead ja valitsusjuhid. Komisjon on selle eesmärgi saavutamiseks vastu võtnud ambitsioonika strateegia, mis koosneb kuuest eesmärgist. Selle strateegia eesmärk 1 keskendub "ELi looduskaitsealaste õigusaktide täielikule rakendamisele" bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks ja nõuab kaitsestaatuse märkimisväärset parandamist.

2012-2014 viis komisjon läbi "Uuring Natura 2000 alade artikli 6 lõike 3 kohase loa andmise menetluse hindamise ja parandamise kohta". Selles osalesid ainult looduskaitseasutused. Praktikas on rakendatud väga erinevaid lähenemisviise. Kokkuvõttes leiti, et artikli 6.3 kohane loamenetlus toimib hästi. Mõned riigid/piirkonnad teatasid siiski, et teatud asutused ja/või sektorid ei mõista veel üldiselt artikli 6.3 kohast menetlust või ei ole valmis seda aktsepteerima. Mitmed riigid teatasid, et endiselt on vaja luua süstemaatilisem ja järjepidevam hindamisraamistik, pakkuda oskuste alast koolitust ja kohalikul tasandil kohandatud juhiseid.

Karjäärid ja avakaevandamine (2016-2017)

Selle projekti peamine eesmärk on aidata kaasa IMPELi suutlikkuse jätkuvale arendamisele ning jõudude koondamisele ja kogemuste jagamisele liikmesriikide vahel, et tagada loodusdirektiivide nõuetekohane rakendamine ja jõustamine riiklikul tasandil, edendada loodus
kaitset ning uurida HD direktiivi artikli 6 lõike 3 rakendamist ja jõustamist energeetikasektorile, täpsemalt karjääridele ja avakaevandamisele, pakkudes:

  1. Hinnang ELi suunisdokumendi "Mittenergeetiline mineraalide kaevandamine
    ja Natura 2000" kohaldatavuse kohta karjääride ja päevakaevandamise (kivide, liiva
    (kaevanduste), kriidi, kruusa ja muude toodete tootmiseks tsiviilehituses, tööstuses jne.); ja
  2. uurida, analüüsida ja esitada konkreetsete näidetega liikmesriikide tavasid HD artikli
    6 lõike 3 kohaldamisel selles sektoris.

2017. aastal aitab projekt jätkuvalt kaasa IMPELi suutlikkuse arendamisele ning jõudude koondamisele ja kogemuste jagamisele liikmesriikide vahel, et tagada loodusdirektiivide nõuetekohane rakendamine ja jõustamine, et edendada looduskaitset.

Selle eesmärgi saavutamiseks on 2017. aasta projekti eesmärk uurida HD direktiivi artikli 6 lõike 3 rakendamist ja jõustamist energeetikasektoriväliste maavarade kaevandamise sektoris, täpsemalt karjääride ja päevakaevanduste osas, pakkudes:
a) suunisdokumenti väljatöötamine karjääride ja päevakaevanduste inspekteerimiseks, mille alad asuvad Natura 2000 aladel või nende läheduses
b) tegevuskava koostamine looduskaitsealade inspekteerimist käsitleva planeerimisvahendi väljatöötamiseks (sh IRAM-tööriista kasutamise võimalus).

 

Seotud failid/teave

 

Number: 2016/15 - 2017/19 – Status: Lõpetatud – Period: 2016 - 2018 – Topic: Looduskaitse - Tags:

Subscribe to our newsletter