IMPEL Logo

Plastijäätmete vedu (eelmine Hiina plastijäätmete impordikeeld)

2019

Käimasolev

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Hinnanguliselt võttis Hiina enne 2018. aastat vastu 7 miljonit tonni plastijäätmeid taaskasutamiseks. Plastijäätmete impordikeelu kehtestamisega põhjustas Hiina ülemaailmse plastijäätmekaubanduse šoki. Selle tulemusel ümberpaigutatud jäätmed on saadetud enamasti Aasia naaberriikidesse. Enamikul neist riikidest ei ole võimsust selle koguse töötlemiseks anESMis. Nende jäätmevoogude kohta on vaja lisateavet, et paremini teavitada poliitikakujundajaid ja reguleerivaid asutusi ning selgitada välja nende jäätmevoogude lõplik sihtkoht.

Baasi konventsiooni plastijäätmete muudatused peaksid jõustuma 2021. aasta jaanuaris. Eelkõige väljaspool ELi asuvate OECD riikide puhul valitseb teatav ebakindlus selles osas, kuidas neid muudatusi jõustatakse. EL on kehtestanud muudatused, mis toovad Baseli konventsiooni tekstiga võrreldes täiendavad plastijäätmed rohelise nimekirja kontrolli alla. See võib põhjustada turumoonutusi ELi liikmesriikides, mis asuvad kolmandate riikide lähedal. Oleme seisukohal, et eeskirjade suurem selgus oleks kasulik pädevatele asutustele kogu Euroopas, mida võiks jagada ka pädevatele asutustele väljaspool Euroopat.

Projekti eesmärk on:

 • Aidata pädevaid asutusi Baseli plastijäätmete muudatuste jõustamisel, andes dokumenteeritud juhiseid ja abi veebiseminaride sarja kaudu.
 • Saavutada paremat arusaamist Iiri ja Euroopa plastijäätmete lõppsihtkohtadest.
 • Seadusandjatele parema arusaamise andmine plastijäätmete voogudest, eelkõige Aasia riikidesse, ja sellest, kuidas toll mõjutab WSRi.

  Seotud failid/teave

   

  • Jäätmeid käsitlev direktiiv 2008/98/EÜ (jäätmete raamdirektiiv).
  • Direktiiv (EL) 2018/851 (jäätmete raamdirektiivi uuestisõnastamine).
  • Määrus (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste veo kohta.
  • Eeskiri (EÜ) nr 1418/2007 roheliselt loetletud jäätmete vedu teatavatesse OECD-välistesse riikidesse.
  • Direktiiv (EL) 2019/904 teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta (ühekordselt kasutatavate plastide direktiiv).
  • Basel konventsiooni ohtlike jäätmete piiriülese veo ja kõrvaldamise kontrolli kohta.
  • Basel COP 14 otsus (BC – 14/12), millega muudetakse konventsiooni, et tõhustada kontrolli plastijäätmete piiriülese liikumise üle
  • .

Number: 2021/06, 2020/06, 2019/06 – Status: Käimasolev – Period: 2019 – Topic: Jäätmed ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter